#6819: Tranåsbiografen

rnAaÄs-BlonnArEN.

- Goodtemplarsalen. I
Förstklassiga iörevisningar af leivande bilder

amg,- Hvarje vecka nytt Program" få

PROGRAM
. för Lördagen den 8 och Söndagen den 9 April.

1. Kejsar Frans josephs födelsedag.
Storslagna fästbilder..

Det är som beka-nt ej länge sedan dagspressen världen rundt meddelade om
de hyllningar, för hvilka Osterrike-Ungarns populäre kejsare och konung var föremål,
när han fyllde 80 år. Den gamle härskaren-veteranen, ännu spänstig och vid ung-
domlig vigör, mottog med en faders glädje folkets hyllning, hvilken tog sig skiftande,
storartade uttryck. i

V Vi äro nu i tillfälle att framställa åtskilliga af dessa fästligheter. Bilderna äro
tagna i omedelbar närhet af fästföremålet, efter af honom erhållet särskildt tillstånd.

Särskildt anslående är den kvinnliga ungdomens i dansens tecken arrangerade
ärebetygelse för den gamle monarken.

Kom och se!

2. Den - äkta mannens list.

Ytterst komisk scen av Lucien Bayer och Max Linder.

x a af Sensationell nyhet. av ae a

3. Babylons förstöring.

Ett första rangens slagnummer, i isrensöttning och utstyrsel
öfverträffanöe allt som hittills visats.
Konstfilm. i Konstfilm.
Följande parisiska skådespelare medverka:

I Balthazar, konung i Babylon  Herr Leonce Perret vid Odéon-teatern.
Profeten Daniel ................... .. r) Georges Wague.
i Danserskan ...................... ., Fr. Napierkowska vid Opera comique.

Det gamla Babylon belägras af perserkonungen Cyrus härar. Balthazar hånar
endast fienden och låter midt under striden tillreda ett gästabud.

Babylons profet, Daniel, varnar konungen, men denne trotsar och låter i sitt
öfvermod hämta fram de heliga kärl, som konung Nebukadnezar bortfört från jerusa-
lem. Till allas förfäran synes då en hemlighetsfull hand skrifva de orden på väggen:
wMene Tekel, Upharsim. Konungen låter tillkalla profeten för att uttyda skrtften.
Denne förutsäger konungen hans snara slut. Och då natten brutit in öfver Babylon,
storma perserna staden4 och intränga i konungens borg. Balthazar blef nedhuggen
och babylonerna fördes i fångenskap, medan slottet och staden blefvo Iågornas rof.

1. Balthazars slott. 2. En skål för fienden. 3. Profetens varning. 4. Balt-
hazars gästabud. 5. Konungen befaller. 6. En dryck ur de heliga kärlen. 7. Eld-
skriften. 8. Profetens spädom. 9. Perserna storma Babylon. 10. Balthazars död.
11. Babylonerna föras i fångenskap. 12. Babylons förstöring.

4.. Hvad nytt ute i Världen.

w Pathés journal Vet allt, ser allt. -

Westerlzam (England): Ett monument rest öfver general Wolfe till minne af hans
ärofulla död vid Quebec. V

Melbourne (Australien): Löpning-en för Melbourne Cup ägde rum i närvaro af ofant- I
liga folkskaror och eröfrades af Komedy King.

Malaga (Spanien): Konungen af Spanien, på väg till Marocko, anländer till Malaga.

Melilla (Marocko): Konung Alfonso XIII af Spanien har vid sin ankomst till Marocko
mottagits med stor pomp och ståt af garnisonstrupperna.

Paris: Koaffyrer på modet.

Semmering (Osterrike): Idrottsamatörerna och bobsleighåkare ha stämt möte i staden,
som ståtar i full snöskrud.

Singapore: Guvernören begifver sig till öppnandet af det malagiska förbundsrådet.

Paris: Guvernören af Paris har på nyårsdagen öfverlämnat de militära utmärkelserna.

Nytt från alla land.

5. " 1 åkrloöatar på lina.

Förvånansvärda prestationer.

Ny serie:

6. Mont Blanc-kedjan.

Härliga na turscenerier.

Darisernybetl

7. Akrobatcyklster från Cirkus Medrano.

Djärva och lyckade konststycken.

Amerikansk expressnyhet!

s. Bakhållet vid Ohio.

Spännande drama från Vilda Västern.

Fritt efter Coopers berömda indianberättelse. I denna bildserie
deltaga en stam verkliga indianer.

Överträffar alla hittills i Europa visade indianbilder.

1. Förrädaren..l 2. På resan. 3.1 Ett lyckligt möte. Uncas och Skinnstrumf
pan. 4. Uncas. 5. Overfallet. 6. Tillflykten i blockhuset. 7. Ammunitionen tar
slut. 8. Skinnstrumpan förkläder sig till björn och lämnar hjälp. 9. I sista minu-
ten. Uncas dödsförakt. 10. Striden. 11. Avskedet. 12. Den siste mohikanen.

Vem har icke någon gång hänryckts av den store författaren james Fenni-
more Coopers härliga och gripande skildringar? Genom att bosättasig bland mohi-
kanerna och alltid vara i nära Iberöring med denna stam har han kunnat göra sina
typer så levande och verklighetstrogna. Vår berättelse börjar med att översten med
sina båda brorsdöttrar begifvit sig ut på en utflykt till Fort Georg. Det lilla sällska-
pet ledsagas av en uppassare, och som vägvisare har man medtagit en indian. Den
Stora ormen. Detta förrädiska rödskinn gläder sig nu vid tanken på att kunna sätta

. i verket eahåmd, varpå han länge ruvat. För den skull har han vidtalat sina anhän-
gare, och dessa stå nu färdiga att lystra till hans signal. Efter någon stund kommer
sällskapet till en strid bergsflod, där man rastar för att vederkvicka sig. Den Stora
ormen och uppassaren leda hästarna in under trädens skugga. Strax före sällskapets
ankomst träffas Skinnstrumpa och Uncas-och när de erfara, att Den Stora Ormen är
vägvisare misstänka de straxt att denna har något, ondt i sinnet. De stå just och
uttrycka sina farhågor för varandra, då uppassaren kommer springande emot dem och
berättar, att han blifvit överfallen och Kahästarne dödade. Skinnstrumpa och Uncas er-
bjuda sig att om möjligt rädda sällskapet från den hotande faran; de hava icke till-
ryggalagt mångs steg förrän skogen runt ikring dem formligen vimlar av indianer.
Det lilla sällskapet är snart alldeles omringat. De taga den enda väg till återtåg som
finnes, och lyckas att uppnå en inhägnad.V ovanför de blodtörstiga indianerna. Här
utkämpas nu en häftig strid, Ivilken emellertid icke kan bliva långvarig, emedan ammu-
nitionen är knapp. De hava4 nu endast två patroner kvar, och då dessa äro bort-
skjutna, måste de gfva- sig pånåd och onåd åt fienderna. Skinnstrumpa uttänker i
hast en ytterst skarpsinnig plan att komma fram till lägret för .att skaffa hjälp. Han
ikläder sig ett djurskinn och hoppar i den brusande och -virvlande floden bakom in-
hägnaden, väl vetande, att de sluga indianerna icke offra krut på villebråd utan spara
det till fienden, isynnerhet som ammunition är en sällsynt och dyrbar vara. På denna
väg lyckas Skinnstrumpa uppnå lägret, där han utmattad störtar till marken sedan han
omtalat sällskapets farliga belägenhet. Soldaterna sätta sig genast i marsch för att
rädda sin överste. Under tiden hava emellertid indianerna trängt sig innanför palisa-
.den och tagit sällskapet till fånga. De ämna bränna sina fångar levande och hava
för den skull -uppstaplat löv och torra trädgrenar kring sina offer. Facklan är redan
satt till rishögen under Uncas, då soldaterna storma fram, nedgöra indianerna och
rädda de fångna. Uncas ledsagar sällskapet till bergets topp, där vi lämna honom
ensam, blickande ut i rymden. Han är den siste mohikanen.

.9. En halsbrytande affarstur
. eller En rasande tricykel.

F. d. arbetskarlen Rob. Finkelman har tagit plats i-en bazar, där han får i
uppdrag att sparka omkring till kunderna med varor. Men den affärsverksamheten
lämpar sig tydligen ej för hans anlag, såsom framgår af händelsernas utveckling.

- I Dråplig humoresk!

 

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a 4[plats 25 öre.

 

ArB. Range Fauna", Must-:UML

Information

Title:
Tranåsbiografen
Printed year:
1911
Place:
Tranås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain