#6813: Kosmorama

Ko s Mo R AMA .

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

 

fr. o. m. måndagen den 10 april.-

I 1. Engelskt baöartslif. é 1

Pikanta baösrener uiö Starboraugh. H Storslagna stranöuyer.

Scarborough är Englands förnämsta badort och en af de mest eftersökta rekreations-
orterna i hela Norra Europa. Där utvecklas ett hypermodernt badortslif i all dess skiftande
brokighet med hvila och flirt, bad och segling,f"promenader och förlustelseraf alla slag. "Folk-
lifvet är glänsande och rikt, naturen frikostig med sina håfvor; vi beundra bland annat en
sällsynt, terassformigt lagd promenadväg inåt landet och nere vid stranden hafvets våldsamma
kamp mot vågbrytarna.

M En präktig bildserie. 

:Årets största succes1=

2.
enriåldern.

      

 

 

 

I Helföreställningsbild.

Modernt drama i 2 afdelningar.
Fritt efter.KARlN MlCHAELLS snart vordnauvärldsberömda
bok med samma namn.
Den ärade biografbesökande allmänheten torde observera att det
här icke är fråga om någon underhaltig sensations-
bild, utan en bild inspelad af framstående

I skådespelare vid Berlins största teatrar.
Uisaö senast i malmö iV 14 dagar för fulla hus.
Personer:

Else Salden, grefvinna ......................... .. Fru Waldman fr. Lustspielhaus.
Eva, hennes dotter ............................ .. Fr. Paldi Miiller fr. Lustspielhaus.
Stolzenfels, grefve ............................... .. Herr Rich. Seldeneck fr. Residenzteatret.
Heinz v. Wisting, Evas förlofvade .......... .. Herr Erich Kaiser-Tietz fr. Neues Schauspilhaus.
Signor Bardini, tenorsångare ................ .. Herr Nowotny fr. Neues Schauspielhaus.
john, den gamle trotjänaren . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Garrison fr. Moderne Teater.

Herrar och damer ur societén, läkare, sjuksköterskor, tjänare, kammarjungfrur m. fl.

Handlingen tilldrager sig i våra dagar, dels å ett adligt gods utanför Berlin,
dels i Berlin och Paris.

Afdelningar:

1.-sta delen. 2.-dra delen.
1. i Grefvinnans toaletthemlighet. 13. Till Paris, till glädjens hem.
2. En åldrig tillbedjare. 14. Mystiska existenser.
3. Den lilla dottern. 15. En brutal älskare.
4. Svärsonen. 16. Den försmåddes hämnd.
5. I den farliga åldern. 17. På sanatoriet.
6. En adlig förrädare. 18. Vid grefvinnans dödsbädd.
7. Ett brustet hjärta. 19. Ett sista möte mellan moder och dotter.
8. En nattlig flykt. 20. Mannens död.
9. Ett äktenskap i den fina världen. 21. En dotter i sorg.
10. Ett nytt försök. i I 22. Lyckans rosor gro på nytt.

11. Tenoren som Don juan.
12 Ett kvinnohjärtas förvillelser. .

" Fullständig beskrifning fås i biliettluckan a 5 öre pr st.

M" Icke för barn. .M

Förevisningar på vanliga tider.

Då den enorma succes som kommit denna bild till del föranledt en .dansk film-
fabrikör att göra en efterapning af filmen wDen farliga ålderne få vi härmed på det enträg-
naste varna för denna dåliga elterapning. Originalfilmen är utgångenq från Messters Ateliei
Berlin och ensamrätten för Sverige inköpt -af Aktiebolaget Svenska Biografteatern iKristianstad
som därefter i tur och ordning uthyr den till andra Biografägare. I Kristianstad visas original-
filmen .endast å

- KOSMORAMA.

Långfredagen och Påskdagen inga förevisningar.

A.-B.Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain