#6796: Åmåls Biografteater

ÄMÄLs BIOGRAFTEATER.

Program .
för Lördagen den 12 och Söndagen den 13 Nov.

Svenska bilder:
l. Konulresa Uenersborg--Trollhättan. V..k.........b....

2.   Komisk.
3. Kärlek och konst.

Bildhuggaren Rollar är förälskad i en ung Patricerska och älskas äfvenledes af henne
tillbaka. Hon går in på att sitta modell till en staty af den heliga Cecilia, och den unge
konstnären arbetar flitigt på verket. Men Rollar är fattig, och för att förtjäna sitt uppehålle
uppdrar han åt sin broder att ge sig ut och sälja några statyetter, som han fabricerat.

Den allbekante bildhuggaren Michel Angelo träffar af en slump på den unge sälja-
ren på en gata i Florenz. Hans konstnärsöga spårar i statyetterna en mästares verk. Som
säljaren ej vill tala om bildhuggarens namn, enär.han blifvit förbjuden därtill af brodern, kö-
per Michel Angelo statyetten och tar den med sig till patricerskans far, som var en god vän
till honom. Man är fast besluten att forska ut konstnärens namn. Michel Angelo möter af
en slump ånyo ynglingen, som såldt statyetterna och följer efter honom till broderns ateljé.
Där igenkänner han i den heliga Cicelias staty dragen af vännens dotter och meddelar seder-
mera denne sin upptäckt. Den rike patriciern förebrår sin dotter, som frimodigt tillstår sin
kärlek till artisten. Men faderns stolthet har fått en svår knäck af att hans dotter älskar och
sitter modell ät en fattig konstnär, och han befaller sina tjänare att skaffa bort statyetten ur
bildhuggaren Rollars ateljé.

Dottern skyndar till sin älskade för att varna honom, men hon kommer för sent.
Fadern bryter in i ateljén åtföljd af tjänarna. Men Rollar slår hellre sönder sitt bildverk än
skiljes från detsamma.

Medan Rollar splittrar sönder konstalstret träffas han af hjärtslag och sjunker döende
till golfvet. l samma ögonblick infinner sig Michel Angelo med en lagerkrans att kröna den i
unge konstnärens med. Djupt gripna se de kringstående Rollar utandas sin sista suck bittert
begråten af patricerskan.

4. Ångenäm lukt. skämtbiid.

 

 

 

 

5. ålfàir1 pappa skulle 611" akroöal. samlad.

l en 600 fot lång bildserie visas expressnyhétenför dagen:

6. Flygveckan i Stockholm. V

Tisdagens stora täflan mellan Cederström ochl Svendsen.

Allas intresse .har de senaste dagarna varit riktadt på den första svenska ((flygvec-
kam, hvilken nu pågått i Stockholm. Dyrare pris ha utfästs till dessa flygningar, i hvilka
flera anmält sig till deltagande.

Nervös ankomst. - Svendsen anländer. - På flygfältet. - Prins Eugéen .Och
frih. Cederström. - Cederström startar med sin ((Bleriotw. - Svendsen startar med sin
(Voisinå). - Svendsen.landar.

l

En bild som alla böra se!

Konstfilm. Y Sensationell nyhet.

7. Lejonens offer en..

 

 

 

Vägen till korset.

Storslagen dramatisk" bildserie. Handlingen försiggår i det
gamla Rom på kejsar Neros tid.
Hufvudpersoner:

i feaå, kristen romarinna. CUzzlerius, romersk Äàfvzlsman. gallia, Wae-
lerzns lrolofvade- fpaulus, .Beans ärader. Weis-ar Wera.

Valerius har gripits af kärlek till Leah, som försöker omvända honom till den krist-
na tron, men afvisar honom, då han håller fast vid sina gudar. q

Gallia uppdagar hans kärlek tillv Leah och förfäder hennes tro för tyrannen Nero,
som befaller, att alla kristna skola kastas för lejonen på areanen såvida de icke afsvärja sin
tro. På Valeriusl varning flyr Leah och hennes anhöriga till katakomberna, men tillfångata-
gas efter åtta dagar, sedan Leahs broder tvingats uppgifva deras gömställe. De kristna gå
med segervisst mod till döden, och Valerius följer sin älskade Leah.

7. äpå mig till gästaäudet. 2. CUndefiua Eryler kretsen. 3. cTrofeztens
slramredzkan. 4. Walerzns möter feaf. 5. "åk-121217" din lrol" 6. cQalllia
uppdagar CUaleràzs femligåel. 7. åpå Weros fäsl. 8. CQallzhr jörråder feaj.
9. åtferos edikt. 70. LZlndlåommzz. 77. 3 Äatakomäema. 72. fungera-nöden
5021111". 73. (Taulus gripes- 74. 57 lyrannens våld. 75. .Ze Ärzlslnas irizsz
76. gnlåget på areanen. 7 7. "gif-era, de ål döden vigde åälsa digfI 78. 311in
ellezl kärlek? 79. Cvid lejanäuren. 20. 6Zyzill samma öde.

8. Seder och bruk i Hög-Piémont.

Synnerligen innehållsrik och tilltalande naturbild.

Fängslande reproduktion af det storståtliga fästtåg, som arrangerats innevarande år af
befolkningen i Anzasca-dalen (Hög-Piémont) för firandet af hundraårsminnet efter Napoleon
den stores armékårers uppträdande i trakten.

9. ån kraflzy trumpet. samtala.

ÄfiàjfBOÄ-gTrAbi-ikàr, Kåisriiånsaäfiliö

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain