#6899: Åmåls Biografteater

. o o V I i 4 i .i
AMALS BIOGRAFTEATER.
förstklassiga iörevisnirrgar af leivarrde bilder
Ne Hvarje vecka 1nytt: program. 

 

 

PROGRAM

Lördagen den 21 och söndagen den 22 jan.

. 1. Silkesmaskens utveckling och lif.

Det tillfälle, som här erbjudes, torde betraktas som synnerligen lämpligt för ett.in-
gående studium i de små nyttiga djurens lif. Vi bedja få hänvisa till nedanstående detaljering:

1. Befruktade och icke befruktade fjärilhonor. 2. Aggläggande hona. 3. Silkes-
larven i det ögonblick-han lämnar ägget. 4. Larven, en timma efter kläckningen. 5. En
vecka gammal larv. 6. Till hälften utvecklad silkeslarv. 7. En nära fullt utvecklad larv.
.8. Silkesmasken i sitt högsta utvecklingsstadium. 9. Larven börjar inspinna sig i puppan.
lO. Hur kokongen bildas. 11. Den fullt färdiga kokongen, sådan den ter sig omedelbart
före dess utnyttjander I

2. Pappa och flugpapperet.

En mycket rolig historia-där två näpna småttingar utföra hufvudrollerna.

3. Fiskodling, Foreller.

Ett intressant studium från fiskerihushållningsområdet.

4. .Bilder från Algeriet.

Ett kafé. En byskola. En genom jordbäfning-förstörd stad. Karavan vid uppbrott
till ökenvandring.
Särdeles fina bilder.

Amerikansk konstfilrn.

5. De båda rivalerna.

Storslaget, gripande drama, speladt af framstående artister i Newyork.

Emily Bracket är eftersträfvad af två fiskare i byn. Då hon mottager Bills frieri blir
den andre nästan förkrossad men hycklai och önskar Emily mycket godt. Tiden närmar sig
för Bill att-gå ombord och skilsmässan från Emily är otvifvelaktigt sann. Han lofvar att vid
sin återkomst göra henne till sin hustru, men Bill hör till dem som äro mottagliga för nya
intryck och när han kommer till en utländsk hamn möter han en vacker flicka, hvilkens be-
hag och oskuld slå an på honom och härefter är Emily glömd. Bills anbud mottages af -
flickan och de bli gifta. Men Emily väntar alltjämt förhoppningsfullt. Hon afvaktar båtarnas
återkomst efter hvarje fisketur men förgäfves. joe har många gånger varit frestad att åter-
upprepa sitt frieri till Emily, men han vet att hennes kärlek till Bill är orubblig. Hon har
väntat förgäfves i veckor, månader och år och dukar till slut under af ängslan. Efter sex år
kommer Bill till byn, åtföljd af hustru och barn. När joe träffar honom är han först be-
nägen att slå ned honom, men han kommer då att tänka på att det finnes utsikt att göra
Emilys sista stunder lyckliga. Han tvingar därför Bill Pattgå med till Emily och låtsa att
han återkommit för att fullborda sitt löfte. Detta gör han och då Emily får se honom blir
hon glad, men när hon försöker resa sig upp, faller honned död.

6. HäXmäStaren. Kemisk trickrrim.

 

Bilden för dagen!

7. Tolstoys begrafning. -

Storartade"bedersbetygelser. - Väldiga folkmassor i rörelse.

Tisdagen den 22 nov. ägde den store författaren och tänkaren Leo Tolstoys
begrafning rum under oerhörd tillslutning från befolkningens sida. Sedan liket förts
frän Astapavo, där han dog - filmen visar dödshuset samt Tolstoy på lit de parade
- till stationen Asjeha, bars kistan af Tzs barn och bönder de tre versten från statio-
nen till Tzs egendom Jasnaja Poljana. Framför sorgprocessionen gingo bönder, som
buro hvita dukar med inskription: kLeo Nikolajevitch, minnet af din godhet skall al-
drig utplånas bland oss bönder, som förlorat sin fader). Därpå följde en skara stu-
denter och efter dem fyra vagnar med kransar.

Efter ankomsten till jasnaja Poljana bars kistan in i ett rum, hvarifrån alla
möbler utburits med undantag af ett bokskåp, en byst af Buddha och ett porträtt af
Tolstoys bror. En lång rad af människor passerade förbi båren. Därefter utbars
kistan ånyo och fördes till grafven, hvilken enligt den dödes önskan gräfts i djupa
skogen och omgafs af 9 "ekan l spetsen för processionen gingo deputationer och
sångare. Framför kistan buros kransar. Efter kistan kommo Tolstoys maka och
.öfriga efterlefvande. Under det liktåget färdades till gratven lågo folkmassorna på
knä under afsjungande af psalmer.

 

En bild som bör ses alla.

 

 

8. Med lyxtåg till Revieran.
Två" småttingar utföra lznfvndrollen på ett sätt, som kommer att väcka förvåning.

Uppe i. en liten vindskammare finna vi två små barn jämrande sig af hunger och
köld. Deras moder "vill icke höra deras klagorop utan stöter dem från sig. Då kommer
fadern hem, och rädda gömma de sig båda i ett hörn af rummet. Utan orsak går han bort
och slår dem, och när de inte svarak på hans frågor, stöter han dem ut på gatan. Fritz
hostar oupphörligt och systern går därför med honom till en läkare. Denne säger att han
borde resa till Revieran emedan han var mycket blodfattig. Läkaren gifver honom en flaska
medicin och 1 mark. V,Men utkomna på gatan tappar Fritz flaskan, hvars innehåll rinner ut.
Ledsna stå de nu båda två. Men Greta fattar mod och går med Fritz till järnvägsstationen
och begär en biljett till Nizza sarnt räcker fram- sin mark. Här får hon emellertid det svaret
att hon inte kunde komma till Nizza för en mark. Åter stor förtviflan. Men Greta är upp-
finningsrik. Hon får syn på lyxtåget, hvilket skall gå till Nizza och begifver sig med Fritz
till bagagevagnen i hvilken de gå upp. Här gömma de sig bland bagaget och dörren stänges
orh dem. Fritz hostar fortfarande, men tack vare systerns omsorg insomnar han snart. Så
fara de mot södern. Greta ser genom nyckelhålet landskapen ila förbi, och slutligen komma
de till Nizza. Men då de skola gå af tåget blifva de ertappade af en polis, hvilken dock
genast frigifver dem. Nu irra de hungrande omkring på gatorna och veta icke hvad de
skola taga sig till. Då komma de till en stor blomsterpark, hvarifrån en herre kommer med
blommor i handen. Dessa vill han gifva en dam som går framför honom, men denna kastar
dem för hans fötter. Greta tager emellertid upp dem och snart seV vi henne handla med
blommor. Hon är mycket sparsam och Fritz hämtar sig märkbart. Efter ett halfår finna vi
henne som innehafvare af en god blomster-handel.

Ovanlig biografbild. Alla måste se den. Säsangens mest intressanta bild.

9. En OlkaSdag. Dråpng skämma.

i

 . . Läktaren: 50 öre. Barn 35 öre. V
Bl jettpflser- Salen: 35 öre. Barn 25 öre, under 12när 15 öre. .

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 191! l

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain