#6871: Kosmorama

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

fr. o. m. torsdagen den 9 t. o. m. söndagen den 12 febr.

1. Dotbés Veckojournol.

Aktuella bilder till utlandets Veckokrönika.

melilla z" Warockb: Ett högtidligt mottagande.

moséva: Hockeytäflingar mellan ryssar och engelsmän.

waysseb Stafettlöpning af militär, alla regementen deltaga i täflan.

åparzls: De moderna skodonen.

Igmznada: Kung Alfonso anländer till Almuerta på återväg från Marocko.

Soulåampfon: Engelska regementen inskeppa sig för färd till Malta.

gömma-el- Prins Victor-Napoleon med gemål på besök i automobilutställningen.

Tejemn; Turkarne skicka trupper till de hotade zonerna.

fondon; Från den olyckliga kapplöpningen vid Newburg, då två ryttare blefvo
offer för svåra kullridningar i steeplechase.

Nytt för dagen. - Af högsta intresse.

 på td Amerikansk sansationsbfld.

Det är valdag i gränsstaten. De politiska åsikterna bryta skarpt mot hvarandra. Man
är just i färd med att välja sheriff. En ung dugande man, Mason, blir vald. Knappt har
han mottagit embetstecknet förr än hans hjälp blir anropad till uppspårandet af en förbrytelse.
Mason svingar sig raskt upp på sin snabbaste häst, kallar på sin röde vän, en indian med
tillnamnet ((Spårhundena. En spännande människojagt öfver stock och sten, utmed svindlan-
de djup pågår nu under indianens ledning. Här och där visar ett tydligt spår flyktingens
väg. Åndligen har han nått målet, spåret upphör vid Masons fästmös hem. Han går in och
frågar efter flyktingen, hvilken för honom är okänd, men får till svar, att de icke sett någon.
just som han skall gå, faller hans blick på dörren och där ser han åter spår. Då måste san-
ningen fram, brottslingen är hans fästmös bror. En hård kamp försiggår hos den unge
mannen. Då tager han sheriffmärket från sitt bröst och brottslingen flyktar. Ett skott höres,
man skyndar ut, man hade glömt indianen. Hvad sheriffen icke gjorde, det gjorde han.

mf" American Biografi m

 i.  Stort mimiskt skådespel.  .
Ett drama, som ingen utan rörelse kan se.

Modern och makan är död och hvilar på den fridfulla kyrkogården under marmor-
vården. I hemmet sörjer änklingen sin kära bortgångna hustru och barnen sin dyrkade mor.
De båda barnen, Vincent och Clara, bruka regelbundet besöka hennes sista hvilorum, hvarvid
de smycka grafren med kransar och blommor.

Tiden går. Vincent och Clara ha vuxit upp till vackra, förhoppningsfulla ungdomar,
som allt fortfarande hålla sin aflidna moders minne lefvande och aldrig glömma att besöka
och smycka hennes graf.

Men de måste skiljas. Vincent inskrifves som student vid ett gymnasium, under det
Clara stannar hemma hos sin åldrande far. Vid en af sina många. vandringar i den stor-
slagna naturen blir hon genom en tillfällighet bekant med den ståtlige men karaktärslöse
Robert. De sammanträffa ofta, och han lyckas snart vinna hennes varma och oerfarna hjärta.
Han öfvertalar henne att fly med honom, och hon fängslas och dåras af hans lockande ord
och går sitt öde till mötes. l ett bref till fadern omtalar hon sin flykt och ber om förlåtelse
för sitt handlingssätt. v

Fadern brytes fullständigt ned af underrättelsen och Vincent finner honom sådan, då
han strax efter det brefvet anländt kommer till hemmet.

Och tiden rullar vidare. Clara har bittert fått lida för sitt felsteg. Hugg och slag
äro numera långt vanligare än ett vänligt ord, och hvad mannen beträffar, så har han sjunkit
djupt genom dryckenskap och ett utsväfvande lif. Clara sliter under långa dagar vid tvätt-
baljan för att uppehålla sitt och sitt lilla barns lif.

En dag uppträder Robert berusad på ett värdshus, kommer i bråk och blir slagen
till golivet. Därvid skadas han så svårt, att hans minuter i detta lifvet äro räknade. Clara
hämtas till hans sida och tröstar honom i hans sista ögonblick, gifvande honom full förlåtelse
för sitt sköflade lif.

Vincent, som med heder afslutat sina studier, besöker allt jämt som fullvuxen man
sin mors graf, och en dag, då han som vanligt ställer sina steg dit, finner han med bestört-
ning en förtviflad kvinna med ett litet barn vid grafven.

Bror och syster mötas efter många och långa år. Ej ett ord af förebråelse går öfver
broderns läppar, men inför minnet at modern därofvan ber han Clara att vända åter till hem-
met. Hon gör det med stapplande steg, och inom kort får den efter sin dotters flykt djupt
förkrossade fadern åter sluta sitt förlorade barn i sin famn.

4.1Våra fyrbenta vänner.

En mycket intressant bild visande olika sorters rashundar.

. m KLÅDPULFVRET. m

Hans får af en okynnig pojke klådpuliver på halsen och företager sig under pulfvrets
inverkan de vansinnigaste saker. Hustrun och svärmodern befria honom till sist från klådan
genom att gifva honom ett grundligt kok stryk. Han kysser af tacksamhet sin - svärmor.

2 Skämtbild. M

A.-B. Bang: Fabriker, Kristianstad, 1911

 

  

EOPONQWFSÅJNF

  

 

   

2...

.a

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain