#6897: Kosmorama

KosMoRAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern). .

Förevisningar af lefvande bilde

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

      

fr. o. m. torsdagen den l9 t. o. m. söndagen den 22 januari.

1. Bilder från Norge.

En synnerligen vacker naturbild. f

2. Ekvilibristtruppen i . Les I Paoli.

Öfverlägsna prestationer.

Det är lika eleganta som fenomenalt skickliga konststycken denna trupp presterar.
Härstädes torde man aldrig förut ha sett något jämförligt. Ej minst den lille fyrbente är fin--
fin i sina stycken, visande att truppchefen äfven besitter stor kapacitet som djurdressör.

. Har Ni någonsin Iför sett en person stående på hufvudet dricka champis?

- mycket trefligt och roande nummer.

American Biograph Co. " K onstfilm.

3. Huset med de stängda
fönsterluckorna.

Ett drama frånI Amerikanska inbördeskriget.
jättefilm i ett 40-tal scener.

Tag mot vår fana, håll den högt och kämpa med heder för den och vårt gamla
ärorika namn. l general Leets högkvarter. Charles Randolph hedras med ett jfarofullt upp-
drag. En vanbörding. En söderns dotter. För namn och ära. En ridt på lif och död.
Det är fullbordadt. På hemvägen. I stridsvimlet. Namnet hedras. Hjältedöden. Fru Ran--
dolph. Eder son föll som en hjälte, hedrande sitt land och sitt namn. General Lee. Charles
emottager dödsbudet.. Det döda huset. 25 år efteråt. i

Hvilken eländig människotyp är ej pultronen. Han år fullständigt blottad på de
egenskaper, som skapa en man. Charles Randolph var en sådan föraktlig individ, högtraf-V
vande, svullstig, öfvermodig, men fullständigt i saknad af det verkliga modet, och hvad som
var det värsta, en oförbätterlig drinkare.

Charles, hans syster Agnes och deras moder voro de enda kvarlefvande af en gam-
mal och förnäm krigare- och godsägaresläkt i sydstaterna. Agnes är en begåfvad och älsk-
värd ung flicka, och vid utbrottet af det stora borgarekriget har Charles, medryckt af den
rådande entusiasmen och uppäggad därtill af Agnes, gått in som frivillig i sydstaternas armé
och blifvit tilldelad General Lee-"s stab. Kamrater vid samma regemente äro tvänne unga
Officerare, Wheeler och Carter, hvilka båda eftersträfva Agnes hand. Vår bild börjar vid de
unga männens afsked från Charles9 hem, då de stå i begrepp att draga åstad till General
Leels högkvarter. Vid afskedet öfverlämnar Agnes till dem en fana att skänkas till deras
regemente och Charles moder förmanar sin son att alltid göra fanan och sitt ärofulla namnl
heder. Dä krigsoperationerna försiggå i Charles hemort, .där han känner till vägarna, erhåller
han af generalen order att befordra en viktig depesch. Det är en lika farlig som hedrande
uppgift. Då Charles är ensam och hvarje ögonblick kan vänta sig stå ansikte mot ansikte
med fiender, gripes han af fruktan och söker genom .flitigt bruk af fältflaskan stärka sitt
sjunkande mod. I sitt omtöcknade tillstånd observerar han ej en fiendtlig ryttarepatrull förrän
denna gifver eld på honom. Vid ljudet af skotten gripes han af en panisk förskräckelse och
har endast en tanke B att rädda sig. Tack vare sin goda häst Och kännedom till trakten
undkommer han sina förföljare, och flyr så -fort hästen förmår springa till sitt hem. .Hans
oväntade hemkomst och förstörda sätt väcka den största uppståndelse. Då modern och systern
hjälpa honom af med uniformen, upptäcka de depeschen och förstå af Charles förvirrade tal
sakens sammanhang.

Till hvarje pris måste det döljas för världen, hvilken skam Charles dragit öfver fa-
miljens namn - och Agnes beslutar öfvertaga broderns plats. Hastigt iför hon Isig hans
uniform, gömmer depeschen på sig och rider bort. I

Efter en äfventyrlig ridt lyckas hon aflämna brefvet till dess adressat och återvänder
till hemmet för att meddela brodern det lyckliga utfallet och låta honom, då han nyktrat till,
återvända till general Lee med underrättelse om att ordern är utförd. -Hon finner dock snart
att vägen är stängd af den framryckande fienden. Hon drages med in i stridsvimlet, hennes
häst skjutes under henne och kämpande måste hon följa med de retirerande sydstatssoldaterna.
Med största dödsförakt kämpar hon i de vikandes led mot öfvermakten. Plötsligt ser hon
fanbäraren digna ned och fanan i fara. Utan att akta på kulregnet störtar hon fram och i
räddar fanan, men faller själffögonblicket efter dödligt träffad af en granatskärfva och blifver
kvarliggande bland en hop fallnagmedan hennes folk flyr. Charles kamrater, som åsett hen-
nes hjältemodiga kamp och död, tror att det är Charles och sända meddelande därom till
fru Randolph.

Då Charles erfar brefvets innehåli inser han hvilken feg hund han är och samtycker
till sin förbittrade och af sorg nedbrutna moders befallning, att han från detta ögonblick
måste vara död för världen och aldrig lämna huset, påidet att ingen mä få veta hvilken
skam han dragit öfver familjens namn och att det är hans syster som genom sitt mod räddat
honom och namnet från vanäran.

Kriget är slut. Wheele och Carter återvända till Randolphs hem för att hälsa på
Agnes och bedja henne träffa sitt val. Fru Randolph nekar dem tillträde till det stängda hu-
set och meddelar att Agnas vid meddelandet om broderns död, blifvit sinnessjuk och nu
måste lefva skild från världen. Djupt bedröfvade aflägsna sig de unga männen.

25 år hafva förflutit. Som vanligt hvarje år på Agnes födelsedag, infinna sig de
två vännerna utanför den sjukas dörr, för att nedlägga en blomsterhälsning.

Innanför har Charles fått år från år i de mörka rummen ångra sitt förspillda lif. Han
är nulen gammal man, som känner döden närma sig. Då kan han ej motstå frestelsen, när
han utanför dörren hör de gamla vännerna, han rycker upp fönsterhakarna, förstenad betrak-
tar han de gamla böjda männen, som stå framför honom, de som i hans minne fortfarande
stått kvar i deras ungdoms utseende. Sinnesrörelsen öfverväldigar honom och då hans mo-
der, nu gammal och svag, tillkallad ai bullret kommer tillstädes, har döden befriat Charles
från hans fångenskap. Deltagande förstå de båda vännerna det drama, som under dessa år
utspelats i detta från världen afstängda hus och i djup vördnad böja de sig för den gamla
fru Randolph, för hvilket äran var allt. Hos de Ibåda männen är hemligheten obrottsligt
förvarad.

m- väridényheter. m

Märk:

4. An arkisttragedien ifLOndOn.

M (Ej att förväxla med förut Visadelbilder). m
jätteexplosionen vid spårvägsbolagets hufvuddepöt i New-York.

hvarvid l3 personer dödades och 59 sårades, m. fl. bilder för dagen.

Belägringen af " anarkisthuset vid Sedney Street i London är f. n. på allas läppar.
Vår film visar huru polisen håller tillbaka den påträngande, nyfikna folkmassan, huru trup-
perna omringa huset, och huru de belägrade anarkisterna, hellre än att gifva sig, sätta eld på
huset, omkommande i lågorna. f

- l New-York inträffade nyligen en fruktansvärd explosion som totalt förstörde
spårvägsbolagets hufvuddepöt. Vid tillfället dödades 13 och sårades 59 personer. Explosio-
nens verkningar voro omfattande. Bl. a. förstördes fullständigt en automobil och en spårvagn.

- Mr Dolberough har vunnit två mill. på spelbanken i Monte Carlo. - Den nye
svenske ministern i Bryssel aflämnar sina kreditivbref. - Vice amiral Bellue, som utnämts till
chef för första Medelhafseskadern, stiger i Toulon ombord på chefsfartyget ((Patriev. - Vid
Vetteren i Belgien har statens krutverk sprungit i luften, hvarvid 8 personer dödades - Avia-
tikern Weis har i dagarna med lyckligt resultat experimenterat med ett nytt aéroplan, kal-
ladt Sloan. I

 

 

 

 

Sensa tionella nyheter.

 

feåman! faim cm!
5. Lehman på flsketur.

Denna nya Lehmansfilm torde vara den roligaste af alla. Ett äkta skrattpiller!

feåmcm! feåman!

 

- 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 örej
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.. i .

 

A-. B-Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain