#6875: Åmåls Biografteater

ÅMÄLs BloGRAFTEATER.

- PàoGRAM
för Lördagen 1den ll och Söndagen den 12 Febr.

- Bilden föl" dagen! I-

l. = BOY-SCOUTS. =

Stockholms Boy-scouts öfningar i Stockholmstrakten.

Vår bild visar Stockholmspojkar ute i fält sysselsatta med spanings- och patrullerings-
tjänst, signalering, rapportföring m. m. och man märker tydligt med hvilken entusiasm de
omfatta de ganska kräfvande uppgifterna.

 

 

2. En ridtur på oXe.

Det firas bröllop under glädje och gamman, men golfvet, hvarpå bröllopsgästerna
svänga om, är dåligt, och ett tu tre ramlar hela sällskapet ned - i en ladugård inunder.
Bruden hamnar på en vildslnt oxe och får göra en ridtur på denna öfver fält och på gator,
som lämnar intet öfrigt att önska i hastighet och munterhet. "

En glad bild.

 

 

3. Kappsegling i Karlshamn sommaren 1909.

Egen fotografering.

 

 

Ater en jättefilm inspelad af svenska skådespelare.
Storslagen fosterländsk nyhet:

4. Fänrik Stàls sägner.

Efter Runeberg.
Mästerlig, tidstrogen iscensättning.

 

 

 

 

1. Hos den gamle fänriken. . 6. Molnets broder.

2. Minnenfrån flydda dar. I 7. Torpflickan.

43. Kriget bryter ut. 8. Sandels.

4. Björneborgarnes marsch. 9. Döbeln vid juutas.
5. Den första skärmytslingen. 10. Sven Dufva.

11. Sägnernas skald johan Ludvig Runeberg.

Fänrik Ståls sägner, kinematografiskt framställda af A.-B. Svenska Biografteatern,
Kristianstad, äro i inspelning och tekniskt utförande fullt jämförliga med de bästa utländska
bilder.  Det fosterländska ämne som det behandlar är genom tidstrogna dräkter och inspel-
ning å-skilda platser i fria naturen, mästerligt återgifvet.

4 i  Och säkert är att dessa ((Fänrik Ståls sägnem skola af svenska och finska folket
mottagas-:jjinecl varmt hjärta, if-minnet återkallancle Runebergs mäktiga epos öfver det folk, som
"frös och svalt och segrade tillika".

5. fått drällop på fpayakomöo på Sumatra.
Winemafogràfz" i färger af (Tatåé gréres.
Bruden är 15 och brudgummen 30 år. Vigseln sker inför höfdingen, och alla för-

lofvade i stammen utgöra brudföljet. Därpå begifver sig det unga paret med eskort till fe-
sten, som vi få se firas i en tropiskt skön trakt af den härliga ön.

6. när herrskapet Petterqvist är hos fotografen.

Skämt. -

7,    Gripande skildring urklifvet.

Två unga sjömän förälska sig i samma kvinna, och de hafva båda förr varit goda
vänner, men från denna stund blifvit bittra fiender. Och då den omtvistade kvinnan före-
drager den ene sjömännen, går den andre djupt bedröfvad sin väg och vill icke ens gratulera
sin forne vän. Nu går det en tio dagar, då hemsökes den gifte sjömannens hem af en kata-
strof. Ett bankhus har fallit och tager hela det lilla sparade kapitalet med sig som vår sjö-
man har sparat. Från att ha varit befälhafvare på sitt eget fartyg måste han för att kunna
lefva taga plats som simpel matros på ett skepp som skall ut på långfärd. Ombord ä detta
träffar han sin forne vän, som han blef ovän med då han gifte sig, men denne vill nu icke
veta något af honom.

Skeppet strandar och båda sjömännen rädda sig i yttersta ögonblicket i land på en
öde ö. Den gifte sjömännen är en dag så förkommen, ett han är nära döden, och blott
genom kamratens hjälp räddas han till lifvet. Denne, som först tänkte att öfverlåta honom
till sin skapare, kommer plötsligt att tänka på sin unge kamrats hårdt pröfvade hustru, hans
heder segrar och han hjälper sjömannen på det bästa. Och i förening och god samman-
hållning anlände de snart nog till sina hem.

8. Veckokrönika i bilder.

Omväxlande framställningar af dagshändelserna i olika länder.

Finska landtdagen har öppnats, landtdagsmännen lämna ständerhuset. -
Frankfurt am Main, på Margarethadagen; älskliga flickor dela ut blommor och insam-
la pengar till fattiga barn. à Ett luftseglingens offer. -- Crippenprocessen i London.
- Chemenitz: luftskeppet eMorning Posta startar i Moissen, seglar öfver Engelska
kanalen vid Szt Vallery en Caux och landar i London samt exploderar en half timma
efter landningen (synnerligen intressant bild.) - Ett minnesmärke öfver Bismarck in-
viges. - Hertigens af Teck begrafning i Windsor. à Kejsar Wilhelms, kejsarinnan
Augustas och prinsessan Victorias besök i Ryssland. h Katastrofen i Bryssel den
24 oktober o. s. v.

En intressant revy.

   

9 En halsbrytande affärstur   -f     
0 eller En rasande tricykel.

F. d. arbetskarlen Rob. Finkelman har tagit plats i en bazar, där han får i uppdrag
att sparka omkring till kunderna med varor. Men den affärsverksamheten lämpar sig tydli-
gen ej för hans anlag, såsom framgår af händelsernas utveckling.

Dräplig humoresk!

 

 

A.-B. Bongs Faoriker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain