#6893: Åmåls Biografteater

Å ÅMÄLS BINOGRAFTEATER.

Förstklassiga iörevisningar ai leivande bilder
Hvarje vecka nytt program. i
MLEåfåEiM-H
PROGRAM
för Lördagen den A28 och Söndagen den 29 jan.

 

Aktuell nyhet.-

l. Jaylsar årmnz c70.5-epås födelsedag.

Storslagna festbilder.

Det är som bekant ej länge sedan dagspressen. världen rundt meddelade om de hyll-
ningar, för hvilka Osterrike-Ungerns populäre käjsare och konung var föremål, när han fyllde
80 år. Den gamle härskaren-veteranen, ännu spänstig och vid ungdomlig vigör, mottog med
en faders glädje folkets hyllning, hvilken tog sig skiftande, storartade uttryck.

Vi äro nu i tillfälle att .ramställa åtskilliga af dessa festligheter. Bilderna äro tagna
i omedelbar närhet af festföremålet, efter af honom erhållet särskildt tillstånd.

Särskildt anslående är den kvinnliga ungdomens i dansens tecken arrangerade ärebe-
tygelse för den gamla monarken. -

2. Prinsessan Flicoiin eller rökurens Örömsyner.

Prinsessan Nicotin och hennes syster Rök-féens intagande skälmstycken och gäckerier.
Fängslande fantasibild.

 

 

3. Beethovens månskenssonat.

Storslagen framställning i bild. V

sBeethoven är en af de största musici världen någonsin ägte.

Då han en afton vandrade omkring på gatan alldeles ensam, fick han höra ett at
sina egna verk spelas på ett mästerligt sätt. På förfrågan blef han upplyst om att musikanten
var en fattig, blind flicka. Då han trädde in i det änkla hemmet, fann han den vackra pia-
nisten jämte hennes bror som var skomakare. Musikanten berättade för främlingen, att hon
var en varm beundrare af Beethoven. Utan att röja hvem han var, satte han sig vid pianot
och, hänförd naf sin omgifning och en strålande natur, komponerade han ett af sina största
mästerverk. Den "vackra natten, månskenet, åhörarnas uppmärksamhet inspirerade honom.
Sedan denna händelse bragt till lif den berömda smånskenssonatene, ha miljontals människor
njutit af det hänförande musikstycket.

f

4. Akrobater på lina.

Förvånansvärda prestationer.,Ä

5. Tonlesdefdngst i åter-lien.

Tonfiskarna vandra vid bestämda tidpunkter, från maj till juli; man ser dem vid

denna tid i hela stim sakta glida i samma riktning, som hade de ett mål för sin ständiga-

vandring. V . I

Man väljer detta ögonblick för att fånga dem, och man använder för detta ändamål
ett nät af 4 till 5 kilometers längd, i hvilket fisken hopdrifves af små båtar och föres inli
ett stort, fyrkantigt nät, som kallas sKapellete, och därifrån går den in i ett annat flyttbart

nät, DDe dödas ruma - - -. Nätet fastgöres vid kanterna och sträckes ut mellan två"

båtar, tills fisken kommer upp till vattenytan.

Fiskarena beväpna sig då med långa hakar, hugga fast de kraftfulla djuren, som
kämpa för sina lif, draga upp dem i båten och kasta dem till de personer, som ha ränsnin-
gen om hand. I ,

Lossningen sker med tillhjälp af starka rep, harpunerade vid fisken. Denna fortskaffas
så till en inrättning, där den undergår olika sorters behandling: styckning, kokning, inlägg-
ning i lådor o. s. v.

6, En fruktansvärd snusa. Komar..

Konstfilm l I Kon stftlm l

7. -SLAFVINNAN ...-

Spännande, härligt iscensatt tidsskildring frän antikens Korinth.

 

 

Det är sagan om den fattige getvaktaren Orestes och hans älskade, slafvinnan Phyllis,
som af sin herre-säljes till en rik patricier Phocion. Denne får Phyllis kär, men gifver hen-
ne ädelmodigt fri, då han uppdagar hennes och Orestes kärlek. "

I. Orestes träffar Phyllis. 2. Till Bacclzas ära. 3. Phyllis dans. 4. 1 slaflzand-1
larens våld. 5. På slafmarknaden. 6. Phocion köper slafvinnan. 7. Hell husets härska-
rinna! 8. Orestes förtviflan. 9. Hjälpen mig, gudar! 10. Den korintlziska bruden.
Gästabad i Phocions palats. 12. Slafvinnornas dans. 13. Orestes följer musikanterna.
14. Spelen upp, bläsare! 15. Vid herdepipans ljud, 16. Orestes och Phyllis återfinna
hvarandra, 17. Den gamles visdomsord. 18. Dragen hädan i frid! 19. Mot hemorten,
20. Hell dig Bacclzns, de älskandes beskyddare! .

8. Genom Audes floddal.

Hänförande scenerier från enfjärnvägsresa längs den af floden Ande genomflutna
vildromantiska dalen i departementet Languedoc i franska Pyreneerna.

9. Wär .slutet är godt är allting godt.

Humoresk.

 

A..B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain