#6821: Kosmorama

IKOSMURAMA

vid O. Storgatan
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl.13,10 och 4,10 e. m.

 

sååå

fr. o. m. torsdagen den 30 mars t. o. m. söndagen den 2 april,

 

1. Veckans nyheter:

Domstolspresidenten van Maldeclzems jordfästning (Bryssel).

Fotbollstaiflan mellan fransmän och engelsmän, de senare segrade efter hård kamp
(Paris). "

Kapplöpning om Grand Prix (Nizza).

Parismoder: hårklädsel; visittoaletter.

Eldsvåda i textilfabrik i Barcelona.

Från terränglöpnirzgarna i Bryssel (segrarne).

Kappkörning vid Moskwa mellan trojkor, förspända dels med hästar, dels med renar.

Roddàfning af Oxfords studenter i Bourne-End (England).

Magasinsbrand vid Rue St. Sabine i Paris. I

Franska förstärkningstrnpper till Marocko fullborda sin utrustning i Toulons hamn.

Färgiågd konstfiim.

2.- En mumies rman.

Drömmen tillbaka till Faraos dagar.

(Efter Theophile Gautiers berömda roman.)

UPPTRÄDANDE:
Miss California ....... .. Mumien.
Hr Paul Franck ....... .. Lord Evendale.
Hr Joubé ............. .. Farao.

En rik engelsman, lord Evendale, som bland staden Thebes ruiner påträffat
en underbart väl bibehållen kvinnlig mumie, fördjupar sig till den grad i betraktande
af densamma, att han liksom i en dröm tycker sig se den sköna egyptiskan lifslef-
vande framför sig. Själf tycker han sig vara skalden Poeri. Huru som helst förälskar
han sig vansinnigt i den af hans hjärna skapade drömbilden. Den sköna egyptiskan
hette i lifstiden Tahoser. Hon har på grund af sin skönhet blifvit kallad till Faraos
hof. Tjusad af hennes behag vill denne behålla henne i sitt palats. Men den sköna
Tahoser flyr för att söka återfinna Poöri, utan hvars kärlek hon ej kan iefva. Emel-
lertid förfäder Moses, israeliternas lagstiftare, för Farao den skönas tillflyktsort, i gen-
gäld hvarför han erhåller löfte om lsraels befrielse ur träldomen. ,

Farao, som ej kan trösta sig efter Tahosers flykt, beslutar sig för att göra
henne till drottning af Egypten och sänder henne som ett tecken på kunglig rang
och värdighet en gyllene lotusblomma., Alltjämt drömmande ser lord Evendale Taho-
ser ryckas ur sina armar.

Farao dukar under af ett fälttågs ansträngningar och Tahoser blir drottning
öfver Egypten. Men hon kan ej glömma skalden Poeri och dör af sinnesrörelsen, då
hon återser honom.

l detta ögonblick upphör lord Evendales dröm, men han bevarar minnet däraf
och beslutar att göra slut på en tillvaro, som hädanefter förefaller honom odräglig.
Då får han besök af en gammal vän till hans familj, lord Glover, som i sällskap har
sin dotter Ellen, hvilken är en lofvande afbild af den sköna Tahoser.

Ofverraskad och intagen af Ellens skönhet, glömmer lord Evendale sin dröms
Tahoser och gifter sig med den unga engelskan.

Ett storslaget tidstroget drama, utfördt af framstående sceniska förmågor.

3. Bern. schweiz hufvudsfag; "

Sedan 1848 är Bern säte för den schweiziska centralregeringen ochj förbundsförsam-
lingen. Staden är belägen på en qhalfö i floden Aar, 545 meter öfver hafvet, och är en af
Schweiz mest välbyggda städer, med raka: breda gator och ståtliga byggnader. Många hus-
rader äro försedda med arkader. Märkliga byggnader äro: Katedralkyrkan i gotisk stil, Hel-
geandskyrkan, gamla och nya förbundspalatsen samt mellan dem en väldig kupolbyggnad,
Edsförbundets parlament; vidare konstmuseum, naturmuseum, universitetet, stadsbiblioteket, råd-
huset med sitt klocktorn etc. Staden prydes af ett flertal statyer och andra minnesvärdar,
bland hvilka världspostförbundets gigantiska monument är det förnämsta.

Internationella fredsbyrån, hvilken i dagarna tillerkänts Nobelska fredspriset, är som
bekant förlagd till Bern, liksom telegrafförvaltningarnas internationella byrå, världspostförenin-
gens internationella byrå, den internationella unionens till skydd för industriell äganderätt byrå,
centralbyrån för den internationella transporten m. fl.

Bern har omkring 120,000 invånare.

Intressanta stadsbilder.

 

Amerikansk konstfilm.
Uppseendeväckande nyhet!

4. Salongshjiältenv
" som detektiv.

Fängslande drama i 34 afdelningar.

En stor juvelstöld har blifvit begången i Newyork och väckt ett
kolossalt uppseende, " ifriga spaningar efter föröfvarne företages, dock utan
resultat. Vi få nu i dramat åtfölja en ung salongshjälte, Mr Georg, hvilken
åtagit sig den svåra uppgiften att afslöja förbrytarne, och se huru han slut-
ligen efter många äfventyr och strapatser når sitt mål.

 

 

  
    
  
     
    
     
 
   
     
     
    
   
  
  
   
 

 

   
  

1. Ett frieri. 19.v Hattbytet.

2. Georg köper ring åt sin fästmö. 20. På spåren.

3. I juvelerarebutiken. 21. Där rofvet skall delas.

4. På väg till affären. 22. En efterhängsen gynnare.

5. Störd hvila. 23. aVi ha bytt hattars.

6. En juvelstöld är begången. 24. Låt närmare undersöka hans

7. Obehaglig upptäckt. ärende.

8. På polisstationen. - 25. Ofverrumplad och bunden.

9. Den funna handsken. 26. Hjälplös.

10. Georg som detektiv. , 27. Nu kunna vi arbeta i lugn.

11. Platsen för stölden undersökes. 28. Ett spännande ögonblick.

12. Tjufvarna måste tagityvägcn öfver 29. Med munnen lyckas han kom-
taken. ma åt telefonapparaten.

13. En ledtråd. 30. På polisstationen.

14. Synen genom takfönstret. 31. nHands uppe.

15. På spaning. 32. Brottslingarna arresterade.

16. Den misstänkta skuggan. 33. juvelerna äro återfunna.

17. Mötet på krogen.l 34. Belöningen.

18. En glad gäst. . Lyckans dag.

 

 

 

5. ie". Dråplig skämfbild.

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 Öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn-35 öre.

MB. Bong: Faornrer, :(nslinnMadJOH.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain