#6797: Åhus Nya Biografteater

Hhus nya Biograf-teater.
Förstklassiga iörevisningar af leivande bilder I

Hvarje vecka nytt program.

Två föreställningar hvarje Söndag kl. Ö och kl. 8 e. m.

Söndagen den 20 November.

I en 600 fot lång bildserie Visas expressnyheten för dagen.-

, ,
l. Flygveckan I Stockholm.
Tisdagens stora täflan mellan Cederström och Svendsen.
Allas intresse har de senaste dagarna varit riktaclt på den första svenska ((flygvec-

kant), hvilken nu pågått i Stockholm. Dyrare pris ha utfästs till dessa flygningar, i hvilka
flera anmält sig till deltagande.

Nervös ankomst. à Svendsen anländer. - På. flygfältet. - Prins Eugéen och
frih. Cederström. i Cederström startar med sin ((Bleriotv. - Svendsen startar med sin
((Voisins. à- Svendsen landar.

En bild som alla böra se!

2.   Oerhöfdt komisk.

Min käre blror. Som jag har något viktigt att omtala,
.ber jag dig besöka mig med din ihiistru ocli din son. Bomlblando F. d.
General. I

General Bomblardo sammankallar sin familj för att tillkiäjnniage sitt tö-
resråendle giftermål med blaroniessan Kélémoclile. Men stopp! Hans blnor-
son Kalle vlill gärna ärfva honom, och medan hlanis föräldrar missnöjda
dra. sig tillbaka, gömmer han sig bakom ett drapperi ochr uppgör en strids-
plan.

Under det att Karlsson, den trogne kalfaktorn, bllanikar glenierialens skor,
passar Kalle på ochl fyller kängorha med papper. Gleneralen lycklais efter
upprepade försök att få dem på sig, men de klämma ohyggligt. Link-.ani-
de anländer hlan, följd af Karlsson, till sin älskladles bostad. På vägen "hlar
lilan måst taga 1af sig sina kängor, men mäste nu trots den olidliga smär-
tan åter taga dem på sig. Kalle lhar smugit sig efter ochl gömmer sig
brakloim braronessans fåtölj och sätter en metkrok fästl vid ett snöre uti hen-
nes lperuk. I det ögon-blick som generalen med en storartad gest öfvlerräc-
ker buketten, drar Kalle i buketten och peruken iörsvinnler.....

Den fiöinskr-äckte generaten flyr så fort Irans onda fötter tillåta hlonom,
och biaronessan finlner diet lämpligast att få. ett svlizmningsanfiall.

Kalle kommer liksom händelsevis till platsen, tar af generalen skorna,

undensölker dem noga.. .. och finner 1papperstussarnia. Genlerzalen vänderI då
sin vrede mot Karlsson och lofvar att Kalle skall blifvla hlans enda arf-
vinge. t

3.Ä    Dramatisk,-spännande bild. ,

Löjtnant Möller är fattig och den han älskar likaså, hvarför de ej kunnat, på
"grund af bestämmelserna inom armén, gifta sig. De ha därför gjort sitt val och lef-
va de nu ett lungt och lyckligt familjelif, där en liten ättling utgör medelpunkten för
deras omtanke. Huru enkelt de än lefva räcka dock ej hans små inkomster till, utan
måste han kasta sig i ockrarehänder. q Hans kamrater tillstäila nu majoren en skrifvel-
se, hvari de fordra att löjtnant Mölier antingen skall göra sig fri från såväl kärleksför-
bindelsen som sina skulder eller tvingas "att begära sitt afsked.

Majoren, som är en liedersman, undersöker saken och finner, att det är väl
värdt att hjälpa den unge mannen, hvilket han genast sätter i verket.

Men då tager en af regementets yngre officerare sitt parti och beslutar att på
hvad sätt som hälst bli af med den misshaglige. Genom att öppet förolämpa löjtnant
Möllers käraste får han dennes blod i svallning och går han mot den nedrige hand-
griplighet till väga. Han blir nu anklagad för misshandling och inburad. Afven nu
är dock hans lyckliga-stjärna, äfven denna gang i rnajorens gestalt, honom bevågen
och få vi se en den mest vackra och gripande upplösning på denna framställning
ur lifvet, man kan begära.

4.   Vacker naturbild.

5. De små modisternas skämt. Mycket komisk

En ung flicka, 19 är, 200,000 kr. i hemgift, önskar gifta sig med en treflig
man. Svar till E. j. Rue Breda; "

Naturligtvis svara en hel massa gamla ungkarlar på denna annons, gubbar,
flintskalliga men med brinnande hjärtan, slitas mellan hopp och förtviflan.

X Vid mötesplatsen innfinna sig fyra glada flickor, som ej tänka på annat än skämt.

Men till slut få de stort besvär med att komma från sina giklbrutna beundra-
re, och den jakt, som nu börjar, låter oss se ett stycke af det alltid oroliga och glän-
sande Paris. Till slut få våra små1 modister tag i en spruta och lyckas med en or-
dentlig dusch afkyla sina bedagade beundrares hetta. q

6. Lundström berättar om jordskalfvet,

Skämt.

.7. En smekmänad Vid - Niagara-fallen.

Edison-film. De vackraste naturscenerier ögat kan skåda.

Ett brudpar bestiger, under allehanda upptåg af deras vänner, tåget, för att till-
- bringa smekmånaden vid Niagara-fallen. Efteren del små äfventyr anlända de slut-
ligen till fallen, och våra bilder visa en mängdfutmärkta vyer af världens största vat-
tenfall. i Den största bilden visar (Amerikanska Falleti från Goat Island. Sedan följa:
Utsikt öfver (Hästskofallenfi, där skummet från de väldiga vattenmassorna omsveper
allt och alla. Ett panorama öfver [fallen från kanadensiska sidan. En färd uppför
Niagara-floden. Fallen på nära hållnsamt slutligenqett besök i eVindamas grottan.
De besökande, iförda gummikläder, föras in mellan de nedstörtande vattenmassorna
och klippväggen där de bjudas ett lika egendomligt som hänförande skådespel. Vår
bild visar slutligen de nygiftas hemkomst, mottagna af sina väntande vänner.

n

8. Småflickor från Bretagne.

Konstnärligt kolorerad. -
Det är en samling vackra tablåer, som vi här få se. De små bretagnska .
flickorna med sitt käcka och friska utseende och sina pittoreska nationaldräkter passe-
ra förbi. Det är träskodansen kring de gamla kvarnarna som här visas och barn-
bröllop m. m.

 

 

9. Genom Paris på l timme i. 
eller resebyrån "Blixten".

Att bese en världsstad sådan som Paris på l timme, isynnerhet när det sker
med apostlahästarna och icke på automobil H se där något nytt!

Den lycklige uppfinnaren af denna metod är resebyrån ((Bl-ixtenw i Paris. Man
ser hur resande stanna framför byräns annonser och därpå i stora skaror strömma
till byrån. Så tager en förare den elektriska apparaten på ryggen, de resande taga
hvarandra i hand, föraren trycker på en knapp i apparaten - och det bär i väg med
vindens hastighet.

På fä minuter se de resande alla sevärdheter i Paris och äfven frukosten expe-
dieras med samma svindlande hast.

Halfdöda af utmattning komma de resande tillbaka till byrån med sin förare.
De ha fått nog af Paris och ha knappast krafter att"Å släpa sig ned till bangården.

Alla måste se denna genomroliga bild! 

 

lzsta plats 50 öre, szra 35 öre.

Biljettpriser: Ba... 20 öre. -

:Bigwigs  Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain