#6803: Stora Biografen

STORA BIOGBAFEN

Arbetareföreningens Salong

==WENEBSBORG=

Program

fr. o. m. fredagen den 18 t. o. m. söndagen den 20 nov.

l. En resal genom Blekinge.

Några förtjusande vackra motiv från (éSveriges trädgårda, upptagande.-

l. Mörrum. 2. Karlshamn. 3. Wägga saltsjöbad. 4. Typiskt Blekingsland-
skap. 5. Gamla Blekingestugan. 6. Halda Urfabrik. 7. Gunnö stenhuggeri.

Från egen atelier.

2. En sensationell uppfinning.
Konstfilm! Konstfilm!

- Spännande härligt iscensatt tids-
30 NN. skildring frän antikens Korinth.
Det är sagan om den fattige getvaktaren Orestes och hans älskade, slafvinnan Phyllis,

som af sin herre säljes till en rik patricier Phocion. Denne får Phyllis kär, men gifver hen-
ne ädelmodigt fri, då han uppdagar hennes och Orestes kärlek.

1. Orestes träffar Pnyllis. 2. Till Bacclzas ära. 3. Phyllis dans. 4. I slafnand-
larens vdld. 5. På slafmarknaden. 6. Pliocion köper slafvinnan. 7. Hell husets härska-
rinna! 8. Orestes förtviflan. 9." Hjälpen mig, gudar! 10. Den korintlziska bruden. 11.
Gästabad i Phocions palats. 12. Slafvinnornas dans. 13. Oresfes följer musikanterna.
14. Spelen upp, bldsare! 15. Vid herdepipans ljud. 16. Orestes och Phyllis återfinna
hvarandra, 17. Den gamles visdomsord. 18. Dragen hädan ifrid! 19. Mot hemorten.
20. Hell dig Bucclzus, de älskandes beskyddare!

4. yagoden i 3612290072.

(Osterländsk lokalmälning i färger af Pathé Frerés). u
Rangoons norra kantoneringskvarter omsluta den ryktbara (Stora Pagodem, som en.-
ligt sägen uppfördes är 505 .före vår tidräkning och som i 18zde århundradet restaurerades-v
af Alompra. Den är helgad åt filistéernas mäktige gud Dagon. Inne i templen anropa bir-1
manska kvinnor, som i sina händer hålla en symbolisk blomma, helgedomens afgudabilder"
med sina nephritögon, och tiggarna därinne i afgudahuset föra våra tankar till en Levy Dhur-
mers otamt realistiska taflor. f

5. när herrskapet Petterquist är hos fotografen.

Skämt.

6, H  m   Dråpligt skämtnummer.

-m Amerikansk konstfilm.
7. Faderslyartat.

En bild med spännande dramatisk handling bvari
Newyorks förnämsta skådespelare medverka.

En ung flicka bor med sin gamle fader ute på landet. En dag träffar hon en ung
man, hvilken förälskar sig i henne.

Den unge mannen, hvilken blifvit fördärfvad i dåliga vänners sällskap, lofvar henne
sin tro och låter sedan en af sina vänner, förklädd till präst viga dem.

Men en dag då hon afvisar enfaf hans vänner, säger denne brutalt till henne, att
hon icke är gift, utan att det hela endast varit en komedi.

Utom sig af sorg skyndar hon därifrån, men mannen fortsätter sitt vilda hf.

Då kommer hans moder på besök, och hon kommer sonen att ångra sitt uppföran-
de mot den unga flickan. Han söker upp henney ber henne om förlåtelse och går sedan
tillsamman med henne till hennes gamle fader - och nu gå de med gladt mod mot det
nya lif som väntar dem.

 

 

Den stora internationella.

8. Brottningskampen i Köpenhamn.

Världens förnämsta brottare i täflan om Värdsmästerskapet,
som eröfrades af G. Luriclz.

Följande Champions deltogo: Paul Mertens, Berlin. Franz Cyklop, Englands star-
kaste man. F. Dettloff, Tysk-Ryss. A. Krook, Sveriges mästerskapsbrottare. P. Raddatz, Pomm.
Herkules. Ap. le Colosse, Frankrikes champion. M. Pugatschoff, Kosack-Champ. Macdonald,
Skottlands champion. H. Mitterger, Steierm. champion. G. Lurich, Världsmästare. Said Ka-
houta, Indiens champion. Chs. Herold, Luxemb. champion.

Den måst fängslande och spännande brottningskamp som någonsin ägt rum mellan
berömda champions.

 

 

Mycket intressanta brottarebilder.

9. En romantisk flicka! förääfåälmaxumef- Spelade

Entusiasmerad af Arséns Lupins bedritter drömmer fröken Dolly blott om lyckan att en gång
få gifta sig med en hjälte af den berömde Lupins kaliber och förklarar för sina beundrare, att hon kom-
mer att skänka sin hand till den af dem, som kan utföra en riktig bedrift efter mönster af hennes hjälte.

Unge Max, en spjufver af rätta sorten, beslutar att slå ett stort slag och inbjuder Miss Dolly
jämte sina rivaler på en charmant supé, som han dock ej tänker betala ettY öre för.

Förtjust antager vår romantiska unga dam inbjudningen, men allt efter tiden lider vid fästen
blir hon allt oroligare för utgången. Huru tänker Max egentligen bära sig åt.

Andtligen kallar han i öfverlägsen ton på kyparen och ber att få nota. ((Mem, säger han,
whvad skulle Ni säga, om vi skulle låta er leka blindbock och så får den, som Ni först får tag på,
betala hela kalaseta.

Den godtrogne kyparen antaget förslaget och låter binda för sina ögon och under tiden pas-
sar det glada sällskapet på att smita genom fönstret. i

Det blir källarmästaren själf som får betala och Miss Dolly skänker jublande sin hand åt
skälmen Max, som på ett så glänsande sätt upptagit konkurrensen med hennes allt i allo Arséns Lupin,

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 19l0

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain