#6783: Åhus Nya Biografteater

fihus nya Biografleciter.

Två .föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.

 

 

PROGRAM

Söndagen den 13 November.

Nytt! - Bilden för dagen! Nytt!

1. Flykten öfver Oresund.

Frih. Cederström på väg öfver Sundet,- Svendsen fullbordar flygningen.

Alla tala ju om de på olika håll i dessa dagar anställda flygtäflingarna och flyg-
försöken. Länge höll frågan, hvem som först skulle flyga öfver Oresund, hela Norden i
spänning. Så lyckades dansken Svendsen bli den lycklige, och nu har svensken frih. Ceder-
ström utfört samma bragd.

Filmen återgifver de båda aviatikernas start å den danska banan, deras flykt rundt
banan och deras färd högt öfver sundets vågor.

Ingen försumme detta enastående, blott några dagar förekommande
tillfälle, att här få se dessa flygningar, på hvilka hela världens
blickar, figurligt taladt, voro riktade.

. Nytt! Bilden för dagen. - Nytt!

 

2, m cåaörer Ett roligt skämtrzummer.
3.  TZ. Härliga naturscerzerier.
4. fbe! anonyma Örejfzel. arr-pad. bra a, W.

Två ungdomsvänner hafva icke sett hvarandra på många år. På en inbjudning be-
söker den ene, en modig officer, sin gamle skolkamrat. Denne, en fabriksägare, har en bild-
skön fru. vDe vanliga konventionella -hälsningarna äro afslutade, och allt är godt och väl.
Den mycket öfverarbetade husbonden måste tilldela sin skrifvare en tillrättavisning för felaktigt
arbete, och denne hämnas nu på sin chef genom att skrifva ett anonymt bref, hvari han be-
skyller sin husbondes fru för att bedraga sin man. Husbonden sätter tro till brefvet och
följer svartsjuk sin fru och officeren. På en oskyldig promenad, som den unga frun före-
tagit med vännen, träffar maken dem arm i arm. Stor skandal och följden däraf blir en
kallelse till duell. Den unge officerens öfverste försöker ordna saken i godo och besöker
husbonden. l dennes privatkontor får öfversten plötsligt genom ljussläckaren syn på aftrycket
af det anonyma brefvet. Förklaringen är snart gjord, och den äkta mannen och vännen åter
försonade. Den karaktärslöse skrifvaren blir afskedad.

 

Gxtranummcr:

Bilder från Åhus.

5. 2672 Unge .60072 gagn, Dråplig skämtar-id.

M- Bild för dagen. m
6. jättebranden i Brtissel.

En af världens största eldsvådor.

Vi äro i tillfälle att i dag meddela omfattande bilder från den enorma brand, som för en
tid sedan ödelade större delen af världsutställningen i Briissel och som af dagspressen betecknats som
(nästan enastående i världens annalere. Utförliga skildringar af den kolossala olyckan har redan stått
att läsa i alla tidningar, hvadan det här torde vara nog att erinra, att den materiella skada elden vid
detta tillfälle orsakade, uppskattas till omkring tusen millioner francs eller öfver 700 mill. kronor. I,

l öfrigt tala bilderna för sig själfva. Ofverallt resa sig väldiga järnskelett ur förödelsen. Of-
verallt ser man brandsoldater i kamp med det härjande elementet. Expositionspaviljonger och nöjes-
etablissement, torn och portaler, broar och promenader, intet har motstått elden, utom här och där sig
resande byggnadsdelar af sten samt de gröfre järnkonstruktionerna, hvilka dock buktat sig och antagit
allehanda besynnerliga former.

lngen bör försumma att se denna i all sin sorglighet storslagna bild af förödelsen.

7. Caj-re) g. Härligt kolorerad.

Faderns död. Bröderna jaga systern ur huset. Ett godt hjärta. Féens första gåfva.
Brödernas gåfva. Féens andra gåfva. De elaka bröderna straffas,

Tre bröder och en syster befinna sig vid sin faders dödsbädd. Denne har knappt hunnit
uppgifva sin sista suck, förrän de tre bröderna som äro lika egoistiska och hårda som systern är god
och mild, jaga bort henne.

Den stackars Rosa irrar nu ensam omkring på landsbygden och har endast med sig en härd
brödkant till matsäck. En gammal tiggerska närmar sig och ber henne om en allmosa. Rosa har in-
genting annat i världen än sin brödbit, men den får tiggerskan. Dä ger den gamla kvinnan, som är
en förklädd fé, till tack en käpp som den unga kvinnan tar. emot med största förvåning. Hvartill skulle
den väl kunna användas? Sorgsen låter hon den falla till jorden, men i samma ögonblick står där på
samma fläck ett bord, dukat med allehanda läckerheter och utom sig af förtjusning sätter sig Rosa till
bordet. Men plötsligt kommer hon att tänka på sina bröder som kanske hålla pä att dö af hunger
och skyndar drifven af sitt goda hjärta genast hem till dem. Dessa få reda på nyheten om den un-
derbara käppen och bemäktiga sig den och jaga därefter åter bort sin stackars syster. Lyckligtvis
möter hon äter den goda féen, som nu lämnar henne en andra talisman, en trumpet, som har den
egenskapen att sä snart man sätter den till munnen förvandlar den tonerna till rent guld. Rosa, som
ej låtit varna sig, återvänder ännu en gång hem, men hennes elaka bröder störta genast på henne,
och rycka från henne trumpeten, som genom deras munnar utslun ar flammor af eld. Rosa kallar
féen till hjälp och denna förvandlar dem till svin under det att den attiga stugan blir förvandlad till
en vacker prins. ,

 

 

8. lEn resa från -Engelska koloniernci genom
   En utomordentlig färd, hvarvid besökas:

1. Tsingad, ruinerna. 2. Staden Biskra. 3. Hammam-moskéerna. 4. Vattenfallen vid
Hammam. 5. Staden Sidi Okba. ö. Kokosplantagerna. 7. Mozabite Fantasia. 8. Zibaus.

9. Där Hunsggår till Eretu. papi-mamma...

Al-B. Bongs Fabriker, kristianstad, 19ll)

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain