#6840: Åhus Nya Biografteater

ähus I nya Kiolgrafieoäåi...

Förstklassiga förevisningar af leivande bilder

Ne Hvaer vecka nytt program. M
Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.

 = =

PROGRAM
Söndagen den 19 Mars.

1. KINEMATOGRAHSK vacKoRlzvv.

Bilder till dags-krönikan.

I Szt Firmin. Härtigen affiChartres, stor idrottsvän, är död och begrafves liksom andra

aflidna af huset Orleans i kapelletDreux.

Birmingham. I Ett regemente återvänder efter 18 års vistelse i Indien.
u I. Gravesend. Militärli-f ombord på Minnesota. Dans och hurrarop. Skeppskatten är
angs ng. .

Jasnaja Poljana. Efter Tolstoys begrafning samlas bönderna vid hans graf utei
skogen för att bedja. f

Melbourne. Stor idrottsfest, under hvilken 10,000 manliga och kvinnliga gymnasterI
Och sportidkare uppträda under lifligt bifall. Festens ncloue utgöres af att de uppträdande
bilda Australiens karta å det stora idrottsfältet.

t Nantes i Loireflodens våld. Roddbåtstrafik på gatorna i förstäderna liksom i stadens
-cen rum. -

Omväxlande dagsbilder från när och järran.

2. Lefvande karrikaljyrteckning.

På en stor tafla ser man konstnären teckna ett ansikte med krita, det närmar sig
verkligheten mer och mer, och snart har man framför sig ett lifs lefvande ansikte. Sedermera
tecknas bilden af en löpande gnista, men alltid förvandlas den till ett bredt och mycket
komiskt ansikte.

Konstfilm. Konstfilm.

N3. EnI kritisk belägenhet.

Komedi af Ugo Falena. I  e

I Spelad af Skådespelerskorna Mariani och" Micheletti samt skådespelarne Dondini,
Spano och Pezzagglia, samtliga vid Theatre Argentina i Rom.

Munter handlingmch briljant spel.

4. En resa i Schweiz.

Med elektriska järnvägen från Chamonix till Valercine. 4
De mest hänförande naturscenerier upprullas här för åskådaren.

s På fleras begäran:
m" Säsongens största succesnummer. .H
fiuilisationens obesegrade fiende. Z

DEN HVIT
5; SLAFHANDELN-

Internationellt socialt samhällsskådespel i 40 afdelningar.
Uppfördi Köpenhamn 287 och i Malmö 88 gånger för fulla hus.

Första hel-föreställnings-skådespel som blifvit uppfördt i Åhus.
Handlingen är förlagd till Stockholm och London.

1. l det änkla men ordentliga hemmet. 22. Striden på landsvägen.

2. En lockande annons. 23. Tillbaka till fångenskapen.

3. På Hötel Royal i Stockholm. 24. Annastar på kontoretpför Föreningen.-
4. Kontraktet underskrifves. af den hvita slavhandelns bekämpande.
5. Afresan från Stockholm. 25. Agenterna rådslå.

6. l London. i 26. Scotland Yard får meddelandefrån Stock-
7. Det mystiska huset. holm.

8. Ensam och hjälplös. 27. Georg öfvertalar privatdetektiven till ett
9. Föräldrarna bli oroliga Öfver att inte höra i sista försök.

något från Anna. i . 28. På Scotland Värd.
10. Georg vinner i lotteriet och reser för att 29. Polisen gör förberedande undersökningar.
uppsöka Anna. 30. Undersökningar i det mystiska huset.

.11. l Hyde Park. 31. Anna föres ombord å flodångaren.

12. Hos privatdetektiven. 32. Polisen får ett viktigt meddelande.

13. En resultatlös efterforskning. 33. Åter på spår.

14. Georg igenkänner slafagenten. 34. En strid på öppen sjö.

15. På spåret. 35. Slafhandlarna öfverrumplas och infångas.
16. En afton i det mystiska huset. 36. Befrielsen. Anna i Georgs armar.

17. Mötet med Anna. 37. Scotland Yards goda fångst föres bort;
18. Flykten. 38. Afskedet med detektiven.

19. Flykten upptäckes. 39. På väg till Stockholm.

20. Flykten mellan Cab och automobil. 40. Åter i hemmet hos Sina kära.,

21. Upphunna. i

 

0  S ! Barn få icke tillträde tilldessa förevisg
WE 0. ningar utom då de äro åtföljda af äldre.

 Biljettpriserna dcivanliga. "m
Utförlig beskrifning fås i biljettluckan till 5 öre pr st.

A.-B. Sveml-:a Biografieatern har ensamrätt till denna bilds uppförande i Sverige,

undantagandes Malmö och Stockholm.

6. Ett 1 vffeplantage.

Synnerl instruktiv bild.
Kinema. h i färger af Pathé Freres.

7. En lfV I  trumpet. skämtbizd.

Biljettpriser: 1532: glgfärgfl öre, wa 35 ö...

HA). uonus z I 1 V111

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain