#6850: Åhus Nya Biografteater

fåhus nya Biografteater.

Förstklassiga förevisningar ai lefvande bilder.
äs Hvarje vecka nytt program. M

Två föreställningar hvarje Söndag kl. Ö och kl. 8 e. m.
-àa

PROGRAM
Söndagen den 5 Mars.

1. Kinematografisk Veckore vy.

(lvl-sar lefwmde bilder till dags-händelser världen rundt.
gånemalograleska Weekorevyn vel allt! ser allt.l
[äs världsnvheterna i Eder tidning! Se dem å Biografen!

Venedig: Markusplatsen har genom öfversvämning förvandlats till en lagun, där de
unga venetianerna ha särdeles roligt och där kanoter och sinåbitar glida fram.

Cardiff: Efter senaste upploppet ligga gatorna öde med stängda butiker. Soldater
vakta grufvor och arbetsplatser.

Anzio. Två italienska torpedbåtar erhålla sitt dop under flaggning och kanondunder.

Bryssel: Invånarna skynda att taga del af bulletinen angående drottningens sjukdom.

Dunkerque: En hval vägande 40,000 kg., har strandat. -

Graversend: Amerikanska eskadern mottager besök af lordmajorn.

Paris: Nyheter i skinn från Bon Marche.

Astapavo: Grefvinnan Tolstoy utanför fönstret till det rum i stationshuset där Tolstoy
drog sin sista suck. I

Rio Janeiro: Krigsskeppet ((Sao Paolos med den blifvande presidenten Fonseca om-
bordlkoch eskorterad af den öfriga flottan. Fonseca åker längs hufvudavenyen, lifligt hyllad
af fo et. i

Omuäxlande scenarier från olika länder.

2. En besvärlig flyttning. Mycketkomfsk,

X
3- D  ha Konstnärligt kolorerad.

Ett elakt spratt. M Föräldrarnas förtviflan. ä Den gode féen ger barnet ett medel
till räddning. - Barnet pröfvar det. g Dygdens källa. -- Barnet räddar sina bröder och de
andra olyckliga. - Andtligen hemma.

 

Säsongens största nyhet.

4- åt! framtida luflkmy. f

än högst originell 61"!d efter en idé af den genialiske Jules cvet-ne utN
förd med den måst rajjfinez-ade teknik, och jramställande hur ett luftkz-Åq kom-
mer att se uti-om 50 år.

 

l

Enastående sevärdhet!

Sverige ät Svenskarne.
låinematografisk jättefilm, iscensatt och inspelad af svensk firma.
Det hända folkskådespelet:

s. CUti-2772ländlngazvze.

Bilden som är utgången från Aktiebolaget Svenska Biografteaterns atelier i
Kristianstad mäter en längd 1,400 fot, och är den största film som
blifvit inspelad i Sverige.

Personer: Brukspatronen. Wilhelm, hans son. Lotta, hans dotter. Prosten.
Sven Ersson i Hult, nämdeman. Lisa, hans hustru. Erik, deras son.
Ola i Gyllbo, förmögen bonde. Britta hans dotter. Jan Janson vid
sjön, torpare. Anna, hans dotter. Löparnisse.
Drängar och pigor, betjäning och bondfolk.

följande danser utföras under stycket: frvkdalspolska, Jössehårads polska
och .Vingåkersdansem Ringdans.

Ehuruväl alla torde känna till styckets innehåll, tillåta vi oss dock göra följande sam-
manfattning:

Den rike nämdemannen Sven Ersson och storbonden Ola i Gyllbo hafva en dag enats
om sina barns giftermål.

De hafva dock gjort upp räkningen utan värden. Erik, nämdemannens son, och tor-
pardottern Anna, hafva länge älskat hvarandra men hafva ej .vågat yppa sin kärlek för föräl-
drarna, ty gubbarna hafva sedan åratal tillbaka varit bittra fiender.

Nu då Sven förlägger Erik sina planer finnes intet att välja på. Erik erkänner sin kär-
lek till Anna och förklarar att han aldrig gifter sig med någon annan. I

Sven Ersson, en man som är van att i allt blifva åtlydd utan motsägelse, beslutar, trots
sonens vägran, att han och Britta skola blifva ett par. Han går för den skull till församlin-
gens pastor för att uttaga lysning. Denne som ej anar att en man sådan som Sven Ersson
skulle vilja göra en olaglighet, godtager lysningen, fastän ej kontrahenterna Erik och Britta
själfva infinna sig. i

Söndagen kommer. Mycket folk har gått till kyrkan för att åhöra den omtyckte pa-
storn. Anna är en bland åhörarne. Predikan är öfver och kungörelserna uppläses.

Lyses för första gången mellan Erik Sven Erssons son och Britta, Olas i Gyllbo dotter.

Anna rusar upp som träffad af ett åskslag, för att i nästa ögonblick störta afsvimmad
till golfvet.

Hon bäres ut under allmän förvirring. Ej kunde hon tro att Erik så skulle svika sitt
ord. När hon åter utanför kyrkan vaknar till sans har olyckan så svårt gripit henne att hen-
nes tillstånd är omtöcknadt. .

Vansinnig irrar hon omkring i skogen rundt omkring sin faders koja. En dag möter
henne prosten på hennes irrfärder. Han föreslår henne en liten roddtur ut på sjön och Anna
följer som ett lydigt barn. -

Under det att detta skett har Erik varit bortsänd af sin fader. Just i dag har han
kommit åter och skyndar åstad för att träffa sin älskade. Han kommer till jans stuga och
får se Anna ute på sjön i sällskap med prosten. Högt och jublande ropar han Anna till.
Han vet ännu ej olyckan.

Anna hör Eriks röst och vill skynda honom till mötes. l sin virighet förstår hon ej
annat än att hon kan springa honom rakt i famnen. Hon reser sig i båten och i nästa
ögonblick har hon störtat i vattnet. Erik springer utan betänkande ut i sjön för att bistå
henne. De gå båda under vattnet och synes ej till på en stund. Prästen skyndar hem och
berättar att både Erik och Anna omkommit. i U

Sven Ersson som följt efter Erik kommer lagom fram för att höra prostens berättelse.
Sven och jan bli båda så uppskakade af olyckan att de försona sig, troende detta vara ett
straff för allt sitt hat och onda sinnelag. Dock det otroliga har skett. Erik och Anna som
bortförts af strömmen hafva blifvit räddade i sista ögonblicket. Nu återstår inget hinder mer
för deras förening, och brukspstronen gör dem ett bröllop under dagar tre, som sent glöm-
mes af ortens befolkning.

6-     Vokohamas 50-års jubileum.

Kinematografi i färger af Pathé Freres.

7. Starka fruar äro farliga. Rolig-.Skämt

- - o - x .III-I- .
eåååoåtåzwå

-Biljettpriserz  gärttsjråt) öre, I2:dra 35 öre.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911.

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain