#6789: Kosmorama

KosMoRAMA

vid O. Storgatan
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).
I e

Till ocl) meo Sönoagen oen 6 november

Dubbeläprogram

föreställningarne kl. 6,10 och 7,10 samt Sönoagens
miooagsförestöllning kl. 3,10I ocl) 4,10 e. m.

11. Gamla Prag och Saxiska Schweiz.

Prag, den gamla Böhmerstaden med dess rikedom på fornminnen, gjorde sig särskildt
bekant under reformationstiden, då den såsom de böhmiska konungarnas residensstad var
härden för vilda religiösa och politiska strider.

Bilden upptager: Rådhuset ä Synagogan -.- aAlterneuschulee (från 1300-talet) -
iSt. Salvatorkyrkan M Franzensbrunnen - Karlsbriicke (från 1300-talet) med sin lifliga trafik.

- Saxiska Schweiz är ett vildromantiskt bergland. Som stor sevärdhet framhålles
Prebischter, en klippformation från Deluvialtiden. Det är en af naturen formad stenport, som
på afstånd ter sig som en jättelik brygga. Edmundsklyftan tar sig också majestätisk. ut med
sina branta sluttningar och höga vattenfall.

M" Intressanta naturbilder. "m

:2. Kommunikations- och transportmedel

l  Kolorerade naturbilder från fjärran västern.

Vi se huru peroger och sampauer glida fram på floderna, huru åkdon långsamt
:skrida fram på vägarna, huru elefanter användas till lastdjur o. s. v., allt intressant och verk-
lighetstroget.

En särdeles sevärd film.

.3. mimosa e11.1
anstnarskörlek.

= Spännande, tragisk lifssaga.

Mimosa, en fager flicka, älskar en ung violinist, som tack vare hennes hängifvenhet
och tro på hans framtid fortsätter sina studier, trots svårigheter och fattigdom. De unga tu
svära hvarandra evig kärlek och trohet.

Så kommer framgången - och olyckan. Den unge konstnären ger sin första konv-
sert, gör succés och vinner berömmelse. Men han glömmer fästmön, som från en vråi
ysalongen bevittnat hans triumf, och åker bort med en förnäm dam.

Mimosa blir sjuk af sorg. Hennes vänner vaka vid hennes bädd. lfeber ropar
hon den otrognes namn. Denne underrättas om Mimosas tillstånd, och gripen af samvetskval
skyndar han till hennes hem. Nu bli de åter lyckliga, och de slå sig ned på en härlig bad-
.ort i Italien. I

Men hennes hälsa är bruten, och en vacker höstdag somnar hon in i den eviga
Åhvilan under tonerna af den melodi hon älskat mäst.

Dramat är synnerligen lyckligt iscensatt samt speladt af framstående artister.
natursköna amgifningar. I

EXPRESS!

4. Italienska ilottans manöver 1910. Å,

Bilder från det moderna sjökriget.

Sjömotiv gör sig ju alltid utmärkt på biograf, och denna film utgör en ny god be-
kråftelse på denna regel. Likaså äro ju stådse militärbilder af intresse. Den italienska flottan,
hvilken förfogar öfver alla det moderna sjövapnets resurser, är ute på manöver, och man har
här tillfälle att åse de olika rörelserna och öfningarna. Konung Victor Emanuel går ombord
på chefsfartyget, hvarefter alekene börjar. Det är ståtligt att se en eskader i gång på upp-
rördt haf. De stora slagskeppen äro skäligen okånsliga för vattnets rörelser, medan jagare,
torpedbåtar etc. bana sig tvärs igenom sjöarna, så att vattnet strömmar af dem. Och så börja
kanonerna tala sitt allvarliga språk. De ombordvarande arbeta i sitt anletes svett, hvar och
en på sin post, allt medan framgången lutar än åt ena, än åt andra sidan.

Så skall man göra strandhugg. Besättningarna sättas i land i stora pråmar och andra
farkoster och så går man löst mot fienden... 1

Till sist se vi huru de afskjutna projektilerna krevera i luften, bildande små lätta moln...

Synnerligen intressanta scener.

5. Den blyge Agathon

eller En misslyckad friarefärd.
Urkomisk förvecklingshistoria.

Agathon Simmingbom går på sin fars befallning till direktör Holmenfelts hus för
att fria till hans dotter. Bäfvande drager han åstad, men framkommen är hcrrskapet borta
och tre tjänsteandar utstyrda i herrskapets kläder presentera sig som paret Holmenfelt med
dotter. Hvad som sedan händer måste Ses! Roligare stycke lzar man aldrig sett.

Verklig skrattpj äs.

 

 

 

 

 

Eöreställningarne kl. 8,10 och 9,10 e. m.
= Barn äga icke tillträde.

 

 

L I J

i En natt 1

 

-Å

 

-= Köpenhamn

Bondfångareklor.

(Nutidsbird från det mörkaste Köpenhamn).
jättefilm! jättefil m !

Det gång efter annan inträffancle s. k. bondfångeriet har gifvit anledning till
bildens inspelande och1 kommer såsom en varningens röst till alla som vistas eller
besöker storstäderna att se upp för bondfångare. i

Skulle framställningen till någon del förefalla mindre tilltalande, är det där-
för, att bilden skildrar bondfångarlifvet just sådant det ter sig i verkligheten utan
att vare sig förgylla eller belacka.

Skådespelare:
aProvins-Komtessena ............. .. Fröken Niedermann.
aDen blaa Drenga ............. .. Herr Gunnar Helsengreen.
aRejeneI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Aage Schmidt.
aSrammetK ...................... .. Herr Aage Fönss.
Landtbrukaren ................ .. Herr Philip Bech.
Platssökaren ................... .. Herr Alfred Arnbak.

Utförlig beskrifning a 5 öre pr st. fås i.biliettlurkan.
OBS.! Barn äga icke tillträde V

till förevisningarne kl. 8,10 och 9,10.

 

 

 

 

 

 

 

X I
f L


: Som extronumrner till oenno föreställning gifves
oen cbarmanta biofonbiloen 1:a Daloma. P

Vanliga biliettpriser.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain