#6827: Kosmorama

KOSMURAMA

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).fr. o. m. söndagen den 26 t. o. m. onsdagen den 29 mars.

N ytt för dagen! Telegram !

1. Karnevalen i Nizza. 1911.

Ett evenemang i nöjets Värld.

Karnevalerna i södern ha nyligen tagit sin början, och vi äro i dag i tillfälle
att visa ypperliga bilder från årets karneval i Nizza, i hvilken stad dessa festarrange-
mang torde vara mera storartade än i någon annan stad. Det är också häpnads-
väckande prof på uppfinningsrikedom och kombinationsförmåga man här ser passera
förbi i ett ändlöst tåg med prins Karneval i täten, medan människor i många tusental
från alla jordens länder, glada och begifna på skämtsamma upptåg, myllra å ömse
sidor.

De kunna ej beskrifvas, dessa fantastiska grupper, dessa måleriska illustra-
tioner till likt och olikt, denna uppsluppna glädje, denna typiskt sydländska feststäm-
ning. Det måste ses. Och man ser alltsammans här lika lifslefvande som om man
befunne sig midt i vimlet där nere.

M Måste ses af alla. m

2. Den oförtärade lnlkeneraren.

Ett spännande drama från feodaltidcn. när näfrätten fäller utslag.

Den unge falkeneraren hyser en stark böjelse till godsherrens, den stränge
grefve Roccanera, sköna dotter och hon synes besvara denna känsla. Det kommer
till .ett möte mellan de båda unga och naturligtvis uteblifva inte ömhetsbetygelserna,
hvilka emellertid få ett brådt slut, när grefve R. oförmodadt kommer till platsen. Han
stöter bort falkeneraren och skickar sin dotter i arrest på hennes rum. -

Senare ankomma sändebud från granngodset, hvars ägare gärna vill äkta gref-
vens dotter och på uppmaning af grefven infinner sig till sist friaren själf. Han
framför sitt ärende, men grefven svarar nej, ty det råder gammal fiendskap mellan de
båda länsherrarne. Denwafvisade friaren svär hämnd och krigstillstånd utbryter mellan
de båda godsen, hvarunder många spännande och blodiga skärmytslingar äga rum.

Bataljen ser ut att sluta illa för grefve R., som med sin dotter nödgas fly
från plats till plats och sedan från rum till rum i sitt slott. Både han och den unga
flickan skulle otvitvelaktigt fallit i friaren fiendens våld, om icke i sista ögonblicket
falkeneraren gripit in och kastat om händelsernas roder. Han har fått tag på en
krigarrustning och lyckas samla en hand full folk, med hvars tillhjälp han efter hård-
nackade strider lyckas tränga in i grefvens slott och falla den våldsgästande friaren
och hans män i ryggen.

I Den djärfve och högsinnade unge mannens belöning uteblifver icke. Han
får - som det står i sagan - ))pril;sessa-n och halfva kungariketa.

måleriska och tidstrogna dräkter. Ursinniga strider män mot1 män.
lntresseväckandc och vacker handling. -

3.  "Solihemmet

Makarne Welton äro ekonomiskt välsituerade och ha allt hvad de vilja önska
sig af lifvets goda, men de ha det dock trist och tråkigt. De ha nämligen inga barn,
som lifva upp deras hem och dem själfva.

f En dag får fru W. läsa ett tillkännagifvande, att barn kunde erhållas wpå
profr från en asyl, af aktningsvärda föräldrar, som önskade adoptivbarn. Hon sätter
sig i förbindelse med asylen, far löfte om en gosse på 14 dagars prof och afhåmtar
med mannens samtycke .lille Ernst, en vacker, välartad sexåring. Fru Welton fäster
sig dag för dag allt mera vid gossen, medan mannen förhåller sig mera kylig. När
de fjorton dagarna äro till ända, vägrar Welton, hvars misshag Ernst ökat ytterligare
genom ett pojkstreck, att adoptera denne, ooh med sorg i hjärtat måste frn W. åter-
föra den lille älsklingen till asylen. ,

Många dagar äro dock ej gångna, innan sorgen förbytes i glädje. Welton
kan ej se sin hustru lida, utan hämtar i hemlighet tillbaka Ernst och för honom "i
den öfverlyckliga adoptivmoderns armar. t i

Ledsnad. - Glädje. - Sorg. - Dubbel glädje.

Odling 0. konservering al ätbara sniglar.

Fransk industribild.

:P-

5. Parasoll, duell och bastonad

eller

som "man bäddar får man ligga.
Ett högeligen- muntrande äfventyr. När "slutet" är godt, är allting godt.

Den gamla, men ändå evigt unga historien om ett åktenskapligt snedsprång,
som efter de mest skrattretande episoder får sin afslutning i en duell under verkligen
dråpliga villkor. Där är tragikomedi, som skulle räcka till för en fars på tre hela akter.

A.-B. Bongs Faonxer, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain