#6881: Åmåls Biografteater

ÅMÄLs BIOGRAFTEATER.

Program

Lördagen den 4 och söndagen den 5 Febr.
l,  q Intressant.

2.  Storartade uppvisningar.

I det följande få vi se, hvilket utmärkt resultat fågeldressyren kan lämna, och äro vi
säkra om att både stora och små komma att få utomordentligt roligt åt de konststycken, som
luftens invånare här prestera.

3. Luftseglingsveckan i Paris.

1. Tribunen. 2. Optisk telegraf i Port-Aviation. 3. Grefve de Lambert och
jean Gobron i sina flygskepp. 4. jean Gobron. 5: Paulham och grefve de Lambert
täfla orn stadsfullmäktiges och generalkammarens första pris. 6. Latham flyger, faller
och krossar sin apparat. 7. President Falliéres besöker flygområdet. 8. Paulham da-
gens hjälte.

4. Barrikad-Hjältinnan.
Dramatisk bildserie från revolutionens dagar i Ungern.

Spännande handling.

1. Revolutionens offer. 2. Marinzas ed. 3. Gatustrider. 4. På barrikaden. 5.
Barrikadhjältinnan. 6. Revolutionsdomstolen. 7. Marinza dömes att skjutasi daggry-
ningen och afföres till fängelset. 8. Guvernörens dotter lofvar att rädda Marinza un-
dan döden.Y 9. En lyckad list. 10. Guvernörens dotter besöker Marinza i fängelset
och byter där kläder med henne. 11. Marinza går klädd såsom guvernörens dotter
från fängelset. 12. Marinza skall omedelbart utföras och skjutas innan solens upp-
gång. 13. Guvernörens dotter bedyrarfförgäfves att hon ej är Marinza, utan endast
bytt kläder med henne. Man endast tar det för ett påhitt för att undslippa döden i
hopp om räddning af de upproriske. 14. l dagbräckningen utföres guvernörens dot-
ter för att skjutas såsom Marinza. 15. Guvernörens dotter har till en tjänarinna läm-
nat ett bref med batallning att ej lämna fram det förr än dagen därpå. Guvernören
mottager brefvet och ser till sin förfäran att han gifvit befallning om sitt barns skju-
tande, för så vidt icke soldaterna tro hennes ord, att hon ej är Marinza. 16. Guver-
nören skyndar till platsen, där hans dotter för en förtviflad strid för sitt lif. - Skall
han komma i tid, eller skall hans dotter falla offer för sitt medlidande. De sista sce-
nerna i vår väl inspelade och spännande bild visar oss det.

H Nyhet! "m lm" Uppseendeväckande! "m
I I - Bilden för dagen! -

vANARKISTBATALJEN I LONDON.

Houndsditclrmorddramats slutakt.
Kinematograferingen verkställd från hus intill bataljplatsen.

5

 

 

 

Ö,    Muntra potpourrier. 1

 

Storslagen uärklighetsbilö.

7. Engelskaflottan på Themsen.

En bilö af största sevärdhet.

 

 

 

Sensationsfilm! i Sensationsfilm!

8. l hafvets djup eller det
sjunkande slottet.

Storslagen, kolorerad bildserie.

Det är sagan om den fagra, af friare omsvärmande prinsessan, som kastar en
gyllene bägare i hafvets djup H den som kan återgifva henne den, blir hennes och
landets herre. Med hjälp af hafsdrottningen, som förklädt sig till tiggerska, når en
fattig fiskare målet - dock mot löfte att vid första hornsignal återvända till hafsdrott-
ningens rike. Han trotsar löftet, och hafsdrottningen hämnas genom att låta slottet
försvinna i djupet.

1. Prinsessan har tråkigt. 2. Mot hafsstranden. 3. Den gyllene bägaren i dju-
pet. 4. Härolder kungöra prinsessans löfte. 5. Hafsdrottningen hjälper fiskaren. 6.
På hafvets. botten. 7. Fiskarens löfte. 8. Fiskaren vinner prinsessan. 9. På bröllops-
aftonen. 10. den första hornstöten. 11. Hafvet stiger. 12. l djupet.

 

9. Paula Peters med sina Öresserclöe Öiur.

Fullkomligt enastående. Absolut det mest storslagna dressyrnummer som nå-
gonsin förekommit. Paula Peters uppträder f. n. på Alhambra i London ochI drager
afton efter afton fulla hus. Det kinematografiska återgifvandet utfört af Pathé Ereres
är synnerligen storslaget.

10. Jasisydd eller en oförszktzy sömmersåa.

. . . Läktaren: 50 öre. Barn 35 öre.
Blljettprlser: Salen: 35 öre. Barn 25 öre, under 12 år 15 öre.

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain