#6847: Olofströmsbiografen

Olofströms-Biografen

i Föreningslokalen.
-24

PROGRAM
Söndagen den 12 Mars.

1. Kinematografisk Veckore Vy

visar lefvande bilder till dagshändelserna världen rundt.
q Kinematografiska Veckorevyn Vet allt! ser allt!
Läs världsnyhetrna i Eder tidning! Se dem å Olofströms-Biografen.

2. En besvärlig  Mycket komisk.

Säsongens. största nyhet! .1

 3. lE TT FRAMTIDA LUFTKRIO.

En högst originell bild efter en idé af den genialiske Julius Verne
utförd med den mest raffinerade teknik, och framställande hur ett luftkrig
kommer att se ut om 50 år.

Enastående sevärdhet!

.II- Sverige åt svenskan-ne. .-
yznematogralesé jättelem, inspelad af svensk firma.
Zet tända foléséådespelet-

4. Värmländingarne.

Bilden är utgången från Aktiebolaget Svenska .Biografteaterns atelier i
Kristianstad mäter en längd 1,400 fot, och är den största film som
blifvit inspelad i Sverige.

Personer: Brukspatronen. Wilhelm, hans son. Lotta, hans dotter.
Prosten. Sven Ersson i Hult, nämdeman. Lisa, hans
hustru. Erik, deras son. Ola .i Oyllbo, förmögen bonde.
Britta, hans dotter. Jan janson vid sjön, torpare. Anna,
hans dotter." Löparnisse. Drängar och pi-gor, betjäning
och bondfolk. -

följande danser utföras under stycket: Ervkdahlspolska, Jössehärads polska
och Vingåkersdansen, Ringdans. .

Ehuruväl alla torde känna till-styckets innehåll, tillåta vi oss dock göra
följande sammanfattning:

Den rike nämdemarinen Sven Ersson och storbonden Ola i Gyllbo haf-
va en dag enats om sina barns giftermål.

De hafva dock gjort upp räkningen utan värden. Erik nämdemannens
son, och torpardottern Anna, hafva länge älskat hvarandra men hafva ej vå-
gat yppa sin kärlek för föräldrarna, ty gubbarna hafva sedan åratal tillbaka
varit bittra fiender.

Nu då Sven förlägger Erik sina planer finnes intet att välja på. Erik
erkänner sin kärlek till Anna och förklarar att han aldrig gifter sig med
någon annan.

Sven Ersson, en man som är van att i allt blifva åtlydd utan motsä-
gelse, beslutar, trots sonens vägran, att han och Britta skola blifva ett par.
Han går för den skull till församlingens pastor för att uttaga lysning. Den-
ne som ej anar att en man sådan som Sven Ersson skulle vilja göra en
olaglighet, godtager lysningen, fastän ej kontrahenterna Erik och Britta
själfva infinna sig.

Söndagen kommer. Mycket folk har gått till kyrkan för att åhöra den
omtyckta pastorn. Anna är en bland åhörarne. Predikan är öfver och kun-
görelserna uppläses. I

Lyses för första gången mellan Erik, Sven Erssons son och Britta, Olas
i Oyllbo dotter.

Anna rusar upp som träffad af ett åskslag, för att i nästa ögonblick
störta afsvimmad till golfvet.

Hon bäres ut under allmän förvirring. Ej kunde hon tro att Erik så
skulle svika sitt ord. När hon åter utanför kyrkan vaknar till sans har olyc-
kan så svårt gripit henne att hennes tillstånd är omtöcknadt.

Vansinnig irrar hon omkring i skogen rundt omkring sin faders koja.
En dag möter henne prosten på hennes irrfärder. Han föreslår henne en
liten roddtur ut på sjön och Anna följer som ett lydigt barn.

Under det att detta skett har Erik varit bortsänd af sin fader. just i
dag har han kommit åter och skyndar åstad för att träffa sin älskade. Han
kommer till jans stuga och får se Anna ute på sjön i sällskap med prosten.
Högt och jublande ropar han Anna till. Han vet ännu ej olyckan.

Anna höf Eriks röst och vill skynda honom till mötes. l sin virrighet
förstår hon ej annat än att hon kan springa honom rakt i famnen. Hon
reser sig i båten och i nästa ögonblick har hon störtat i vattnet. Erik sprin-
ger utan betänkande ut i sjön för att bistå henne. De gå båda under vatt-
net och syns ej till på en stund. Prästen skyndar hem och berättar att bå-
de Erik och Anna omkommit.

Sven Ersson som följt efter Erik kommer lagom fram för att höra pros-
tens berättelse. Sven och jan bli båda så uppskakade af olyckan att de för-
sona sig, troende detta vara ett straff för allt det hat och onda sinnelag.
Dock det otroliga har skett. Erik och Anna som bortförts af strömmen
hafva blifvit räddade i sista ögonblicket. Nu återstår inget hinder mer för
deras förening, och brukspatronen gör dem ett bröllop under dagar tre, som
sent glömmes af ortens befolkning. " i

I

50     Yokohamas 50-års jubileum.

Kinematografi i färger från Pathé Fréres.

Yokohama, som år 1859 blott var en liten fattig fiskarby, räknar nu nära 500,000
innevånare. Japan har nu i anledning af 50-års-dagen för stadens öppnande för handeln och
västerländingarna firat en stor fäst. En procession, sammansatt af historiskt märkvärdiga ty-
per såsom armborstskyttar, fiskare, musikvagnar, tågar genom staden. Geishor i sina granna
kostymer och i gamla dräkter bidraga att höja effekten af denna stämningsfulla österländska fäst.

 

   Skämt i flera roliga omgångar.

" " " - I:sta plats 35 öre
B llliettpnser" Barn: l:sta plats ,25 öre, 2:dra plats 15 öre.

Grammophbnmusik.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911.

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1911
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain