#6804: Kosmorama

KosMoRAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget .Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 1,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
xjämvålkl. 3,10 och 4,10 e. m. 1

 

min.

u

eseease.

fr. o. m. Torsdagen den lO. t. o. rn. Söndagen den l3 Nov.

Sedan vi numera insätta svenska texter i vårk

EKinematograiiska Veckorevyä

äro vi förvissade om att densamma skall vinna Edert fulla intresse.

Ui visa Eder lcfvanrle bilder till dagshändelserna världen rundt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt!

Läs världsnyheterna i Eder tidning!
" Se dem å KOSMORAMA!

iåcwåfzmho

Spännande
DetektiV-Drama.

Denna bilds innehåll är intres-
santare än en Sherlock Holmes
roman.

Ingen bild har såsom ÄFVEN-
TYRERSKAN förmått fängsla åskå-v
darne.

  

Kort öfversikt af innehållet:

i På sitt stora gods lefver grefve Wangenburg sitt för världen obemårkta lif. Såsom
en trogen och värderad hjälp har han en ung kvinna, fröken Hohenau. Hennes energi och
skarpa blick har mången gång förvånat grefven. Aldrig har det fallit honom in att en djupare.
och varmare känsla till honom själf varit den sporre som städse pådrifvet fröken Hohenau.

En dag då grefven rider öfver sina vidsträckta besittningar, får han se en förolyckad
automobil. Han rider dit och finner i gräset en ung kvinna. Han väcker henne till med-
vetande och då hon klagar öfver smärtor, låter han sitt folk på en bår föra henne till sitt
hem. Då hon blir återställd låter äfventyrerskan, att hon var det, skola vi snart se, grefven
förstå att hon fattat tycke för honom. Ovan som han är vid ett par förföriska fkvinnoögon,
blir han ett lätt byte. i

Visserligen vet ej fröken Hohenau att hela automobilolyckan endast var ett väl spe-
ladt tricks för att komma in på godset och väcka dess herres intresse, men hennes kvinnliga
instinkt och kärleken till grefven gör att hon misstänker den främmande damen och likt en
skicklig detektiv bevakar alla hennes steg. Sedan lhon i äfventyrerskans handväska funnit en
skarpladdad revolver, fördubblas hennes uppmärksamhet. Grefven har såldt en del af sin
boskap och för densamma fått en check. Äfventyrerskan har sett det och till ytterligare visso
erhåller hon från sin medhjälpare ett bref af följande innehåll: n

(I afton. Väntar med bilen. Checken. Moda. Afventyrerskan sönderrifver
det förrädiska brefvet och strör det för vinden. Senere på kvällen får hon tillfälle att
bedöfva grefven samt bemäktigar sig checken. På en af grefvens hästar flyr hon från
godset hån till den väntande bilen. Då hon upphinnes af fröken Hohenau drar hon
utan betänkande fram sin revolver för att nedskjuta henne, men hvad är det, magasi-
nen äro tomma! och då fröken Hohenau riktar sitt skarpladdade vapen mot äfventy-
terskan och hennes chaufför, samt i befallande ton ropar (händer uppa måste de lyda.
Snart år grefven vid den modiga kvinnans sida. Efter att ha, återfått sin check, låter
han åfventyrerskan och hennes chaufför, efter att ha gifvit dem en föraktfull blick fara.

Hur kom det sig att äfventyrerskans vapen icke innehöll några patroner? jo,
fröken Hohenau hade helt enkelt bevakat henne, uppsnappat det för vinden strödda
brefvet, läst det, dragit sina slutsatser och tömt äfventyrskans revolvers magasin. Men
då hon trodde att de små flaskorna i väskan voro ofarliga, lät hon dem vara orörda,
-- däraf kom det sig att äfventyrerskan kunde bedöfva grefven. Men som bilden visar oss
så var fröken Hohenau situationen vuxen, och genom rådighet, beslutsamhet och
mod se vi henne korsa alla äfventyrerskans planer och själf vinna grefven genom sin
uppriktiga tillgifvenhet för honom.

För första gången i Kinemlatagrafiens historia:

En resa i stvrbart luftskepp.

M Enastående sevärdhet. m

Det styrbara luftskeppet Astra med ett trettiotal passagerare ombord företager utflykt
öfver Vierwald-stätter-sjön, utför flera vändningar öfver den vackra staden Luzern och åter-
vänder efter en i allo lyckad luftfärd till sitt hangar.

Sevärdhet af rang.

ni Mai under man smiter nina.

Kemiskt skådespel af Max Linder.

ja, ja! Sherlock Holmens, på Max Linder passar dina berömda slutledningar icke
in. Att blifva lurad en gång är ingen gång. Men två gånger kan blifva till en vana. Max
har i alla fall ett horn i sidan till Sherlock och har lofvat att spela honom ännu ett sprätt..
Få se om han håller ord. "

 

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

A.-B. Songs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain