#6807: Kosmorama

OSMURAMA

vid  Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10;18,101iwöchkr 9,10fe."1m. S-ön-b och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

PÄQQRÅM

fr. o. m. Måndagen den 31 Okt. t. o. in. Onsdagen den 2 Nov.

DubbeleDwsmm i

Söreställningarne kl. 6,10 cci) 1,10 -föllanbe Program;
=  Express-nyhet! i: 
i. Reuluilonenvi :Pos f téugul.

Efter  stora dagens;

Aktuell ny serie.

l. Efter bombardemanget. Gator och offentliga byggnader i Lissabon besättas af
trupper.

2. Revolutionens första sorgedag, den 16 oktober. Revoiutionens första offer de
mördade professor Bombarda och amiral Dos Reis begrafvas under hela
Lissabons deltagande.

3. Den provisoriska regeringens medlemmar hälsa republikens hjältar.

4. Regeringsmedlemmarna på nära håll. ,

2. Stor paradv med iranska armén.

Trupperna, i stor paraduniform, ihtaga sin plats på exercisfältet, under det de
officiella personerna i landauer ankomma till platsen. 1

President och fru Fallieres åse paraden tillsammans med det belgiska konunga-
paret. Efter att ha fasserat fronten af de uppställda trupperna, alltjämt i sällskap
med sina kungliga gaster, tager presidenten plats på den officiella åskådareläktaren, "
hvarifrån han äser paraden.

Under klingande spel kommer det-republikanskagardet-marscherande, hvar-
efter följa krigsskoleeleverna från Saint Cyr och afdelningar ur skilda truppslag.

Under paraden sväfva styrbara ballonger och aeroplaner öfver platsen.

l t "En oöfverskådlig folkskara har samlats för att åse det stora militära skåde-

spee.

 

 

 

 

 

En bild, som intresserar alla.

3. å PERDITA. å

Historiskt skådespel från svunnen tid.

Leontes, konung af Sicilien, mottager vid sitt hof Polixenus, konung af Böhmen på
besök. Snart fattas emelleltid Leontes, därtill intalad af tisslande hofmän, af svartsjuka emot
sin gäst och ger en af sina trogna i uppdrag att döda honom. Polixenus, underrättad härom
af drottningens förtrogna väninna, Camilla, lyckas emellertid rädda sig. i

När några månader senare drottningen blir moder till en flicka, Perdita, nekar konun-
gen att erkänna denna som sitt barn och låter ett af sina redskap, Antigones föra henne till
Böhmen, där hon lämnas till ett fattigt herdefolk. Den oskyldiga drottningen kastasi fängelse
och dör där af sorg.

Aderton år senare se vi Perdita som en fager tärna i det torftiga herdetjället. Konung
Polixenes son Florigello har upptäckt henne och vill göra henne till sin gemål. Han för
henne till hofvet för att begära konungens samtycke, men denne vägrar. Då väljer prinsen
Perditas kärlek framför hedersplatsen vid hofvet. - Den gamle Antigones gripes emellertid
af samvetskval och röjer sin hemlighet. Sedan Camilla igenkänt ett halsband som drottningen
hängt om den lilla Perditas hals, för hon flickan till den gamle Leontes, som nu erkänner
sin dotter och ger hennes hand åt den unge prinsen.

I Fängslande tidsbild. I

4, Luftens invånare.

[fjärr-fotografering i färger.

Luftens bevingade invånare äro som bekant svåra att komma in på lifvet, hvadan
man i allmänhet måste nöja sig med att iakttaga dem på mer eller mindre betydande afstånd.
Här är man däremot, tack vare fjärrobjektivet, som så att säga upphäfver afståndet, i tillfälle
att skåda dem på enärmare håll.

Filmen återgifver i naturliga färger grisslan (bl. a. en koloni på flera tusen fåglar),
sillmåsen, hafssvalan (i hvila och på flykt), lunnefågeln, korpen, turturdufvan, ormvråken m. fl.,
alla vhemma hos sige, rufvande ägg, matande ungar 0. s. v.

Intressanta interiörer ur fågelvärlden.

5.;Herr Pettersson skall med tåget.

När klockan går för fort.

Söreställningarne kl. 8,10 ocl) 9,10 e. m.
= Barn äga icke tillträde:

 

I
I .A

En natt i Köpenhamn

eller

i Bondfångareklor.
(nutidsbilö från det mörkaste Köpenhamn). I
jättefilm! jättefilm!

Det är långt ifrån sällsynt, att obevandradeI landtbor under besök i stor-
städerna falla offer för listiga vampyrer, eller s. k. bondfångare. Trots alla varnan-
de tidningsnotiser inträffar det så godt som hvarje dag, att dessa samhällets snylt-
gäster göra en kupp, som inbringar dem tusentals kronor, hvilket tyder på att
ännu mycket är ogjordt för att inpränta tillräcklig försiktighet hos allmänheten. Vi
hoppas, att denna biografbild, som verklighetstroget afhandlar en del finurliga
tricks, hvaraf bondfångarna bruka begagna sig, i någon mån skall bidraga härtill.

Skulle framställningen till någon del förefalla mindre tilltalande, är det där-
för, att bilden skildrar bondfångarlifvet just sådant det ter sig i verkligheten utan
att vare sig förgylla eller belacka.

X

Skådespelare:
aProvins-Komtessem ................ .. Fröken Niedermann.
wDen blaa Drengw ................ .. Herr Gunnar Helsengreen.
nRejene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... .. Herr Aage Schmidt.
wSommeta ............................ .. Herr Aage Fönss.
Landtbrukaren ...................... .. Herr Philip Bech.
Platssökaren ......................... .. Herr Alfred Ambak.

Utförlig beskrifning à 5 öre pr st. fås i biljetilurkan.
085.! Barn äga icke tillträde

till förevisningarne kl. 8,10 och 9,10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

Som extronummer till benno föreställning gifves
en nyanlönö mycket intressant biofonbilb.

I
u

WWW -  - "vr-teenstreet-ei f
Vanliga biliettpriser.

 

 

n

 

 

 

ihtåàààdj 1

 

v

 

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain