#6801: Tranåsbiografen

. o i i f i
BANAS-BIOG BAF EN. ,,
I Z Goodtemplarsalen. :-

Förstklassiga törevisningar at leivande bilder
N Hvarje vecka nytt program. .M

PROGRAM
för Lördagen den 19 och Söndagen den 20 Nov.

l en 600 fot lång bildserie visas expressnyheten för dagen.-

l. begveckan i Stockholm.
Tisdagens stora täflan mellan Cederström och Svendsen.

Allas intresse har de senaste dagarna varit riktadt på den första svenska ((flygvec-
kam, .hvilken nu pågått i Stockholm. Dyrare pris ha utfästs till dessa flygningar, i hvilka
lera anmält sig till deltagande.

Nervös ankomst. - Svendsen anländer. - På flygfältet. - Prins Eugéen och
frih. Cederström. - Cederström startar med sin ((Bleriotw. -- Svendsen startar med sin
eVoisinw. -e Svendsen landar.

. En bild .som alla böra se!

2. Om!! érul förgäs lille så läll. Genom-Ola.

3.   Intressant bild från Mexiko.

Den unge indianhöfdingen Tonga uppehåller sig såsom fånge i Mexikanarnas läger.
Han skall nämligen aftjäna ett straffvför sin stams förseelser. Bland mexikanarna är en präst,-
som tycker det är synd om den stackars röde höfdingen. t En dag hjälper prästen Tonga på
flykten och ger honom därtill en revolver. Höfdingen visar honom sin erkänsla genom att
skänka honom en ring som minne. I

Någon tid efteråt äro rödskinnen åter ute på krigsstig, och prästens dotter blir till-
fångatagen och bortförd. Indianerna ha emellertid efterlämnat ett stycke buffelhud, hvarå de
skrifvit, att flickan skulle återlämnas mot en lösesumma af 80,000 dollars. Det blir sorg i
prästens hem, föräldrarna göra allt, som står i deras förmåga för att uppbringa lösesumman,
men förgäfves. De samla tillhopa alla smycken de äga, och bland dem är också den ring,
som höfdingen skänkt prästen. 4 De komma till det ställe, där lösesumman skall erläggas,
men rödskinnen vägra att ta emot smyckena, enär de ha för ringa värde. Flickan dömes till
döden och bindes fast vid ryggen af en vild häst, som därefter släppes lös. ,

Höfdingen Tonga står emellertid och betraktar smyckena och rätt som det är upp-
täcker han ringen, som han öfverlämnat till sin räddare. Han kommer nu på det klara med
att det är hans räddares dotter, som blifvit fånge. Han samlar tillhopa sitt folk, och en vild"
jakt tar vid efter den lössläppte hästen, som till slut infångas. Prästen återfår sin dotter, och
det blir fred mellan mexikanarna ochrödskinnen.

4. Regementefs dOtter eller IPästens fasor.

Det var 1639 på Trediveaarskrigets tid, pästen härjade i det af härarna alldeles öde-
lagda landet, och i förbindelse med krigets fasor bragte den skräck och olyckor öfver Tysk-
lands befolkning. Folken flyktade i stora skaror frånbyarna, de flydde med sina små barn
på armen tätt förbi sina grannars lik,. hvilka ingen drogI någon försorg om. Det gällde en-
dast att komma bort från soldaternas grymheter och den pästbesmittade luften.

På torget står en man med sin hustru och deras lilla barn. -- Bägge föräldrarna
äro angripna af pästen och släpa sig med möda sakta framåt, strax utanför byn sjunker hus-
trun döende ner. Mannen och barnet fortsätta, men fadern mattas mer och mer, och efter
några timmars förlopp förmår han ej fortsätta längre. Den lilla flickan, som ej har någon
aning om hvad som skett, som ej vet, att hon nu är allena i världen utan far och mor, går
vidare framåt, till slut kommer hon midt i soldaternas läger. De behjärtade officer-arna ana
hur det gått för den lilla, och de adoptera henne som ((Regementets dotter.)

5. .fråan jar slulzl en maila. Dråpvg .man

6. Den stora Hudson-Fulton-testen i newyolrk.

100 är sedan världens första ångbåt visade sig på Hudson-floden.

Amerikanarne hafva låtit bygga en kopia af den första ångbåten och sjösätta denna
på rninnesdagen. Storartade fästligheter. Milliontals människor i rörelse.

1. Militärisk skeppsparad. 2. Återgifvande af den första ångbåten, byggd af Fulton
1809. 3. Framförande af (rHalfmoonw, byggd af Henry Hudson, den första passagerarebåt
som kom till Newyork 1609.

7. firar-2 .som svärmade för romanlzie.

Rolig skämtbild.

s. juuus cAssAR.

Storslaget, historiskt drama från Romareväldets glansdagar.
Briljant iscensattfzilzg. inspeladl af framstående italienska skådespelare.

Gallien är underkufvadt och Rom väntar Caesar, segraren. Hos de stora folkmassor,
som draga genom gatorna, är hänförelsen och jublen obeskrifliga.

Caesar håller sitt intåg i staden och blir i sitt hus mottagen af sin trogna gemål,
Calpurnia. Men de sammansvurna äro beredda till sitt verk och i spetsen för dem är Brutus.
Cmsars gemål har en förskräcklig dröm. Hon ser i andanom huru Caesar i senaten blir
lönnmördarnes offer. Då Caesar vill begifva sig till senaten, försöker Calpurnia därför hindra
honom emedan hon anar, att något ondt skall hända, så mycket mer som hon blifvit varnad
af en ung romare, hvilken hade hört ett yttrande af de sammansvurna. Caesar bryr sig emel-
lertid icke om detta, han känner ingen fruktan och låter sigicke förskräckas.- Modig går han
mot sitt öde för att aldrig mera återvända. Vid ett sammanträde i senaten finner han sitt
slut. De sammansvurna öfverfalla honom här och i spetsen för dem Brutus. Endast Markus
Antonius begråter den fallne fältherren.

Uppeggade af Markus Antonius förjagar folket Brutus och hans anhängare från Rom.

Den sista delen af bilden är utspelad i Macedonien.y Brutus och hans legoknektar
hafva slagit läger vid Filippi, hvilket blir angripet af Markus Antonius och romarna. Brutus
utdelar sina befallningar och lägger sig sedan ned för att hvila sig. De anstormande romar-
nas skrik väcka honom från hans sömn. Han vill ställa sig i spetsen för sina trupper men
blir tillbakahållen. Caesars skugga visar sig för honom och förutsäger hans snara undergång.
I det ögonblick som Markus Antonius synes i spetsen för de segerrika romarna och för att
utkräfva hämnd på Caesars död, lägger Brutus hand på sig själf för att slippa falla för fien-
dens svärd. I

9. 679m z. (CBengalzen.

Kinematografi i färger af Pathé Frerés.

De .pittoriska gatorna, genom hvilka ett tåg af apor, getter och björnar föres, visas
här omväxlande med andra bilder, hvaraf några med roande innehåll, såsom t. ex. vattenhand-
larens. För öfrigt få vi se följande tablåer: Rajans graf, Perlés moské, hvars rika utsmyckn-
ning för tanken på rikedomarna i Alhambra i Granada. Det "hela erbjuder ett skådespel rikt
på färger och orientaliska ljuseffekter.

10. Zealeröesöé för Özllzyl pris. Dalai..- Skämt-Dir...

af.

 

 

 

Biljettpriser: 1:a plats 50 Öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 

 

pA-.v-B. B-ongs Fabrik:l:fKristianstad, 1910

Information

Title:
Tranåsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Tranås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain