#6895: Stora Biografen

sronA :BionnAFI-:N

Arbetareföreningens Salong

=wENEBsBoaG=

Förstklassiga iörevisningar af leivande bilder

såå- Hvarje vecka nytt program. -Gvn

 

Program

fr. o. m. fredagen den 27 t. o. m. söndagen den 29 januari,

Express i dag från Paris. m  Senaste serie.

i. Kinemalograiisk Veckorevy

visar lefvande bilder till dagshändelserna världen rundt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt!
Läs uärlösnyheferna i Eöer tidning! Se dem å Stora Biografen!

London. Engelska valen: socialistkandidaten Crooks talar till statsfunktionärer. Mayor
Adam framlägger sitt konservativa program.

Melbourne. (Terra Novas) besöker hamnenpå väg mot Sydpolen.

London. Engelska suffragetter i arbete.. i

Mourvelon. Madame Marvingt går upp med sin monoplan Antoinette och vinner
Femmias pris.

Smyrna. De grekiska fartygen å redden bojkottade af hamnarbetarne.

Paris. Ingeniör Coanda har uppfunnit en luftturbin för aeroplaner, slädar o. d.
Storfurst Cyril, som köpt första släden, tager uppfinningen i betraktande.

Nya Syd-Wales. Unga damer åka skridskor.

Samer och Angers. Ofversvämningarna.

2. ållodets offer eller :Den stora magneten.

En dråplig illustration till hattnålarnas historia.

3. En färd på den vackra sjön Luzern i Schweitz.

Hänförande naturmålning.

4. Tukthusfàngens hemkomst.

Storslagen gripande bild i ett flertal afdelningar.

g" llltelegram! "M m.- Uppseendeväckande! "-
-I- Bilden för dagen! -l-II

5. AN NARKISTBATAL] EN . I LON DON.

m- Houndsditchmorddramats slutakt. .I

Kinematograferingen verkställd från hus intill bataljplatsen.

 

 

Det torde vara öfverflödigt att lämna någon detaljerad redogörelse för det s. k.
Houndsditchdramats förlopp. Hela världen har så nyligen läst om och uppförts af dessa
händelser, hvilka slutade med ett par bofvars död i det belägrade huset i Whitechapel för
några dagar sedan, att alla dramats detaljer ännu äro i friskt minne.

Vår bild visar den afstängda gatan Sidney Street, vid hvilket huset där polismördarne
uppehöllo sig är beläget. Man ser de väldiga människomassor, som uppehålla sig utanför
afspärrningskedjorna, polismännens och soldaternas försiktiga anryckning mot huset i skydd af
- husväggar och utsprång, skottlossningen mellan brottslingarne och de belägrade, Winston
Churchills ingripande i attacken mot huset, antändningen af huset, brandkårens ankomst och
släckningsarbete sedan annarkisterna-mördarna ej längre hörde till de lefvandes antal, 0. s. v.

Hvad hela världen ännu talar om.

Ö. 81A. Vyer frän Bulgariens hufvudstad.

Sofia är hufvudstad i förutvarande furstendömet, nuvarande konungariket Bulga-
rien Och ligger på en fruktbar högslätt vid den stora stråkvägen mellan Belgrad och Konstan-
tinopel. Staden har flere moskeer, kloster och kyrkor, däribland en som fordom kallades
Hagia Sofa och efter hvilken staden troligen fått sitt namn. Vidare finnes justitiepalats, krigs-
skola m. fl. offentliga inrättningar. .

Som bilden visar, bär lifvet i Sofia en synnerligen brokig prägel. Vackra österländ-
ska dräkter bredvid moderna västerländska, lysande uniformer bredvidbtiggare i trassor 0. s. v.
Filmen återger lifliga marknads- och gatuscener, ett flertal af .de förnämligare pulsådroma,
parlamentshuset, kungl. slottet, Alexander den stores ryttarstaty m. m. "

Intressanta österländska scenerier.

7. chndkom meaI Ölolta förskräekelsen.

Stackars svärmödrar. fått roligt nummer.
Express från Paris! Säsongens finaste nyhet!
Konstfilm. Kolorerad.

8. MNA. Historiskt drama från det gamla Rom

efter Plinias d. ä., iscensatt af Hrr Zecce och Andréani.
Öfverlägset speladt af artister från Comedie Franpaise.

Hr Ravet ...................... .. MANUS.
Fru Madeleine Hoch ....... .. MESSALINA.
,, Celiat ...................... .. THYSLA.

Messalina, romersk kejsarinna, en skön voch förföriskl kvinna, blef vid 15 års ålder
förmäld med Claudius som två år senare, år 41, blef käjsare. Hon behärskade sin svage
man och styrde i förening med sin älskare staten.

Hon var af en lidelsefull natur med en omätlig njutningslystnad. Mannen tjusade
hon och han hade ingen aning om hennes utsväfningar. -

Dramat inledes med att käjsarinnan efter återkomsten från cirkus på aftonen beger
sig ut i staden för att deltaga i folkets nöjen. Hon blir därvid ä en gata utsatt för hopens
glåpord och hån, men räddas af den unge filosofen Manus, Thyslas trolofvade. Messalina
fattar kärlek till den ståtlige romaren och vill förmå honom att följa henne, men han vägrar.
Förbittrad låter hon kasta den motspänstige i fängelse, men ett nytt senare försök att vinna
honom utfaller lika resultatlöst.

Emellertid ha tribunernaX tröttnat på Messalinas tyranni och sedeslöshet, och två af
.hennes forne älskare, Vibellius och Narcissus, den sistnämnde en frigifven slaf, underrättar
Claudiur om det lif hon för. Thysla uppsöker likaledes käjsaren för att återfordra Manus.
Man beger sig tii Manus cell, och här öfverraskar man Messalina, som ånyo söker öfvervinna
filosofens motstånd. - Nu är måttet rågadt. Den pliktförgätna käjsarinnan.måste med sitt lif
plikta för sina missgärningar. Hennes död hälsas som en befrielse af det romerska folket.

 

Högst intressant aktuel nyhet.-

9. Tibets Dalai Lama pä flykt.

Ankomsten till Darjeeling på gränsen mellan Tibet och britisk-indiska området.

l. Den heliga flyktingen nalkas indiska området. 2. Dalia Lamas stora eskort af asia-
ter. 3. Tibetaner samlas för att välkomna Dalai Lama. 4. Lamas bagage ankommer till Da-
jeelings utkanter. 5. Festtåget för Dalai Lama efter hans flykt från Tibet; Fanbärare. musik,
präster, rökeisebärare, kyrkliga ämbetsmän, britiska ämbetsmän, Lama och hans inhemska eskort,
en ofantlig mängd åföljeslagare. 6. Ministrar och diplomater på väg till emottagandet hos
engelska guvernören. 7. Första autentiska poträtt af Dalai Lama.

 

 HårfPiSÖPeH här  kär. Dråpiigskämibiid. i

sàåàååeééé

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1911
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain