#6876: Kosmorama

KOSMURAMA

vid Ö.w Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

fr. o. m. måndagen den 6 t. o. m. onsdagen den 8 febr.

I 1, FISO Italiens forna husudstad.

xLa bella Firenze:- (vackra Florens) kalla italienarne denna stad. Filmen visar att
staden gör skäl för benämningen. Ty vackrare stadspanorama än det, som här upprullas,
torde man få leta efter.

Florens är rikt på konstverk såväl på arkitekturens som bildhuggeriets och andra om-
råden. Vid Piazza Signoria, medelpunkten för Florens lif, ligger Palazzo Vecchio (gamla
stadshuset, filmens Palais vieux), Palazzo degli Uffizi (den florentiska konstens stolta hem),
Loggia dei Lanzi m. fl. byggnadskonstens mästerverk. Vidare se vi Ponte Vecchio (gamla
bron) öfver Arno, med sina berömda guldsmedsbodar och sin täckta gång, kyrkan Santo
Croce (det heliga korsets kyrka), Katedralen, Dantes monument (Dante var född i Florens)7
Palazzo Bargello, kyrkan Maria Novella, promenaden Le cassine i nordost längs Arno etc.

Vi kunna ej närmare beskrifva de olika hänförande scenerierna - de måste ses.

Bilder från en af Världens Vackraste städer.

2. Tre trogna vänner.

Droskkusken, hästen och hunden.

Det råder en varm vänskap mellan droskkusken Fuhrman, hans dragare Lisa och pu-
deln Mohren. Fuhrman som i ur och skur flackat omkring på gatorna i många och långa
år, börjar bli gammal och orkeslös, sammalunda hans båda trogna följeslagare. Det är då-
ligt beställdt med inkomsterna. En dag förmår gamla Lisa icke draga ett otåligt sällskap, som
till slut förargadt lämnar droskan utan att betala. i Gamle Fuhrman ruskar på hufvudet och
försjunker i tankar, under det Lisa långsamt lunkar fram på gatorna. Svag, som den gamle
är, faller han plötsligt ned från kuskbocken, och han lyckades endast med yttersta ansträng-
ning praktisera sig in i sin gamla droska. Lisa och Mohren fatta situationen och föra i hast
sin husbonde till ett sjukhus, dit denne själf ofta skjutsat andra sjuka. De båda trotjänarne
se aldrig sin husbonde mera, men vi se Lisa och Mohren i hvarandras sällskap vandra till
kyrkogården, där de med sorg i blicken stanna vid hans graf.

En Vacker och rörande bild. Ett under af dressyr.

3. :Lilly som detektiv;-

Spännande bild från storstadslifvet.

Ypperligt inspelad of två små artister i Paris:
Lilly 7 år.
Fritz 5 år.
Pariserpublikens förklarade gunstlingar.

Högst få göra sig en föreställning om den hårda dagliga kampen för brödet
i en storstad. Lilly såsom detektiv gör anspråk på att i mångt och mycket vara en
kopia af två fattiga och föräldralösa barns öde i Paris. Natten tillbringa de i en asyl
för hemlösa. Om dagen säljer Lilly blommor och Fritz, hennes lille bror, tidningar.
Sällan eller aldrig förtjäna de mera än brödet. Döm därför om Fritz, glädje, då han
i en restaurant får ett 20 francs-stycke för sin tidning. Arm i arm vandra de arma
små till ett konditori för att en gång i sitt lif äta sig mätta på gräddbakelser. Här
uppdagas det att 20-francsen år falsk. Ingen tror trasvargens uppgift att han fått
slanten, utan hamnar han i finkan, där han får bli tills han bekänner hvem falsk-
myntaren är.

Den i lifvets skola tränade Lilly tappar icke så lätt hufvudet, det gäller att
befria brodern och uppspåra falskmyntarna. Lilly skyndar till restauranten. Här fin-
ner hon snart spåret och falskmyntareparet skuggas af Lilly. Hennes möda krönes
också med framgång i det hon upptäcker deras verkstad i ett skjul utanför Paris. Nu
gäller det att få polisen dit. Afven detta lyckas för Lilly, och snart kan hon sluta
sin broder Fritz i sina armar, då han, låtom oss hoppas, för alltid lämnar fängelsefs
portar bakom sig.

En mera rörande, spännande och af ett par barn bättre inspelad bild har aldrig
tillförene utgått ur någon kinematografisk atelier.

4. En alligator-tarm i Kalifornien.

Synnerligen intressanta bilder.

En af de märkligaste industrier är helt visst den i södra Kalifornien och speciellt i
Los Angeles yrkesmässigt bedrifna uppfödingen af alligatorer. Bilden är så illusorisk, att en K
lätt rysning går genom oss vid åseendet af hur man handskas med djuren.

5-    Komisk scen af Max Linder.

Max vill behaga sin fästmö, i hvars hem han skall aflägga besök, och därför
köper han under vägen ett par eleganta skor, hvilka dock äro för små, så att 4han,
knappt hunnen halfvägs, måste aftaga den ena skon och traska i strumplästen. Först
omedelbart före inträdet hos fästmön påtager han åter skon.

Under middagens lopp aftager han oförmärkt åter skon för att få lindring i
plågorna. Olyckligtvis kommer husets pudel och snappar bort skon, så att Max, när
han skall stiga upp från bordet, förgäfves letar efter densamma. Den olycklige man-
nen måste taga en flaskkorg på den bara foten och uppnår sålunda salongen. Men
nu är han till råga på allt tvungen att dansa med fästmön. Så kommer pudeln in
med olycksskon i gapet. Max söker rycka till sig skon, men lyckas därvid blott slå
omkull kaffebordet, hvarefter han förjagas ur huset och ur fästniöns hjärta.

Så kunna små orsaker ha ödesdigra verkningar.

l hög grad muntrande stycke.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain