#6880: Olofströmsbiografen

Olofströms-Biografen

i föreningslokalen.

Förstklassiga iörevisningar al leivande bilder
Hvarje vecka nytt program,

PROG RAM

Söndagen den 5 Februari.

jägarlif i Polarisen.

1. På isbjörnsjakt i Norra lslialvet.

1Värklighetsbild af största intresse.

1. l Polar-hafvet. 2. isbjörnar i sikte. 3. jägarne draga ästad. 4. Öga mot
öga. 5. Ett lyckadt skott.l 6. Bytet föres ombord. 7. Björnungarna tagas till fånga.

2. Sammys sprätt. 

3. Prinsessan och slauinnanf.

Stort, spännade drama. i

En egyptisk fältherre vänder hem efter ett segerrikt tåg. Han välkomnas af
sitt folk med hänförelse och under stora hedersbetygelser. Han kallas inför kejsaren,
som också på ett alldeles särskildt sätt vill visa honom sin bevågenhet. Kejsarens
dotter förälskar sig i fältherren, som emellertid ej vill ha med henne att skaffa, enär
han är mera böjd för en hennes slavinna. Prinsessan får vetskap om detta och ut-
verkar hos kejsaren att både slavinnan och fältherren kastas i fängelse. Deras celler
äro helt nära hvarandra. Genom att ta bort en sten ur väggen lyckas de sätta sig i
förbindelse med tharandra. Kejsardottern sätter sig i besittning af nyckeln till fängel-
set i hopp om att fältherren ändrattankar. Då hon kommer in i cellen finner hon
båda två där. Slavinnan drar sig skyndsamt tillbaka och måste åhöra prinsessans
kärleksförklaringar till fältherren. Det står hon ej ut med. Hon störtar dit och med
mannens tillhjälp göres prinsessan oskadlig. Hon ikläder sig prinsessans dräkt,
hvarpå de fly.

Då tilltaget uppdagats, anställdes en ifrig efterspaning men utan framgång.
Flyktingarna ha redan nått ett annat land.

4. Brefuei till Öenhimmelske

"Obesfriöligen en af de vackraste och mest tilltalande bilder som någonsin uiSats.

Cyklister i Belgiska armén.

Tjänstgöring på fältet. I kasernen.I Exercis.
En högst intressant film som kommer1 att väcka beundran hos alla.

BLAND SYDAMERIKÅS
E NDIANER EE

5

.O

intressant. I
I, .7. Patentmålaren.  

" I " - lzsta plats 35 öre
Bllllettpnser" Barn: Izsta plats ,25 öre, 2:dra plats 15 öre.

Grammophonmusik. T:

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1911
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain