#6890: Kosmorama

IKo SMU RAMA -i

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m, .

E

fr. o. m. torsdagen den 26 t. o. m. söndagen den 291 januari.

1. Till säters med olpiöntorno

Fagro tyrolerbilöer med doft of vår och solskensblick på smältonoe olpöritvor.
l. Vägen går till säters, vägen går till tinnar- 4. Skymningen ropar. I
ne de blå! - 5. eMen det går långsamt framv.
2. Alpsus och bäckars språng. 6.V Där uppe i hvardagslag.
3. Den stora sätersdagen". 7. Hemåt, hemåt!

2. Cockeombetsskulöen.

En fransk tidsbild från Eugenottkrigens dagar.

Den mäktige baron de yAlen sitter på sitt ståtliga slott Montauron i sin unge sons

sällskap, då han erhåller ett meddelande af följande innehåll: eTre af hugenotternas chefer

. skola passera här förbi; alla rättrogna katoliker äro redo att hjälpa en. Med den fanatism
och grymhet, hvarmed hugenottkrigen fördes, var det helt naturligt, att baron de iAlon ögon-
blickligen planade ett försåt för sina fiender, och då de komma vägen fram, hälsas de af en
smattrande gevärssalfva. Två af hugenottcheterna lyckades undkomma oskadde, men den
yngste Ioch ståtligaste ädlingen blir sårad i armen, men lyckas äfven han genom en hastig
flykt undandraga sig en säker död. i

Stapplande af blodförlust och ansträngning når han fram till ett närliggande värdshus,
där markisen före striden kvarlämnat sin unge son. Denne röres af flyktingens hjälplöshet,
förbinder hans sår och döljer honom under en hög af halm, då baronen med sina vänner
återkomma efter sin misslyckade expedition. Oförsiktigt nog kommer den sårade fram-för ti-

- digt och upptäckes af den bistre markisen, som dock låter honom fly på sin sons liflt:
ga. förböner.

l hugenottlägret åstadkommer försåtet stor uppståndelse och de besluta enhälligt att
angripa Montaurons slott. De sätta oförtöfvadt sitt beslut i verkställighet och inom kort smy-
ga de in på slottets folktomma borg-gård och praktisera sfg vidare in.i byggnaden.

l slottssalen sitter markis de yAten och skrifver, utan att veta att hans värsta fiender
dölja sig bakom hans rygg. Helt säkert skulle markisen varit dödens man, om icke i sista
ögonblicket sonen uppträdt Ipå platsen och igenkännes af den nyss förut räddade hugenott-
chefen. Trots sina meningsfränders ovilja, förklarar han att icke ett hår får krökas på den
gamle markisens hufvud, fadern till den som räddat hans tif. i

Tacksamhetsskulden är en jverklighet; -

Ett ståtligt tidstroget färgrikt drama.

 

 

 

 

M- Dytt "slag-nummer" från Hmerican Biograpb. .H

BANKIRENS MODIGA
E DOTTER. E

Stort prokttullt nutiosskåöespel. x
Fromställdt of newyorks mest populära srenisko artister. i

Det är dessbättre ofta nog som planer, smidda i mörkret, springa sönder af helt obeM
tydliga orsaker. Hur väl ett bofstreck trots vara anlagdt, brister det-nästan alltid i någon de-
talj, det hela misslyckas och föröfvarne finna sig plötsligt i lagens hårda järnarmar.

Exempel härpå är vår spännande bild. l största hemlighet öfverlägga några af sam!
hälletsndjupast sjunkna individer om möjligheterna till att skaffa sig inkomst på ett lättvindigt
sätt. Arligt arbete är för dessa missledda personer något fullkomligt okändt. En förmögen
bankir i staden blir deras offer. Särskildt är det ett dyrbart och ryktbart briljanthalsband, som
lockat dem. Efter åtskilliga öfverläggningar och misslyckade försök år deras plan färdig.
Bankiren bortkallas genom ett falskt affärstelegram och hans tre unga döttrar, Martha, Elise
och lilla Mary bli lensamma hemma. Af dessa tre är Martha ännu klen .efter en genomgån-
gen svår sjukdom.

Bofearnas plan går ut på att i en stor koffert smuggla in en kamrat, som väl inom
dörrarna tros ha fältet fritt. Under falska uppgifter låter detta sig utan svårighet göra. Kof-
ferten inbäres och placeras "i Elises rum utan att den unga flickan anar någon fara. Sitt dyr-
bara halsband lägger hon tillfälligtvis på ett bord i koffertens närhet. Om frestelsen att till-
ägna sig halsbandet blir för stor eller om den instängde finner sin trånga bostad besvärlig
är svårt att veta, alltnog han trefvar ett ögonblick med handen utanför kofferten.

Elise upptäcker till sin stora förskräckelse handen i spegeln, men åter-vinner hjälte-
modigt själfbehärskningen och uppträder som hon intet märkt.

l I ett par hastiga rader som hon med sin yngsta syster sänder till! Martha,
underrättar hon denne om sin farliga situation och ber henne ögonblickligen eftertelefonera
polishjälp. Det är fruktansvärda minuter deV båda flickorna genomlefva innan hjälpen ändtlif-
gen kommer. Den i kofferten insmugglade har under tiden trädt fram samt i sin ordning
släppt in sina utanför väntande kamrater. l rätt tid ingriper dock några oförskräckta polis-
män, och det med sådan omsorg planlagda skurkstrecket är totalt misslyckadt. Rättvisan
har segrat. - Å

.4. I deligens genom Nya Zeelands bergpass.

Verkligtr prakttulla bilderoi naturens färger.

, Nya Zeeland, den bekanta stora ögruppen i Stilla hafvet, har mycket omväx-
lande natur. På vissa ställen mötes anblicken af fullkomlig alpnatur med storartade
glacierströmmar, härliga alpsjöar, dystra bergsklyftor och brusande bergsströmmar, på
andra trakter är naturen skäligen enformig. En stor bergskedja, som sträcker sig
öfver båda de stora öarna till hela dess längd, når-sin största utveckling på södra
ön. Det är-i denna bergskedjas mellersta del, de s. k. Southern alps, som åskådaren
får medfölja ett turistsällskap på diligens. Vägen slingrar sig fram genom bergpassen,
än under öfverhängande klippor, än genom trånga aportare mellan fjällsidorna, än
öfver floder och vattensamlingar. Till omväxling företages en motorbåtstärd å en
flod, därvid ständigt nya, hänförande scenerier öppna sig.

Blond de yppersta naturbilöer, som någonsin uisots på kinemotogrot.

5-     Den elake körsuennen.

3.

Entré: "1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25löre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barnw35 öre.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain