#6882: Mönsteråsbiografen

Imönsterösälåiogroten.
Lokal: Idrottslokalen.

95

PROGRAM I
för Lördagen den 4 och Söndagen den 5 Febr.

l. I luftens Pike. 1 balong från Turin.

Särdeles intressant bildserie från de stora balongtäflingarne i Turin.

1. Klart till flykt. 2. Upp i höjden. 3. Turin sedt ofvanifrån. 4.- Lyckad landning.
5. En farlig situation: Ballongen sliter sig lös med en man hängande i nätvärket.

2. Trollkarlens hand. man...
3. LUCIA deLAMMEMOOR.

Donizettisyberömda opera i bilder.

 

 

 

 

Mästerligt iscensatt och utförd af skådespelare i Rom.

Handlingen är i korthet följande: u

Edgar är dödsfiende till Henrich Lammermoor, Lucias broder. Odet vill att just
Edgard är kallad att rädda Iifvet åt Lucia. När hon går och plockar blommor på bergen
störtar hon ned och Edgar räddar Luciafrän hennes förskräckliga läge. De båda voro ännu
inte bekanta men kände sig likväl dragna till hvarandra. Under det att Edgard ännu är sys-
selsatt med räddningsarbetet komma Lucias moder och broder och öfverhopa honom med
förebråelser i stället för att tacka honom för det han räddat Lucia.

i Edgard och Lucia hålla tillsammans trots detta. Den före sompå någon tid måste
begifva sig till utlandet växlar dessförinnan ring med Lucia som tecken till evig trohet. Hän-
delsen hade blifvit observerad af några vänner till1 Lucias broder, hvilka sätta denne i känne-
dom därom. Henrich Lammermoor är uppbrakt häröfver och tvingar Lucia att gifta sig med
Sir Arthur, en rlk adelsman. För att utplåna tanken på Edgard inbillas hon af brodern att
AEdgard glömt bort henne.

Bröllopet mellan Lucia och Sir Arthur skall hållas. Man skall just skrifva under
äktenskapskontraktet då Edgar återvänder. Lucia blir vanmäktig och Edgar utmanar Sir
Arthur till duell.

Till följd af oron förlorar Lucia förståndet. Sir Arthur som söker trösta henne blir
af henne i vansinne nedstucken och strör hon sedan blommor på hans liflösa kropp.

v Edgard väntar under.tiden i närheten af slottet förgäfves på sin motståndare Sir Ark
thur med hvilken han hade kommit öfverens om en duell. Slutligen visar sig i fjärran en
person men icke Sir Artur utan Lucia. Edgard fattar genast den olyckligas tillstånd och vill
bemöda sig om henne då Lucia faller död ner.

Edgard stiger upp på sin häst och störtar med detsamma nedför branten.

Nästa morgon gungar hans lik på böljorna.

4.   S k b  i 0 p  age ivtnntra episoder.
. 5. Vid i den rysk-p ersisita gränsen.

Vacker och intressant natur-bild.

Ö.   Komisk.

7. Från cowboy till millionär.

Ny spännande äfventyrsskildring från Vilda Västern, hvari man får bevittna de djärfvaste och
mest häpnadsväckande prestationer på hästryggen.

Bud Noble är förman för Circle ))D(r ranch, en af de yttersta farmarna i Circle City, Idaho,
och vår första bild visar oss Bud tillika med en del cowboys, inlängande och bindande vilda oxar på
prärien. Det är lördags afton och Bud tager gossarne med in till Circle City för att roa dem. Hvad
- vi nu få se, sätter våra nerver i spänning, den ena djärfva bragden aflöser den andra, tills att Bud
sätter kronan pä verket genom att med blotta händerna infänga en vild tjur. Endast tre män ha öf-
verlefvat etttx sådant konststycke, denna scen Öfvergär allt hvad vi förut sett i.lefvande bilder. Något
senare se vi Bud få ett telegram, som underrättar honom om, att hans farbror är död och efterlämnat
flera miljoner. Bud är enda arfvingen och efter en glad fest reser han till Newyork för att lefva så-
som miljonär.

Ett år senare: Bud har sin klubb, som han flitigt besöker; pä teatern är han ofta7 och i sin
unga fru är han kär upp öfver öronen. Men där är något som fattas, det forna vilda lifvet, den friska
luften på prärien, se där hvad han saknar. "En dag då han betraktar en tafla, föreställande honom
själf tämjande vilda hästar, uppstår plötsligt begäret efter de forna vännerna; gifvande efter för en för-
ryckt idé, afsänder han följande telegram: l

Col. Dalton, Förman för Circle :IDG ranch, Circle City, Idaho. Societélifvet dödar mig. jag.
:tänder Er ett extratåg, kom med hästarne och de vilda gossarne. Här behöfs lif. Kom och hjälp

et upp. i Bm,

Fem dagar senare komma de. Bud och hans frn möta dem i auto. Nu börjar ett vildt lif,
Bud har blifvit som för-ryckt. Han och hans cowboys ställa till det ena upptåget efter det andra. Till
slut för han dem en dag till teatern, för att se ett melodrama 4l-lBertha, syflickane. Oossarne taga för
allvar hvad de se på scenen, och snart hvina kulorna omkring styckets bof. Bud har all möda att
styra dem. Bud tager dem ut pa en lusttur med ångjakten, men det visar sig att de äro dåliga sjö-
män och han mäste vända om. Dä Colonell har råkat i gräl med en svart kock samt nedskjutit ho-
nom, och polisen söker det vilda bandet, vill Buds fru resa sin väg, men Bud sänder sina cowboys
:ill sitt Iland igen, vänder den förledande taflan om och säger: Det är slut nn, och de skola aldrig
tomma igen.

8. Wallin-.SÅ spafserfur z" ICUersaz-zfles.

Vackert kolorerad.

Vår bild för oss tillbaka till Ludvig XlV:s tid. Kungen och hela hofvet företager en
spatsertur i en vacker park. Där dansas en behaglig menuett och företagas segelturer med
gondoler. Man ser här några af franska hofvets mest omtyckta förlustelser.

9. Skomakarens hämnd. Komet. 

A.-B. BongsfFahrilker, iristianstad,dbivi

Information

Title:
Mönsteråsbiografen
Printed year:
1911
Place:
Mönsterås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain