#6815: Stora Biografen

STORA IOGRAFEN

Arbetaretöreningens Salong

=WENEBSBOBG=

förstklassiga iörevisningar af leivande bilder
Hvar-je vecka nytt program.

 

PROGRAM

fr. o. m. fredagen den 7 t. 0. m. söndagen den 9 april.

i. Världsutställningen i Briissel är slut,

dess portar äro stängda; Men å den hvita duken kunna vi ännu se det rörliga lifvet på ut-
ställningen och i staden. Vi visa i dag lyckade bilder från

Svenska Utställningen i Briissel.

Kinematograferad af uär till Brilssel utsände fotograf.

2- F  Bestrafadt snobberi. .

Far får en prydlig spatserkäpp i present och uttrycker sin tacksamhet för gåfvanx.
Den okynnige manliga hjälpredan i huset kan icke slitaxsina ögon från käppen och ett ttt
tre se vi honom ute på vandring med långodset. Det blir dock ingen vandring på rosor,
enär den stora käppkryckan utsätter honom för de vidanderligaste äfventyr. Käppen och
käppens tillfällige innehafvare komma till slut hem, men då är det icke kvar mycket af någondera.

En särdeles manier bild,

Nyhet från Pathé, Paris.
Konstfilm. Konstfilm.

Kärleken är evigt ny. =

mytologisk fantasi af mirhel farre".

 

 

sKÅDEsPELARE;
Tiden ......................... .. Henry Krauss.
Daphne ...................... .. Betty Daussmand.
Kärleken ...................... .. Lilli Dupré.

Ungdomen frågar ej efter tiden, utan leker och glädes i den härliga näjden. Så
kommer den lille skälmen Amor och sårar med sin pil den sköna Daphne. Hon fattar kär-
lek till Lycias, den raske jägaren, och ungdomen samlas till fest. Men så kommer den obarm-
härtiga Tiden och stör glädjen. Ungdomarna springa förskräckta om hvarandra och rikta allt
annat än kärleksfulla blickar på den reslige, långskäggige mannen med lien. Man skyller på
Kärleken, som kommit en att glömma Tiden, och Amor får - fördrifva Tiden! l en gyllene
båt föres Tiden bortom floden...

Men intet är beständigt. I ,,

Men snart blir det Tidens tur att låta Kärleken passera samma väg.

i De synnerligen stämningsfulla, öfverlägset spelade scenerna, äro utförda i härliga om-
gifningar och kunna ses, af gammal och ung med samma intresse, med samma nöje.

Fager ungdom. - Briljanta dräkter.

4. lättebranöen i Göteborg.

Utmärkta bilder från egen atelier.

Såsom dagspressen meddelat nedbrann i onsdags Bark 8: Warburgs storartade trä-
förädlingsetablissement i Göteborg. Elden började vid half ll-tiden och spred sig med våld-
sam hastighet genom hela fabriken, som inom ett par timmar var jämnad med marken.
Väldiga värden gingo här förlorade, och en arbetsstyrka på omkring 250 man torde tills
vidare bli arbetslös. -

Filmen ger en åskådlig bild af det härjande elemeptets framfart i det lättantändliga
tråvirket i fabriksbyggnaderna och upplagen.

5. M A  Nya bilder från Meeeihafssträndema.

Monaco är som bekant ett litet furstendöme i södra Frankrike. vid Genuabukten, rykt-
bart för sin spelbank i Monte Carlo. Monaco är en af de naturskönaste trakterna på hela
fransk-italienska kusten, och denna naturskönhet förhöjes ytterligare af en rik sydländsk växt-
lighet. i

Filmen visar Monacos härliga trädgårdar, Monte Carlos omväxlande sevärdheter,
Casinoträdgården, stadens finaste kafé o. s. v.

Slutligen visas åtskilliga vyer från Mentone, en liten stad som förut legat inom fur--
stendömets område, men 1860 förenade sig med Frankrike efter att i 22 år ha varit republik.
Gatubilderna äro synnerligen intressanta.

Från den soliga södern.

K ONS TFILM. ONS TFILM.

l6. "Intet är som väntans tider".

Betagande vacker kärleksidyll.
Hmars roll utföres af Lilla Schiffer uid Sarah Kernhardt-teatern i Paris.

Det är den evigt unga sagan om två människobftrn, som träffats af kärleksgudens
pil. Men han är fattig och hon den rike bondens dotter. Med hån blir han afvisad. Då
låter Amor minnen från ungdomstiden dyka upp i den gamles hjärta. Bevekt för denne så
de unga samman, och under gamman står bröllopet. Liten Amor är själf marskalk, och med
rosor strör han de lyekligas nya hem. Hans värf är här förbi, och skälmsk smyger han sig
bort på tå  .

1. wjag är Amor, jaga. 2. Kärleksgudens morgonbad. 3. Genom doftande lun-
der. 4. Två människobarn. 5. Pilen har träffat. 6.1 Hos den rike bonden. 7. Slock-
nadt hopp. S. Amor hjälper. 9. Minnen från svunna ungdomsdar. lO. Den gamles
välsignelse. ll. Amors kärleksvisa. 12. Och bröllopet stod i fröjd. 13. Kärleksguden
själf som marskalk. 14. Till det tnya hemmet. 15. l blomstergård. lö. Och näktergalen
sjöng och lyckan log... i

,  Nytt "slag-nummera från American Biograph. .u
7. Banklrens modiga dotter.

Stort prakzjfalit natidsskddespel. Framställdt af Newyorks mest populära sceniska artister.

v Det-1 är dessbättre ofta nog som planer, smidda i mörkret, springa sönder af helt
obetydliga orsaker. Hur väl ett bofstreck tros vara anlagdt, brister det nästan alltid i någon
detalj, det hela misslyckas och föröfvarne finna sig plötsligt i lagens hårda järnarmar.

Exempel härpå är vår spännande bild. I största hemlighet öfverlägga några af sam-
hällets ndjupast sjunkna individer om möjligheterna till att skaffa sig inkomst på ett lättvindigt
sätt. Arligt arbete är för dessa missledda personer något fullkomligt okändt. En förmögen
bankir i staden blir deras offer. Särskildt är det ett dyrbart och ryktbart briljanthalsband, som
lockat dem. Efter åtskilliga öfverläggningar och misslyckade försök är deras plan färdig.
Bankiren bortkallas genom ett falskt affärstelegram och hans tre unga döttrar, Martha, Elise
och lilla Mary bli ensamma hemma. Af dessa tre är Martha ännu klen efter en genomgången
svår sjukdom. - I

Bofvarnas plan går ut på att i en stor koffert smuggla in en kamrat, som väl inom
dörrarna tros ha fältet fritt. Under falska uppgifter låter detta sig utan svårighet göra. Kof-
ferten inbäres och placeras i Elises rum utan att den unga flickan anar någon fara. Sitt dyr-
bara halsband lägger hon tillfälligtvis på ett bord i koffertens närhet. Om frestelsen att till-
ägna sig halsbandet blir för stor eller om den instängda finner sin trånga bostad besvärlig
är svårt att veta, alltnog han trefvar ett ögonblick med handen utanför kofferten.

Elise upptäcker till sin stora förskräckelse handen i spegeln, men återvinner hjälte-
modigt själfbehärskniugen och uppträder som hon intet märkt.

l ett par hastiga rader som hon med sin yngsta syster sänder till Martha, under-
rättar hon denne om sin farliga situation och ber henne ögonblickligen eftertelefonera polis--
hjälp. Det är fruktansvärda minuter de båda flickorna genomlefva innan hjälpen ändtligen
kommer. Den i kofferten insmugglade har under tiden trädt fram samt i sin ordning släppt
in sina utanför väntande kamrater. l rätt tid ingriper dock några oförskräckta polismän, och
det med sådan omsorg planlagda skurkstrecket är totalt misslyckadt. Rättvisan har segrat.à

8- gråa gnierlaéen till gårdens.

Hänförande naturscenerier från Schweiz och få vi medelst ångbåt göra den mest
härliga turistfärd öfver Brienzersjön från lnterlaken förbi små naturskönt belägna byar till Brienz.

l. Afresa från lnterlaken. 2. Goldswil med dess uråldriga kyrka. 3. Medevid.
4. lselwalt. 5. Snökkön. 6. Vattenfallen vid Giessen. 7. Brienz.

9. Lehman har fått en boll.v

Odygdsmakaren Lehman har förflyttat sig till barnaåren och roar sig hjärtligt medy
en boll - på bekostnad af speglar, gips- och marmorbilder rn. m. Äfven ute på gatan
ställer han till förargelse, och till sist fyller han den förstörelsebringande bollen med gas och
seglar i väg med hela sin pappas dyrbara stenhus. Hvilket är både lätt och behändigt.

En skämtbild af rang.

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2.11 plats 35 öre.
b Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 

.  Bong-s Fabriker, KrishanstadJOll.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1911
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain