#6805: Kosmorama

OSMURAMA

vid Ö. Storgatan
(Aktiebolaget Svenska Biograiteatern).
Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. km.

 

Ett apropå till bet senaste kjolmooet.

1. Pariserortisternas drsfest.

Hvarje år firar Pariserartisterna en fest i Buffalo sportplats. Dessa fester äro mycket
omtyckta af den stora allmänheten. Här får man se små flickor som åka velociped. Rull-
ning af tunnor. Kapplöpning mellan tjocka herrar och nu senast, efter nya kjolmodet, kapp-
löpning mellan damer i de snäfva kjolarna.

2. Bàtiärd genom Ardeches . dalsänka.

(Sydfrankrike). Storslagna härliga naturscenerier. "- 

Utan tvifvel tillhör Ardecheis dalsänka det mest storartade och romantiska som Frank-
rike har att uppvisa och i hela Europa torde det bli svårt att finna dess like. Ardeche, en
biflod till Rhöne, har i närheten af staden Wallon gräft sig fram genom Cevennenbergens
sandstensformationer. Resultatet af detta arbete, som pågått under årtusenden, se vi här för
våra ögon. På många ställen reser sig bergen lodrätt öfver det frambrusande vattnet, så att
ej ens den smalaste gångstig finnes att tillgå. Sedan vidgar sig klyftan och rullstenar samt
vidt öfver hvarandra upptornade klijnpblock kanta floden. I närheten af den lilla staden Are
har den strida floden öfversköljt en naturlig 68 mtr hög bro.

Så fort som ett iltåg brusar här vattenmassan nedför, så att den bildar ett riktigt
strömdrag i, hvars hvirfvel en eka som ett nötskal skulle kastas hit och dit. . Därefter flyter
den lugn och majestätisk liksom lockande till en gondolfärd. Från vågorna glittra de ofant-
liga bergsplattorna i alla regnbågens färger. Under tidernas lopp har stengruset här upp-
byggt ganska egendomliga formationer, hvilka man skulle kunna anta vara återstående stolta
ruiner efter öfvergifna slott.

Små källor med sitt silfverklara vatten sipprar fram mellan bergväggarna. Däribland
är den s. k. Kärlekskällan, som vi äfven  ett besök. Hvarken penseln eller pennan för-
mår beskrifva denP vilda romantik och öfverväldigande intryck som detta präktiga landskap
återger. VDenna härlighet framkallar för oss allenast denna film, hvars verkan förhöjes genom
att den är kolorerad. Som en förstklassig naturbild måste denna anses för.

IKon-stfilm ur Ambrosios gyllene serie.,

3.s jungfrun af Babylon

eller -

Lejonbruden.

Blönsande prakt- och utstyrselstycke från Konung Hinias tid.

Flera hundra personer medverka i denna bild och iscen-
sättningen, som hör till de mest storslagna, har kostat 50,000 kr.

Express från Italien i dag.

Kung Ninia af Babylon är trött på nöjeslifvet vid hofvet och längtar efter något
mera fängslande. Under en promenad får han syn på en vacker- jungfru, Ester, och ger sina
soldater befallning att föra henne till slottet. Esters trolofvade, Josef, slås till marken, hvarpå
hon i dennes åsyn bortföres af soldaterna. Kungen gör allt som står i hans makt för att
behaga henne. Från en balkong visar han henne sin makt och erbjuder sig att dela allt med
henne, blott hon blefve hans. Men af kärlek till josef försmår hon all makt och ära. Mot
sin vilja krönes hon till drottning, öfverhänges med juveler och sättes upp på tronen vid
sidan af kungen.

Ester frigör sig från kung Ninias famntag och kastar kronan och alla juvelerna för
hans fötter. I sitt raseri befaller kungen, att hon skall kastas i" lejonburen, hvilket också sker.
Men i stället för att göra Ester något ondt lägga de sig omkring henne och betrakta henne
med tillitsfulla blickar. Det tillströmmande folket tror detta vara ett tecken från himmelen,
reser sig och fordrar Esters frigifning. Detta sker, och då folket sedermera vill kasta sig
öfver kungen träder hon emellan och skyddar honom.

 

 

 

 

"463
M...

G iodter en intressant nyhet som förtjänar
att ses af hela Kristianstad!

Sommarens sokollofs-
kolonier i Hhus.

Egen upptagning och en af de mest lyckade och intressanta
bilder som någonsin blifvit framförda å en kinematografduk. ingen
barnauön bör underlåta se denna film som ju äfven har sitt stora 
lokalintresse. i i

4.

i.

5. Poliskonstapelns svärmor. m

mannen och hans öfverman.

Poliskonstapel Modig är gift och har en vanligt fruktansvärd svärmor. En dag blir
det en större batan i hemmet och Modig skyndar att skaffa hjälp. Hans kamrater skyndar till
i allt större skaror, men den manhaftiga svärmodern vet att göra sig af med dem och drifver
dem med förskräckelse på flykten, Ej nog med detta, hon förföljer de flyende ordningens
upprätthållare och bereder dem en het och minnesrik stund. g

 

 

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre. I
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain