#6806: Tranåsbiografen

o " .
TRANÅS-BIOS BAF EN.
2 Goodternplarsalen. :
Förstklassiga förevisningar af lefvande bilder

V9- Hvar-je vecka nytt program. (1111"

 

PROGRAM

Lördagen den 12 och Söndagen den 13 November.
M Bild för dagen! :I

1-  o Revolutionens stad.

Allas ögon äro ju nu riktade på Portugals hufvudstad, där i dagarna en blodig re-
volution ägt rum, konungen afsatts och republiken proklamerats. Tidningarna innehålla spalt-
långa meddelanden från revolutionsstaden, målande och upphetsning och fortsatta strider, me-
dan den nya regeringen förklarar att ((ordningen är mönstergillw. Det torde under sådana.
förhållanden intressera hvar och en att se den stad, i hvilken detta världshistoriska drama ut-
spelats, och vi har därför lyckats förskaffa oss denna film, som återger olika partier af Lissabon.

Staden ligger dels amfiteatraliskt längs den vik floden Tejo här bildar, dels på och
emellan tre större och fyra mindre kullar, med Serre de Cintra i bakgrunden, samt erbjuder
från sjösidan en synnerligen vacker anblick. Det vackraste torget är Praca de Commercio,
omgifvet af tullhuset, stadshuset, börsen och ministerierna samt prydt i midten af josef lzs
staty och på norra sidan af en stor triumfbåge. På Praca do Dom Pedro står Pedro lV:s

staty och på Comoesplatsen skalden Comoes staty. Ett flertal kyrkor och andra byggnader
vittna om arkitektur-ens ståndpunkt i landet. e

Intressanta pscenerier från revolutionsstaden.

2. Munkorgen. Roligtskämf.

3. vaggvisan. En af säsongens Vackraste bilder.

1 ett fursteslott råder stor glädje vid en sons födelse. Furstinnan låter,I ställa ut den I
lilles vagga i trädgården och sjunger vaggvisor för honom, hvarvid hon ackompanjerar sig
på mandolin. Moderslyckan strålar från hennes ansikte och fursten omfamnar sin gemål. För-
äldrarna draga sig tillbaka och öfverlåmnar barnet åt en bonne. Denna, som är pliktförgäten,
lämnar barnet och går för att promenera med sin käraste Emellertid tränga röfvare in i
slottet och boriröfva barnet. Stor sorg råder vid upptäckten af att barnet är borta, furstinnan
är nästan vansinnig af smärta. Emellertid har barnet kommit ut i världen. 15 år senare
ligger i en skog en döende zgenare och bredvid honom sitter en yngling. Denne kastar
sig klagande öfver den döende, hvilken reser sig upp och berättar för ynglingen, att han hade
bortröfvat honom från ett fursteslott för 15 år sedan, och att han ickevar hans son utan af
förnämare ursprung. Röfvaren dör, den stackars ynglingen står nu ensam i världen endast
med sin mandolin i handen, med hvilken han försöker förtjäna sitt bröd. Han drager genom
landet i hopp om att finna sina verkliga föräldrar. Han kommer också till slottet och vill
spela mandolin där, men man visar honom tillbaka. Det lyckas honom dock att komma in
i slottsträdgården,y och han spelar där vaggvisan. Furstinnan, som med sin gemål promenerar
i parken, hör plötsligt vaggvisanh en rysning kommer öfver henne, hennes tankar ila 15 år
tillbaka. Det svåra såret bryter åter upp och snyftande utropar hon: :Mitt stackars barn, lefver -
du ännuh Emellertid har gossen kommit nära den plats, där furstinnan och hennes gemål
stå. Den lille spelmannen låter sin visa skalla och modern känner igen sitt barn. ja, det är
hennes ögon, hennes mun, och hon omfamnar den förvånade gossen, som nu kommer till
öfvertygelse om, att han återfunnit sin moder.

4. Furst ltos likfärd.

, Utomordentligt intressanta bilder från den på Korea mördade japanske fursten ltos
med öfverväldigande asiatisk ståt högtidlighållna begrafning.

5- Ur djurvärlden. Högst intressant-

l. Kängurun, en utmärkt boxare, denna sport är hans största nöje. 2. Indiens
vilda åsnor, hvilkas snabbhet och skygghet äro kända. 3. Zebror. Deras skönhet och svå-
righeten att tämja dem. Hudens konturer, ehuru på bilden så tydliga, äro ytterst svåra att
skönja då djuret är i sin naturliga omgifning. 4. Giraffen. Hemma i Afrika, söder om
Sahara. Det högsta kända djur nu till finnandes. Bemärk frambenens egendomliga ställning,
då giraffen upptar något från marken. 5. Hjord af bisonoxar. Dessa djur äro nära utdöda,
oaktadt för icke så många. decennier sedan miljoner existerade. 6. Engelsk vild hvit tjur.
Skilja sig från de tama djuren därigenom att de äta under natten och sofva om dagen. 7.
Flodhästen, hemma i Afrika. Ehuru till synes ytterst klumpig, rör han sig med snabbhet
äfven på sterra firmar. 8. Bruna björnen. Hemma i de flesta delar af Europa. 9. Ung
syrisk björn, finnes bland Palestinas berg, särskildt Libanon, och tillhör det .släkte som af
David dödades under hans herdetid. 10. Björn från Himalaja. Hängifven åt den söta
honungen som för honom är lifvets allt. 11. Rysk björn, en Åful bjässe, nästan utan svans.
Lefver ett solitärlif och ligger i ide om vintern. 12. lsbjörnen. Fiskaren bland björnarna,
en sport uppdrifven af honom till stor skicklighet.

6. En stor hatts vedermödor. skämt.

7. l drömmarnas land.

Synnerligen Vacker legend i ett flertal tablåer, konst-
närligt kolorerad. i

Petter sjunker, öfveransträngd af sitt arbete, ner, men hans mage
är tom, och hans hufvud bultar vildt. Så småningom sänker sig likväl hvi-
lan öfver honom, och en fé visar sig för honom. ajag års, säger hon, Kil-
lustrationens fé, tag denna bägare, den, innehåller drömdryckeny

Petter dricker, och inbillningen förflyttar honom till ett orientaliskt
yppigt landskap bland bajadärer och opiumångor. Rajah af Indien är han
själf, och de fagraste hinduflickor sval-ka honom med sina solfjädrar och bjuda
honom på gyllne fat de ljufligaste rätter. "

Men bortjagad af kalifen måste Peter fly och faller förföljd till
marken. Då vaknar han plötsligt ur sin dröm, genom att en besökare står
framför honom. Det är en herre, som vill köpa hans tafla.

s. l Fernpass (Tyrolen).

Vår bild visar Fernpass, vildromantiska trakt. Sönderklufna berg från hvilka vatten-
fall utgjuta sig i de fruktbara dalarna draga förbi oss. Vattenmassorna samla sig i de af
djupa skogar omgifna vHvita sjöm- och ))Blindsjöm. Genom en förträffligt lyckad toning
blir bilden i sina enskilda scener verksamt analyserad och bjuder åskådaren en förträfflig ut-
sikt öfver dessa naturens härliga trakter.

9. Pätentmålåren. Mycket rolig.
:r-

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Born: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

"ffs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Tranåsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Tranås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain