#6817: Åhus Nya Biografteater

àhusnv Biografieoter.

Förstklassiga iörevisningar ai lefvande bilder

see-rf) Hvarje vecka nytt program. -Gve

Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.

Program
Söndagen den 9 April.

   

l,  nya rErollhättan.

Synnerligen intressant nyhet ur vår bildserie Hvaerige rundtu.

l. Den nya kanalen underjfullbordan. 4. Ett minne från de gamla fallen,
2. Världens största dammlucka. X5. l tager vinterskrud.
3. Den väldiga fördelningsdammen m. m. 6. Nelsons sluss.

7. Den stora kraftstationen.

2. En OgynSam itUF, Dråprig skämtbird.

3. En hjältes död. i

Från Napoleons dagar. m Konstfilm.
Sällsynt spännande historisk skildring.

Europas betvingare Napoleon står med sin här ensam mot de allierades trup-
per. En preussisk afdelning rycker fram och hotar hans ena flygel med undergång,
då berättelsens hjälte den unge Fanfan, markententerskans son och regementets älsk-
ling, med minnet af Napoleons kyss på sin panna gladt offrat sitt lif för fosterlandet
ochwkejsaren, och därigenom afvärjer den öfverhängande faran.

 

- Comosjon.
En af norra ltaliens alpsjöar. f
ifärliga scenerier. - Filmen är artistiskt kolererad.

v5. - LEHMÅNS BYXOR.

C enomrolig.

Lehmann har varit nog oförsiktig att spilla på sitt enda par byxor. Lehmann
skall ut på en åktur. Byxorna tvättas i en hast och hängas på tork. En bof kom-
mer och stjäler bort dem. Lehmann ser sig nödd och tvungen att fara bort utan
byxor. Irots att han har en utomordentligt lång rock blir han uppdagad, anhålles
för att han är oanständigt klädd och förpassas till polisstatiohen.

Ö.   a   m  n e  n Oripande skildring ur lifvet.

Två unga sjömän förälska sig i samma kvinna, och de hafva båda förr varit goda
vänner, men från denna stund blifvit bittra fiender. Och då den omtvistade kvinnan före-
drager den ene sjömannen, går den andre djupt bedröfvad sin väg och vill icke ens gratulera-
sin forne vän. Nu går det en tio dagar, då hemsökes den gifte sjömannens hem af en kata-
strof. Ett bankhus har fallit och tager hela det lilla sparade kapitalet med sig som vår sjöi i
man har sparat. Från att ha varit befälhafvare på sitt eget fartyg måste han för att kunna-
lefva taga plats som simpel matros på ett skepp som skall ut på långfärd. Ombord å detta
träffar han sin forne vän, som han blef ovän med då han gifte sig, men denne vill nu icke
veta något af honom. s

Skeppet strandar och båda sjömännen rädda sig i yttersta ögonblicket i land på en
öde ö. Den gifte sjömannen är en dag. så förkommen, ett han är nära döden, och blott
genom kamratens hjälp räddas han till lifvet. Denne, som först tänkte att öfverlåta honom
till sin skapare, kommer plötsligt att tänka på sin unge kamrats hårdt pröfvade hustru, hans
heder segrar och han hjälper sjömannen på det bästa. Och i förening och god samman-
hållning anlände de snart nog till sina hem.

1- KINEMATOGRAFISK VECKOREVY.

jätteexplosionen vid spårvägsholagets hufvuddepöt i New-York.

hvarvid 13 personer dödades och 59 sårades, m. fl. bilder för dagen.

 

8, . Situationens herre.

Muntrationsnummer i flera afdelningar.

Biljettpriser:  glåtäräö öre, 2:dra 35 öre.

 

HAS. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911.

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain