#6849: Kosmorama

KosMoRAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

    

åää; 

fr. o. m. måndagen den 6 t. o. m. onsdagen den 8 mars.

1. Från Visp till Zermatt.

Imponerande naturbilder från Schweiz.

Filmen återger scenerierna under en järnvägsresa mellan köpingen Visp eller Visbach
och byn Zermatt i schweiziska kantonen Valais. Järnvägen går längs floden Visp, en vild
glacierström, som upprinner på Gornerglacieren och strömmar genom den vilda Zermattdalen.

Storslagna vyer från den 1eviga snöns regioner.

2. Ett fantasi- och utstyrselstycke i

Ludvig I X V=s stil.

Utföröt of elever i mzlle Yane Huberts öansskola i Paris.
Kinematografi i färger.

Synnerligen ögonfägnande, färgrikt arrangement, utfördt med verkligt parisisk grace
och charme.

 

Första klass sevärdhet för alla åldrar.

3. E BIO dfläcken. E

ån uslzng nåra ali föra två människor z" olycéa.
(Tärleéen fil! pengar åringar ofärd.

l förlitan på en väns heder har Maurice genom testamente till vännen öfverlämnat
vården öfver sin lilla flicka och förvaltningen af en stor förmögenhet, som skall utbetalas till
ägarinnan, när hon gifter sig. Efter någon tid förlofvar flickan sig med en ung officer ä
naturligtvis tillI förmyndarens stora förtret s men när fästmannen senare måste draga ut i
krig, hoppas den falske vännen, att någon kula skall hitta vägen till krigarens hjärta. Så illa
går det emellertid inte, men hall blir sårad och skickar underrättelse därom till flickan. Bref-
vet faller i förmyndarens händer och denne uppgör nu en skändlig plan: han byter ut offi-
cerens bref mot en skrifvelse, undertecknad med "befälhafvande generalens namn och hvari
officiellt - men falskeligen H meddelas att den unge officeren stupat.

Nu börjar den afskyvärda intrigen att utveckla sig, och till sist lyckas förmyndaren
tilltvinga sig den olyckliga flickans ja. Bröllopsdagen är inne, skurken gnuggar förtjust sina
händer under det han afvaktar bröllopsvittnenas ankomst.

Plötsligt kastas dörren upp - och deni som död utgifne officeren står i rummet.
Förmyndaren ser afgrunden framför sinafötter och drifven till det yttersta af fruktan och hat
fattar han ett djäfvulskt beslut. Han visar den unge mannen vägen uppför trappan, före-
gifvande att flickan befinner sig på sina rum, men själf rycker han till sig ett vapen, smyger
efter officeren och mördar honom. Den liflösa kroppen släpar skurken därefter hastigt in i
ett afsides beläget rum. . j

Under tiden samlas bröllopsvittnena, äktenskapskontraktet skall underskrifvas där nere.
Först skrifver brudgummen, som efter en stund kommer tillstädes med tillkämpadt lugn sitt
namn, och så sätter bruden pennan till papperet. l detta ögonblick inträffar något lika fruk-
tansvärdt som oväntadt: en bloddroppe faller ned från taket på pappersbladet. Alla gripas
af bestörtning och häpnad. Några beslutsamma män störta uppför trappan och finna inom
kort offret för det afskyvärda dådet. Lyckligtvis är den unge mannen inte död. När han
burits ned och den älskade kastar sig till hans bröst vaknar åter lifvet med förnyad styrka
inom honom.

Men för skurken slår vedergällningens timma.

Ett spännande drama.

4. Ön s.-t Kilda.

En afskild uppehållsort för människor.

Saint Kilda är en liten till Skottland hörande ögrupp i Atlantiska oceanen, omkring
90 km. väster om Hebriderna. Gruppen består af en större och flera mindre öar. Hufvud-
ön är hög och bergig samt ter sig från sjön synnerligen ogästvänlig, men ger clock hem åt
ett hundratal människor, hvilka här, afskilda från öfriga världen, lefva sitt eget lif och uppe-
hålla sig af öns produkter. n Szt Kilda har rik gräsväxt samt föder ett stort antal nötkreatur
och vilda får i tusental. Oborna lifnära sig sålunda med boskapsskötsel, jakt på de vilda
fåren samt fiske.

Filmen återger åtskilliga intressanta moment ur dessa isolerade människors lif. Man
får se åtskilliga af öns honorationer, bl. a. skräddaren, tvätterskan o.P s. v. Man får se öbo-
arna på jakt och fiske à man fiskar äfven lunnefågel, på hvilken fågelart ön är mycket rik
- lifsfarliga expeditioner i lina på de branta klippväggarna för att söka fågelägg o. s. v.

Härd natur och iöogt folk.

5. Lille Fritz är en orons man.

Historien om eu kvarglömö väska.

Den förmögne baronessan glömmer sin väska med dyrbart innehåll på en bänk.
Lille Fritz kommer larfvande förbi, finner väskan och förstår af ett inneligande visikort hvem
ägarinnan är. Han beslutar sig strax att återställa det förlorade föremålet till baronessan på
slottet, men anser sig böra rigga upp sig något i anledning af besöket. Han träffar en kam-
rat, med hvilken han byter rock, men glömmer samtidigt af att väskan ligger kvar i den gam-
la rocken. Detta ger anledning till att Fritz kort derefter känner sig ganska generad, då han
står inför,baronessan.

Saken skall snart vara rättad, tänker han -och kilar efter kamraten, som redan hunnit
hem, där väskan hittats och granskas med lystna ögon. Då uppträder lille Fritz på scenen
och lyckas genom sitt resoluta uppträdande att åter få väskan och har så nöjet att med en
artig bugning öfverlämna den till rätt ägare. Belöningen uteblir naturligtvis icke.

v Gn näp-en bild, belysande en liten parfvels råttskänsla.

 

 

 

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och .3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre..
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

A.-3. Bong: Faonker, Knstanstad, 1911

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain