#6814: Mönsteråsbiografen

7 mönsteråsflåiogrofen.
Lokal: Idrottslokalen. "

- aka-4441,-

.X- 0
 -l Ix- X" 

PROGRAM
Lördagen den 8 och Söndagen den 9 April.

i. Kinematografisk Veckorevy

visar lefvande bilder till dagshändelserna världen rundt.
Kinematografiska Veckorevyn Vet allt! ser allt!

Läs världsnyheterna i Eder tidning! Se dem å Mönsterås Biografen!

Venedig: Markusplatsen har genom öfversvämning förvandlats till en lagun,
där de unga venetianerna ha särdeles roligt och där kanoter och småbitar glida fram.

Cardiff: Efter senaste upploppet ligga gatorna öde med stängda butiker. Sol-
dater vakta gt-ufvor och arbetsplatser.

Anzio: Två italienska torpedbätar erhålla sitt dop under. flaggning och ka-
nondunder.

Bryssel:
sjukdom.

Dunkerque:

invånarna skynda att taga del af bulletinen angående drottningens

En hva! vägande 40,000 kg., har strandat.

Graversend: Amerikanska eskadern mottager besök af lordmajorn.

Paris: Nyheter i skinn från Bon Marche.

Astapavo: Grefvinnan Tolstoy utanför fönstret till det rum istationshuset
där Tolstoy drog sin sista suck.

Rio janeiro: Krigsskeppet aSao Paolos
seca ombord och eskorterad af den öfriga flottan.
lifligt hyllad af folket.

med denvblifvande presidenten Fon-Å
Fonseca åker längs hufvudavenyen,

Omuäxianöe sriznerier från olika länder.

2. Ofverenskommelsen.

Komisk scen af Emile Boucher. lSpelad af Max Linder.

3. åjrznsessan 065 slafvzhnan.

En Egyptisk fältherre vänder hem efter ett segerrikt krig. Han välkomnas af sitt folk med
hänförelse och under stora hedersbetygelsen. Han kallas inför kejsaren, som också på ett alldeles
särskildt sätt vill visa honom sin bevågenhet. Kejsarens dotter förälskar sig i fältherren, som emel-
lertid ej vill ha med henne att skaffa, enär han är mera böjd för en hennes slafvinna. Prinsessan
får vetskap om detta och utverkar hos kejsaren att både slafvinnan och fältherren kastas i fängelse.
Deras celler äro helt nära hvar-andra. Genom att ta bort en sten ur väggen lyckas de sätta sig i för-
bindelse med hvarandra. Kejsardottern sätter sig i besittning af nyckeln tlll fängelset i hopp om att

I fältherren ändrat tankar. Då hon kommer in i cellen, finner hon båda två där. Slafvinnan drar sig
skyndsamt tillbaka, och måste åhöra prinsessans kärleksförklaringar till fältherren. Det står hon ej ut
med. Hon störtar dit och med mannens tillhjälp göres prinsessan oskadlig. Hon ikläder sig prin-
sessans dräkt hvarpå de fly. .

Då tilltaget uppdagats, anställdes en ifrig efterspaning men utan framgång. Flyktingarna lha
redan nått ett annat land. .

4. DAM H ATTA R.

Elegant kolorerad bildserie visande damhattarnas utseende från Medeltiden till nuvarande tid.

5. .62)672 svarisjuka dockan.
6. Från lifVet på prärien;

Utomordentligt fängslande bilder från Pampas-slätterna i Argentina.

1. De vilda hästarne drifvas fram. 2. Cowboyts ryttarbragder. 3. En uppvisning i Bue-
nos Ayres. 4. Vilda hästar och tjurar infångas och tämjas. 5. Ridt på vild tjur.

7. PYGMALION. -

M ytologisk konstfilm i färger.

Pygmalion, den ryktbare bildhuggaren från Cypern, har avsvurit sig alla livets fröjder, för
att helt ägna sig åt sin konst. Venus, kärlekens gudinna, låter honom då förälska sig i en av honom
skapad härlig staty, Galathea. Bevekt av hans sorg skänker gudinnan dock till slut statyn, Galathea.
Bevekt av hans sorg-skänker gudinnan dock till slut statyn livets gnista och återger därmed Pygma-
lion åt hans konst.

1. Iförgården till Venustemplet 2. legmalions ateljer. 3. Pygmalionavvisar Antheas
kärlek. 4. Venus straffar. 5. l kärlek till Galathea. 6. Offret till Venus. 7. Gudinnans uppenba-
relse. 8. Livets gnista. I

Komisk trickfilm.

Ur serien .-

8. Leopardjakt i Abessinien.

Intressanta Verkliglletsbilder från Afrikas inre.

Vi äro i dag i tillfälle att visa en sensationsbild af första rang; en leopardjakt i Abessinien.

Fotografen har jämte det jaktsällskap han åtföljde haft den lyckan att öfverraska ett prakt-
exemplar af det fruktade rofdjuret ute i vilda skogen, utan att detta märkte hans närvaro. Därefter
återger filmen också aldrig förut fotograferade moment ur detta djurs lif i frihet. Det är oerhördt
spännande att betrakta leoparden, då han är på jakt efter ett lockbete högt uppe i ett träd.

Se huru ledigt och graciöst det stora djuret hoppar från gren till gren, utan att ett ögon-
blick taga miste om fotfästet. Det är ett skådespel, som icke förfelar att göra ett djupt intryck. Fil-
men visar följande inträssanta moment från jakten.

Uppbrottet till jakten. På spåret. Ett praktexemplar öfverraskat.
utsikter för jägaren. Ett lockbete. Ett välriktadt skott. Jakttrofeen.

OöfVertrà-ffaod kinematograffilm.I

9. Gwalior, stad i engelska Indien.

Kinematografi i färger af Pathé Fréres.
Det är en serie tablåer, som utmärka sig genom sina pittoreska scener.

10. feåmamz på dal.

Storartad humoresk.
Lehmann, den galenpannan, har hittat ett bjudningskort till stor bal hos minister Pontevedro.
Naturligtvis skall han dit! Civil högtidsdräkt påbjuden. Strunt samma - Lehmann låter måla om sin
dräkt. Sedan - ja sedan!

"Tvärs genom Afrika."

Leopardens frukost. Goda

 

11.43. Bongs Fabriker, Kristianstad. 1911. i

Information

Title:
Mönsteråsbiografen
Printed year:
1911
Place:
Mönsterås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain