#6856: Åhus Nya Biografteater

àhus llvci Biogrufteater.

TVa" föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.
a:

PROGRAM
Söndagen den 26 Febr.

i. Pathé journalen

upptagande senaste händelser världen ruudt.

2; Tmiika-iens hand. 

Il.. xxxxx xxxxx-KIIIIIIII-IIII,
égå?7777å77777QQQQQQQQQQQQQQ
fl
s.. . G

att urin e ommerm.

fDonzäefZZs berömda opera z" Özilder.

"x Wäsferlzy! iscensalf 005 utförd af skådespelare i åRonz.

v4&.x&.x.x.xx.x.x.&.xM.x,-l.l-I .1. 1-1,.1.
kwvswwawvwwwwavzzezåeew-

4. Anarkis ba aljeii i Lönilon.

Houndsditchmorddramats slutakt.

Det torde vara öfverflödigt att lämna någon detaljerad redogörelse för det s. k.
Houndsditchdramats förlopp. Hela världen har så nyligen läst om och upprörts af dessa
händelser, hvilka slutade med ett par bofvars död i det belägrade huset i Whitechapel för
några dagar sedan, att alla dramats detaljer ännu äro i friskt minne.

Vår bild visar den afstängda gatan Sidney Street, vid hvilket huset där polismördarne
uppehöllo sig är beläget. Man ser de väldiga människomassor, som uppehålla sigutanför
afspärrningskedjorna, polismännens och soldaternas försiktiga anryckning mot huset i skydd af
husväggar och utsprång, skottlossningen mellan brottslingarne och de belägrade, Winston
Churchills ingripande i attacken mot huset, antändningen af huset, brandkårens ankomst och
släckningsarbete sedan annarkisterna-mördarna ej längre hörde till de lefvandes antal, o. s. v.

   

 

 

5. :Den improwsemde Ååammazyiungfrun.

Skämtbild.

ö. Trupefskonstnärinncin frök. Frcinscovs.

Den graciösa gymnasten utför i trapetsen ett flertal konststycken af sådan djärfhet
och vighet och med sådan skicklighet och säkerhet, att det hela ter sig underbart.

7. I   Spännande drama.

Filmens innehåll är en bild ur verkliga lifvet.

Intressant, spännande och väl spelad, fängslar bilden i hög grad publikens intresse.

En ung man är förälskad i sin husbondes vackra dotter. Fadern, som tycker om
den skötsamma unge mannen, har också ej något emot att de förlofva sig. Men de bådas
unga lycka blir ej långvarig. Den unge mannen faller i en deinimoncles garn och blir helt
och hållet betagen i henne. Fästmön uppdagar snart, att hon ej är föremål för hans odelade
kärlek. Hon varnar honom, men förgäfves, han är helt och hållet förblindad.

Han reser till hufvudstaden, där den lättsinniga damen snart får honom från vett och
sans, men, då hon kort därpå får en annan tillbedjare, tröttnar hon på den förre, hvilken i
sin förtviflan griper efter en revolver för att förkorta sitt lif. Skottet är emellertid icke lifs-
farligt, och han förpassas därför till sjukhuset. Här finner han sin förlofvade som sjuksköter-
ska. Bedragen och olycklig hade hon beslutit att egna sig åt andras vård för att sålunda
finna tröst i sin öfvergifvenhet.

Den unga damen inser nu, att hon begått ett felsteg och trampat sin sanna lycka
under fötterna. Men nu är det försent att taga den tillbaka. aEn Guds brud är ej till för
, jordisk lyckaa. .

8. (Qenom zlalzenséa glperna på en fim-
me Verklighetsbild utan motstvcke.

Den originella timmerflottning som här visas erbjuder en imponerande och underbar
anblick. På en del sammanbundna trädstammar stå några säkra män, som med en förvånans-
värd skicklighet manövrera flotten genom de brusande strömmarna. Ibland meterhögt upp-
lyftad af vågorna glider-den bräckliga farkosten fram genom en härlig natur, tills man slut-
ligen nått målet - det stora sågverket. Här drages timmerstockarna upp och föras till tek-
niskt fulländade maskiner där de med stor hastighet söndersågas för att därefter användas i
industriens tjänst.

9. August vårda din hatt.

En oerhördt rolig skämtbild. i
saàààééeee
" " " , : " ,2:  .
Biljettpriser. 1322. åätäråf) Om dm 35 Om

A.-B.Bongs Fabriker, Kristianstad. 1911i

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain