#6829: Åhus Nya Biografteater

lodhus nya Biografieciter.

Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl.Q 8 e. m.

Förstklassiga iörevisningar ai leivande bilder
Ne Hvarje vecka nytt program. M

då

PROGRAM

Söndagen den 26 Mars.

l. Frankrike och Tyskland i Vapen.

Utomordentligt intressanta bilder från de nyligen afslutade stora höstmanöverna i de
båda länderna.

åtta vapen modilzls-erade!
åäroplan för första gången z" militärtjänst!
:Den derömde aviatzkern (Taulåan och franska ofzcerare flyga.

2. Pappa och flugpapperet.

En mycket rolig historia där två näpna småttingar utföra hufvudrollerna.

Sensa tionsfilm !

I hafvets djup

eller

Det sjunkande slottet.

Storslagen, kolorerad bildserie.

S ensa tionsfilm .f

 

Hhtningsvärd nyhet.

-4 I de arktiska regionerna.

Ur Raleigb & Roberts serie Vägen mot Dordpolen i lefvande bilder.

5- gran som svärmade för romantik.
Rolig skämtbild.

f? Svensk nyhet: 2? F

6 PHILoÖHERos DANSER,

En samling vackra uppvisningar utförda af några småttingar vid Lekstugan sHejK i Ystad.

från egen atelier.

1. BARRIKAD-HJÄLTINNAN.

Dramatisk bildserie från revolutionens dagar i Ungern.
Spännande handling.

1. Revolutionens offer. 2. Marinzas ed. 3. Gatustrider. 4. På barrikaden. 5
Barrikadhjältinnan, 6. Revolutionsdomstolen. 7. Marinza dömes att skjutas i daggry-
ningen och afföres till fängelset. 8. Guvernörens dotter lofvar att rädda Marinza un-
dan döden. 9. En lyckad list. 10. Guvernörens dotter besöker Marinza i fängelset
och byter där kläder med henne. 11. Marinza går klädd såsom guvernörens dotter
från fängelset. 12. Marinza skall omedelbart utföras och skjutas innan solens upp-
gång. 13. Guvernörens dotter bedyrar förgäfves att hon ej är Marinza, utan endast
bytt kläder med henne. Man endast tar det för ett påhitt för att undslippa döden .i
hopp om räddning af de upproriske. 14. l dagbräckningen utföres guvernörens dot-
ter för att skjutas såsom Marinza. 15. Guvernörens dotter har till en tjänarinna läm-
nat ett bref med befallning att ej lämna fram det förr än dagen därpå. Guvernören
mottager brefvet och ser till sin förfäran att han gifvit befallning om sitt barns skju-
tande, för så vidt icke soldaterna tro hennes ord, att hon ej är Marinza. 16. Guver-
nören skyndar till platsen, där hans dotter för en förtviflad strid för sitt lif. -" Skall
han komma i tid, eller skall hans dotter falla offer för sitt medlidande.. De sista sce-
nerna i vår väl inspelade och spännande bild visar oss det. I

8-    Komiskt nummer.

 

 

jettpriser:  jålåtäråt) öre, 2:dra 35 öre.

 

A.-B. Bongs Farmxer, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain