#6820: Kosmorama

mKosMoRAMA

 vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).
-à

  
    

fr. o. m. måndagen den 3 t. o. m. onsdagen den 5 april.

1. löttebranöen i Göteborg.

Utmärkta bilder från egen atelier.

Såsom dagspressen meddelat nedbrann i onsdags Bark Sr Warburgs storartade trä.-
förädlingsetablissement i Göteborg. Elden började vid half ll-tiden och spred sig med våld-
sam hastighet genom hela fabriken, som inom ett par timmar var jämnad med marken.
Väldiga värden gingo här förlorade, och en. arbetsstyrka på omkring 250 man torde tills
vidare bli arbetslös. v

Filmen ger en åskådlig bild af det härjande elementets framfart i det lättantändliga
trävirket i fabriksbyggnaderna och upplagen.

2. Slottsspöket.

En Vacker scen i Ludvig X V:s stil.
Kinematografi i färger.

Suzanne diApremont, en rik slottsherres fagra dotter, är förlofvad med den unge
ädlingen Pierre de Lonys.l På förlofningsdagen får Suzanne ett anonymt bref från en svän-
innae, hvari meddelas att den man hon står i begrepp att gifta sig med saknar mod. Hon
beslutar att pröfva Pierre, och beger sig därför vidV midnattstid, förklädd till spöke, till den
ensligt belägna slottsflygeln, som anvisats fästmannen till bostad. För att göra effekten så
mycket större, har hon förut låtit sin syster meddela Pierre att flygeln hvarje natt besökes af
ett spöke. f

Suzanne skrider emellertid in i Pierres rum, men sjunker ögonblickligen till golfvet,
träffad af ett pistolskott, som den förskräckte unge mannen aflossar mot det förmenta spöket.
De anhöriga [och gästerna skynda till och man igenkänner nu med häpnad Suzanne, som
långsamt reser sig upp. Hennes sår är lyckligtvis ofarligt, och det hela slutar med ånger
och tårar och frid och försoning.

Öfverlägset spelaö episod i det gamla slottet.

    

Eg Hmeriran Biograph Company. 

3. (z) Sommar-gästen. (z)

Skådespel.

Annie är hemmets solstråle, alltid glad och leende och alltid redo att hjälpa sina
gamla föräldrar. Hon är förlofvad med Tom, en god och hurtig ung bonde, och de skola
snart hålla bröllop. Då händer det att en sommargäst slår sig ned i närheten af hennes
hem. Då han är elegant, rik .och den lycklige ägaren af en automobil, är det ej så märk-
värdigt, att Annie känner sig särdeles smickrad, då han visar henne litet uppmärksamhet]

En dag kommer han hem till hennes föräldrar, presenterar sig som Harry Spown
och ber om tillåtelse att få köra Annie en tur i automobil, och då föräldrarna anse honom
för en fin och nobel herre, samtycka de. i i
i Fruktansvärdt missbrukar han deras förtroende. Genom fagra löften om äktenskap
llockar han den lättrogna och förälskade flickan att följa honom till staden, där han inom
kort Öfvergifver henne. Utom sig af sorg och blygsel vill Annie ej återvända till föräldra-
hemmet. Hon försöker skaffa sig arbete, och efter många misslyckade försök erhåller hon
slutligen plats i en affär. Då chefen i denna en dag är närgången mot henne, flyr hon
skräckslagen och vet nu ingen annan utväg än att återvända till sitt hem. Med glädje mot-
taga föräldrarna sin olyckliga dotter, och solen lyser åter i det gamla hemmet.

4-  Negerstam i egyptiska Sudan.

-Kinematografien gör för hvarje dag allt större landvinningar. Nu har en af denna
konsts ekperter trängt in i Central-Afrikas innersta delar, hvadan vi äro i tillfälle att visa om-
växlande scener från en af Barifolkets byar. Barifolket besitter en viss grad af bildning, samt
idkar jordbruk, boskapsskötsel, fiske och jakt. Männen gå mestadels nakna, liksom-de ogifta
kvinnorna; de gifta kvinnorna bära ett getskinn öfver gördeln. Bland filmens taflor må nämnas
en kuriös vagga och en lika egendomlig förvaringsbod, barnen vaktande boskapen, tillverk-
ning af grytor, ahähete, en oaptitlig rätt, samt en synnerligen komisk bild, där stammens
höfding och hans gemål utstyrdt sig enligt europeiskt mode för att taga emot en vetenskaplig
expedition. Höfdingen är klädd i cylinderhatt och-damunderkjol samt gemålen i stor hatt
med plym och - en näsduk!

 

Intressanta "folkbilder".

Lehman! Lehman! Lehman!

Kanske en af de sista Lehmans-bilder som komma att förevisas.

5; LEHMAN SOM FRiVILLIG.

Alla känna ju Lehman, den glade skämtaren, som så många gånger roat oss med
sina barocka upptåg.

De senaste parisertidningarne såväl som de svenska tidningarne- förtälja att Lehman
har råkat ut för en olyckshändelse vid inspelandet af ett skämtnummer, och dog ögonblick-
ligen. Således ha vi ej mera att vänta af honom, men kanske att fabriken ännu har någon
bild, som de ej utsläppt i marknaden. I

Vi förevisa i dag en utmärkt bild af Lehman, då han spelar frivilligi Röda korsets tjänst.

Ingen, som vill se Lehman, bör försumma att se denna bild, ty det är absolut en af
de bästa, som på länge visats. i

 

A.-B.Bongs Fabriker, Kristianstad. 1911

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain