#6812: Olofströmsbiografen

Olofströms-Biografen .

i "Föreningslokalem

förstklassiga iörevisningar ai lefvande bilder
N Hvarje vecka nytt program. M

--.qg----

Program
Annandag Påsk den 17 April.

1. KINEMATOGRAFISK VECKOREVY.

Senaste Världsnytt.

Paris: Rysslands nye ambassadör lwolsky begifver sig till Elyséepalatset för att öf-
verlämna sina kreditivbref.

London: Engelska liberalernas ledare Asquith arbetar för sin popularitet. Har in-
vigt en ny kyrka.

f Barcelona: Cataloniens hufvudstad förskönas. Missprydande byggnader bortsprängas.

Finska viken: Ångaren ((Mourmarentzisa undergång.

Petersburg: En del af ryska flottan infrusen utanför Kronstadt, menlyckas genom
ingripande af världens starkaste isbrytare ((jermacx taga sig in till Petersburg.

Liverpool: Internationell Hockey Match. Fransmän och skottar i tåflan, de senare "
vinna.

London: Internationella fredskongressen. Frankrikes, Tysklands, Förenta Staternas
och Belgiens representanter presenteras.

Szt julien: Mont Saléve glider ned i dalen, åstadkommande fruktansvärd förödelse.

Rio de janeiro: Besättningen på två pansarfartyg ha gjort uppror och bombardera
staden. Befolkningen begifver sig till de hotade punkterna, där de nyfiket taga del af rege-
ringens förberedelse till försvaret.

Patbés Veckojournal Vet allt, ser allt.

q2. Lehmans byxor. IGenomrolig.
3. En Hjältes död.

Från Napoleons dagar.  i Konstfilm.

Sällsynt spännande historisk skildring.

Europas betvingare Napoleon står med sin här ensam mot de allierades trup-
per. En preussisk afdelning rycker fram och hotar hans ena flygel med undergång,
då berättelsens hjälte den unge Fanfan, markententerskans son och regementets älsk-
ling, med minnet af Napoleons kyss på sin panna gladt offrat sitt lif för fosterlandet
och kejsaren, och därigenom afvärjer den öfverhängande faran.

Handlingens hufvudmoment:

 

 

 

 

 

1. Regementets yngste. 10. "jag blir ej förrådare."
2. Döpt under kanonernas dån.   2:5!! Får!
3. E " f"llI . - Yr Ome-
:l tl." a..lg gudmor i 13. Stormklockan går.
4..Pa sm forsta vakt. . . .. ..
I 14. Till vapen! Fienden ar ofver
5. Napolenn kyss. OSS!
Ö. Framåt mOt fienden- 15. Marketenteskan söker sina an-
7. Far och son i fiendens händer. höriga på slagfåltet.
8. Framför den fiendtliga1 general- 16. "Han offrade sitt lif för oss."
staben. 17. Napoleon visar den fallne
9. En hård dom. hjälten den sista äran.

:P-

Det nya Trollhättan.

Synnerligen intressant nyhet ur vår bildserie Hvaerige rundtn;

1. Den nya kanalen underäfullbordan. 4. Ett minne från de gamla fallen.
2. Världens största dammlucka. 5. l fager vinterskrud.
3. Den väldigajfördelningsdammen m. m. 6. i Nelsons sluss.

7. Den stora kraftstationen.

5. De båda sjömännen.
I Gripande skildring ur liVet.

Två unga sjömän förälska sig i samma kvinna, och de hafva båda förr varit goda
vänner, men från denna stund blifvit bittra fiender. Och då den omtvistade kvinnan före-
drager den ene sjömannen, går den andre djupt bedröfvad sin väg och vill icke ens gratulera
sin forne vän. Nu går det en tio dagar, då hemsökes den gifte sjömannens hem af en kata-
strof. Ett bankhus har fallit och tager hela det lilla sparade kapitalet med sig som vår sjö-
man har sparat. Från att ha varit befälhafvare på sitt eget fartyg måste han för att kunna
lefva taga plats som simpel matros på ett skepp som skall ut på långfärd. Ombord å detta
träffar han sin forne vän, som han blef ovän med då han gifte sig, men denne vill nu icke
veta något af honom.

Skeppet strandar och båda sjömännen rädda sig i yttersta ögonblicket i land på en
öde ö. Den gifte sjömannen kår en dag så förkommen, ett han är nära döden, och blott
genom kamratens hjälp räddas han till lifvet. Denne, som först tänkte att öfverlåta honom 1
till sin skapare, kommer plötsligt att tänka på sin unge kamrats hårdt pröfvade hustru, hans1
heder segrar och han hjälper sjömannen på det bästa. Och i förening och god samman--
hållning anlände de snart nog till sina hem.

6. På bayerska höglandet.

Bayern är rikt på vackra naturscenerier. De i vår bild upptagna partierna ha där-
jämte förtjänsten att ha" upptagits med raffinerad teknik. Stämningsfulla vyer passera förbi.
Det förefaller liksom befunne man sig själf midt i bergen. Slutet på bilden visar ett åskvä-
der i dessa trakter. .

71 En ogynsam kur. Dråpng skämma.

 

 

. . . I Izsta plats 35 öre 1
Bluettpnser. Barn: lzsta plats ,25 öre, 2:dra plats 15 öre.
1 i Barn under 12 år: 15 öre. -

Grammophonmusik.

 

A.-B. Songs Faonlrer, KnstunstadJOll.

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1911
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain