#6816: Kosmorama

:KOSMURAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern). i "

 

 

i
2:5 :i " I 1:a
eafaaa:

L;
ä

fr. o. m. torsdagen den 6 t. o. m. söndagen den 9 april.

1- I VECKANS NYHETER.

En diplomatnppvaklning i Elyséepalatset. r
Från en Newyorksbyggnad: transport af en 60 tons järnbalk.
Lelpzigermessan - vackra marknadsbilder.

Parisermoder: Frisyrer.

Kejsar Wilhelm ombord på slagskeppet aDeutschlanda (Bremerhaven).
Viareggio (ltalien) kärjadt af en cyklon.

Ett amiralbesök hos australiske ministerpresidenten.

Sporttàflingnr (cykel) i Mont Valérien (Frankrike).

Sjösättning af ett stort modernt passagerarefartyg i La Ciotat (Frankrike).
Från festligheterna vid prinsen-regenten Luitpolds 90-årsdag i Mänchen.
Distansrldt i Frankrike (Stampes-Bagatelle).

2. På bro ite ts tröskel.

Amerikanskt skådespel.

En ung fader. Ett lyckligt hem. Sakta, barnet sofver. l Morfei armar. lnbrottet.
En gäst från de mörka gränderna. Händerna upp. Hvar äro edra penningar. Det är icke
nog, Ni måste hafva flera. Där i sängkammaren. En rörande syn. Barndomsminnen.
Handen darrar. För barnetsoskull. Paragraf 10 är för barnens skull. Den förvånade fadern.
l lagens namn. Inbrott! A nej, han ville endast gratulera. En bättre människa skall jag
hädanefter vara. Nej, ej penningar, men arbete. Två lyckliga vänner. -

3. Jim rrs stridåmed indianer.

Ett äfventyrsdrama i vilda västern.
Indianflickan som blef trapperns brud.

 

 

   

lndianhöfdingedottern aYellow Birda (rGula fågelm) råkar falla i en björn-
grop, som anordnats af den raske trappern jim Bridger. När jim kommer för att vittja
gropen finner han i stället för den björn han väntat en fager flicka. Han lyckas rädda
henne och skyndar med henne till indianlägret, där han öfverlämnar henne i hennes
faders händer. .

just som höfdingen och jim äro sysselsatta med att röka qfredspipan komma ,
ett par rödskinn körande ))Vellovv Birds) broder, som kort förut sårats af jim Brid-
ger. Nu blir det slut pä freden, men aVellow Birdr, som fattat kärlek till den hurtige
hvite jägaren, räddar honom ur stamförvant-ernas händer.

Snart upptäcker aYellow Birds) broder, att systern har hemliga möten med
jim. Flickans far underrättas och stammens krigare gå ut för att taga det djärfva
atlekansiktetsa skalp. f Flickan underrättar emellertid sin älskade om faran, och de fly
till jims blockhus, där de vidtaga försvarsåtgärder. Snart är bloekhuset omringadt af
indianer hvilka mot detsamma rikta en häftig eld. Men blekansiktena försvara sig.
tappert. De belägrades ammunition tager slut och däras öde synes vara besegladt
- då räddningen oväntadt kommer. En skvadron af Förenta staternas kavalleri un-,
der col. Crookes befäl, som befinner sig i trakten. lockas af det häftiga skjutandet till
platsen och förjagar snart rödskinnen. Hvarefter fältprästen gör jim och erllow
Birdw till man och hustru. Spännande handling, rik på äfventyr.

Obs? Äkta indianer.

Civilisationens skam. i Expressnyhet.

År;Tiurftitdningen i Dimes.

(Syd-Frankrike). -

1. Direktören för arenan Souse framvisar
Picador Ernes vapen.

8. Den första tjuren fälles.
9. De hundratusendes jubel.

 

2. Quadrilles Paraden. j 10. Fjärde tjuren släppes in.

3. lntåget på arenan. 11. Tvekampen. i

4. Den första tjuren släppes in. 12. M. Ernes mästerstöt. a"
5. Picadorer. " 13. Tjuren fälles.

6. Bandarillos. I 14. Spanjorernas ovationer.

7. Toreadoren håller sitt tal till folket.

Dessa alltmer sällsynta skådespel åskådliggöra ett af spanjorernas största, men hemska-
ste nationalnöjen. Bilden, hvilken fotograferades den 20 mars 1911, är i och för sig utom-
ordentligt intressant.

5. Petter som amma.

Komisk scen af Prince.
En dråplig historia om huru mr Petter råkade illa ut, när han gaf sig ut på för-

bjuden kärleksstig.
M Ett skrattnummer af hög klass. m

A.-B.Bongs Fabriker, Kristianstad. 1911

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain