#6892: Kosmorama

KOSMURAMA

vid Ö. Storgatan
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).
Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

  

gå é:

fr. o. m. måndagen den 23 t. o. m. onsdagen den 25 januari.

Express i dag från Paris.

1. , Pathé )ournalen

upptagande senaste händelser världen rundt.

2. lack lohnsons öfuerman.

Little Willie som boxare och brottare.
Muntrande sportbild.

Willie är sliten till växten1 men stor till sinnese, och han klarar gladeligen såväl i
boxning som brottning sin dubbelt större motståndare, hvilken slutligen måste erkänna.sig
besegrad och lämna Willie ensam på valplatsen. Publiken jublar.

"fenomenal sportact".

Senaste nyhet från Uitagraph, (hikago.

3. Ueteranen från Waterloo.

 

 

 

1. På slagfältet. 6. Ifå slottsbalen.

2. Tack för segern, kamrater! i 7. Ofverstens hämnd.

3. aDetta kors skall du alltid bära med äras. 8. Den tredjes tur.

4. I minnet af fornstora dar. 9. Generalens ord.

5. De tre körsbärskärnorna. 10. aMed ära bar han korsete.

Den gamle veteranen från den store kejsarens dagar lefver i sina ärorika minnen.
Han minnes den dag, då kejsar Napoleon kallade fram honom framför fronten, omfamnade
honom och dekoreradeI honom med Hederslegionens kors, därvid yttrande: Hederslegionens
kors skall du alltid bära med heder! Han var den franska härens mästerskytt den tiden.

Gamle öfversten reser sig, hänger utmärkelsetecknet på sitt bröst och går till en re-
staurant för att förfriska sig. Här får han som grannar tre öfvermodiga unge män, hvilka
söka drifva gäck med den gamle mannen. En af dem kastar en körsbärskärna, som träffar
öfversten på armen, en annan kastar likaledes en kärna, som råkar Reys öra, och då denne
reser sig för att förehålla de slyngelaktiga ungdomarna det olämpliga i deras beteende, slungar
äfven den" tredje en kärna, som träffar veteranens bröst midt för hjärtat.

Ofversten tillvaratager omsorgsfullt de tre kärnorna och går. Snart komma dock de
öfvermodige männen underfund med, hvem de förolämpat. 1 Den ene af dem utmanar den
gamle mästerskytten på duell. Duellen äger rum och öfversten placerar sin kula i armenå
samma ställe där han träffats af körsbärskärnan. Så utmanas nummer två, som får örat .ge-
nomskjutet. Återstår sålunda blott den, som placerat kärnan å hjärtat. Snart mottager denne
med förskräckelse en skrifvelse från öfversten, men denna innehöll ingen utmaning utan en
anhållan, att han måtte komma till Reys hem, enär han vore mycket sjuk. Här meddelar
den gamle krigaren, att hans heder förbjöde honom att döda en människa af oväsentlig an-
ledning och att han därför återlämnade den ominösa kärnan, bifogande sin förlåtelse.

Hvarefter hederslegionären med blank sköld går att möta sin store kejsare ofvan
molnen.

Gripande hjältesaga.

4. Bilder från Holland.

Vid solnedgång och dagsljus.

Endast en stilla bris krusar Zeudersees vida vatten, under det solen sakta sänker sig
mot horisonten. Fiskebåtar glida en efter annan mot hemmet eller till hafs. Från denna
vackra tafla föras vi till en del platser i nordliga Holland, där vi bl. a. få göra bekantskap
med det intressanta folklifvet.

Förstklassig naturbild.

5. Det elektriska huset.

nyttan af att ha en elektrisk betjänt.

Professorn lämnar med lugn sitt hus, väl vetande att det är väl bevakadt. En -vklå-
fingrad person, som olofligen praktiserar sig in i detsamma, blir utsatt för sådana vidunderliga
äfventyr, att han vid slutet af dem högtidligen lofvar, att för framtiden bli en bättre människa.

En första klassens skämtbild.
i asså-fiske: r.

AÄB. aaaåsfraeriker,kristianstad, 1911.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain