#6802: Åmåls Biografteater

MÅLs nam-ER.

förstklassiga förevisningar ai lefvande bilder
Hvarje vecka nytt program,

 

 

PROGRAM

Lördagen den 19 och Söndagen den .20 November.

l. Vulkaner på java.

På östra delen af ön java resa sig många vulkaner, och den största af dem alla år Semuru,
hvilken här är fotograferad iutbrott. l. Expeditionen passerande genom småskogenw 2. På jämn
mark; vulkanen på afstånd. 3. Bestigningen af ett berg; fåglarnes ägg sedda från toppen, förödelse
på alla sidor. 4. Nära målet. En svår uppstigning, den första skymten af Semuru utkastande omu
fängsrika rökmoln. 5. Kratern fotograferad på nära håll, ett underbart ocheimponerande skådespel.

2. Pariserminnen. Original.

3. Det andra Frankrike.

En tur genom de franska koloniermz.

4.  gt f  [Inat- Dråpligt skämtnurnmer.

5. M yntsamlingen.

En myntsamlare har inköpt ett ytterst sällsynt mynt och betraktar nu med
glädje detsamma såväl som hela sin öfriga samling. Han insomnar därvid ochi
drömmen får han se de mest olikartade scener. Vi se först ett romerskt guldmynt,
som vision: Belisars gåfva, den första guldtalern: den helige Ludvig; den tyske du-
katen: scener från Wallensteins läger; spansk piaster: Gitano-dansen; italiensk florin:
Romeo och julia; samt en engelsk guinea: Falstaff i Tavarne. 1

ö. Den improviserade kammar-jung-
flflln. skämma.

7, r Sfm o Gripande verklighefsbild.

En änkling bebor tillsammans med sin fjor-tonåriga dotter en landtlig stuga. Den
lilla vackra Anna sköter hushållet på ett förträffligt sätt, och lifvet går sin jämna gång. I Så.
blir fadern kär i en af bygdens tärnor och gifter sig med henne. Anna fattar från början
hat och misstro till styfmodern, och efter en häftig scen lämnar flickan hemmet. Hon får
tjänst hos ett vänligt bondfolk i bygden, men gripes snart af häftig hemlängtan. En dag
skrifver hon ett bref till fadern med bön att han måtte hämta hem henne, men då fadern ej
kan läsa skrifvet får hustrun läsa upp det för honom - och den falska kvinnan läser därvid
något helt annat än hvad som står i brefvet. i

Längtan blir emellertid Anna för stark, så att hon insjuknar. Hon skrifver ett nytt
bref till fadern, men styfmodern sörjer för att det ej kommer adressaten tillhanda. Slutligen
för Annas husbondefolk den unga flickan till hemmet, och nu blir, den hjärtlösa styfmodern
afslöjad samt vederbörligen jagad ur huset. .

Hvarefter lyckan åter ler emot bonden och hans älskliga dotter.

Särdeles intressant drama,

8. g i l. än . Spännande situationer.

Enastående verklighetshild, som gör ett fängslande intryck på åskådaren, såväl genom
scenernas verklighet som genom landets romantiska naturskönhet.

Bildernas ordningsföljd: Framför huset Bouze till det angränsande afgudatämplet,i
hvilket jägarna öfvernatta, stå elefanterna sadlade och resfärdiga; man väntar endast på tecken
till .uppbrott. -.- Snart för bilden oss förbi ruinerna af Klimers, och därpå befinna vi oss inom
jaktområdet. - Först måste jägarna öfverskrida en flod. à Här påträffa de en trupp vilda
laodjur, hvilka sysselsatta med fiske skrämmas vid karavanens närmande. - Nu fortsätta jägarna
sin långa och mödosamma väg genom urskogen för att uppnå det område där elefanterna
äro signalerade. - De tama elefanterna måste medels sina snablar bana sig väg genom de
ogenomträngliga busksnåren; endast de äro i stånd att taga hindren. ä Från urskogen går
.det genom ljungeln. Där härskade en outhärdlig hetta och otaliga moskiter, och gräset var
så högt och tjockt att till och med elefanterna försvunno däri. à Under flera dagar, utan
afbrott af drifvarna, hvilka aflösa hvarandra dag och natt, förföljd och uppäggad flyr det trötta
jättedjuret till ett kärr för att stilla sin törst och för att hämta sig från den ansträngande jakten.
à jägarna få genast kännedom därom och närma sig djuret. lEtt väl riktadt skott träffar ele-
fantens ryggrad och skyddad genom de tätalbuskarna lyckas det jägaren att genom en andra
kula, som träffar i hufvndet, slå djuret till marken.

g. Två 6726672110 Ijz-valezo." melskt nummer.

- - - , Läktaren: 50 öre. Barn 35 öre.
Bllfettpnser- Salen; 35 öre. Barn 25 öre, under 12 år 15 öre.

A,-B. Brmgs Fabriker. Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain