#6846: Kosmorama

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,110 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

    

eeeee

fr. o. m. torsdagen den 9 t. o. m. söndagen den 12 mars.

i. KINEMATOGRAHSK vrcrorrvr.

llnnehållande de senaste nyheterna, som meddelats i dagspressen. är
denna gång ännu mera rikhaltig än vanligt. I

Bland dessa aartiklarv må här nämnas:
Serbiske konungens besök i Rom.

Bearafnin en a den korean k " I O
själf af daga- g f s e gesandten i Petersburg, hvilken tog sig

Branden i Kriebalagets oljeeisterner vid Hadsonfloden i New York.

Forre franske krigsministern general Brans jordfdstning.

For Döfrigt presenteras bl. a. en bild från den stränga Vintern i Mellaneiiropa,
en annan fran en storm Vid Sieiliens kast ln. m.

2. Hur musklerna verka xpå en atlet.

Ett synnerligen intressant muskelspel.

Brottare och atleter erhålla helt begripligt genom den ständi " "
I o I ga tranmgen en s nner-
lrgen utvecklad muskulatur, hvarom var bild gifver öfvertygande exempel. Vi se huru åe oli-
ka arm- och ryggmusklerna fungera, skulderbladens rörelser vid sittande rodd o. s. v.

lnstruktivt.
tg? MÄerRvERK. MÄsTERPrEcE. m

3. o J HÖINGEN.

 

 

 

 

 

 
 

 

Enduandrama, inspirerat genom james fenimore Cooper-ts romaner.

Kinemtograferat af Amerikan Biograph.

Prolog: Helt säkert ha de flesta af oss läst någon af den berömda författaren Feni-
more Coopers romaner öfver de hvitas första sammanträffande med de röda. De veta då ock-
sa attudet icke alltid var den röda rasens Iskuld att den hvita rasen blef hatad och förföljd af
den roda. lcke nog med att de hvita inkränkte på rödskinnens jaktmarker, nej de togo mån-
1 gen gang med våld deras kvinnor och förde dem till sina blockhus. Till genmäld brände sköf-
lade l.och förföljde den röda rasen den hvita öfverallt var den tr"ffade den på sin väg. , Men
att vanskap och tillgifvenhet mången gång rådde mellan de röda och hvita berättar oss Coo-
per-1 flera af sina romaner, och en tjänst, gjord mot en indian, som aldrig glömde af denne
ar just ett sådant fall, hämtat och inspierat af Coopers romaner. b 1 ,

 

 

Kort bfversikt af innehållet; Dr Van Brum är en individ, som saknar allt hvad rätts-
V känsla är, despotisk och grym till ytterlighet. En större stam af indianer på vandring, Mohawks
har slagit sig ned i hans närhet. Höfdingens enda dotter är svårt sjuk. Medicinmannen kan
ej bota henne. Höfdingens squaw (hustru) beder då sin man tillkalla de hvites medicinman.
Tillfrågad af höfdingen om han vill se på barnet, visar denne honom hånfullt bort. Van
Brums hustru ropar på indianen och då hon får veta barnets sjukdom, tager hon en passande
medicin samt medföljer indianen till det sjuka barnet, hvilket snart, tack vare den lilla flaskans
innehåll, blir friskt. Flaskan blir af den tacksamma squawen buren och bevarad såsom en
stor fetish. I

En dag, då dr Van Brum får se den vackra indianskan, höfdingens squaw, blir han
häftigt betagen i henne. Endast med yttersta nöd och uppbjudande af alla sina krafter lyckas
den vackra indianskan att värja sig för den våldsamme mannen. Hon skyndar till lägret och
då hon berättat hvad som passerat, gå rödskinnen genast spå krigsstigenea- Då underrättelsen
om det passerade samt att rödskinnen äro spå krigsstigene når nybyggarnas läger, rådes Van .i
Brum, som1 afskys af alla de bättre nybyggarna, att fly med sin hustru och tjänare. Genom
sina spejare få indianerna underrättelse om flykten, och vid en hålväg genskjutas de. Den
tappre Mohawk-höfdingen utmanar Van Brum på envig, och sedan han en stund lekt med
honom, skänker han honom ädelmodigt lifvet. Den fege "Brum försöker då att bakifrån nedD
göra Mohawken, men faller för en på afstånd stående indians kula, död till marken.

Brums hustru har såsom fånge blifvit förd till Mohawkernas läger, där hon helt säkert
gått en kvalfull död till mötes för så vidt hon ej en gång i sitt lif genom att rädda det sjuka
barnet, förvärfvat sig v den vackra indianskans tacksamhet. Fetishen som räddade barnet åt
lifvet, räddar nu hennes eget.

Ofvanstående är endast ett kort utdrag af .bildens innehåll, hvilken för öfrigt är

rik på spännande episoder.

i4. Ur starke-ns lir:  

En briljant framställning i bilder.

l. Det gamla nästet bättras på. 2. Storkpappa och storkmamma afhandla framtiden.
3. Föräldraglädje. 4. Småstorkarna få mat. 5. De unga vingarna pröfvas.

5, H   . Amerikanskt lustspel.

Till amerikanarnes stora förargelse försvinner den ena efter den andra af deras dol-
larprinsessor för att med sina millioner förgylla upp en eller annan vapensköld i Europa.

e Herr grefvena är en synnerligen rolig parodi häröfver, med jubel mottagen af de
Vpatroitiske amerikanarne. 4

-l. (Nej, ett adelsnamn minsta. 2. eSe bara, pappab) 3. Med det gick inte alls.
4. Svunna kärleksdrömmar. 5. Två klippska hufvuden. 6. Den falske herr grefven. 7. Han
gör furor, och 8. Pappa arrangerar lusteliga bröllop. 9. En vanlig amerikanare bara 10.
Som så gärna tages till nåder ll. [synnerhet när den äkta grefven uppenbarar sig och 12.
Gör fiasko.

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 äre. Barn 35 öre.

 

M. long: annxer, Mtsuansiad, 1911

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain