#6779: Mönsteråsbiografen

mönsterÖs-Biogrofen.
I Lokal; Idrottslokaien.

k.-

PROGRAM

för Lördagen den 5 och Söndagen den 6 November.

i. Konung Leopolds griftefärd.

l. Konung Leopold i full ornat. 2. Baronessan Vaughan. 3. Bruxelles på be-

grafningsdagen. 4. Den stora begrafningsprocessionen drager förbi. 5. Belgiens nye ko-
nung Albert med gemål.

2. Lefvande karrikatyrteckning.

På en stor tafla ser man konstnären lteckna ett ansikte med krita, det närmar sig
verkligheten mer och mer, och snart har man framför sig ett lifs lefvande ansikte. Sedermera

tecknas bilden af en löpande gnista, men alltid förvandlas den till ett bredt och mycket
komiskt ansikte.

3. En kärlekshistoria från krigsåret 1809.-

Från Napoleons tid. Synnerligen vackra scenerier.l

Genom de många blodiga slagen hade stora luckor uppstått i Napoleons armé och
för att kunna fylla dessa brister blef det nödvändigt, att göra nya uppbåd. Här gick man så
långt att till och med 19 års ynglingar blefvo tvingade att draga ut i kriget.

En ung bondson, som på detta sätt måste dela sä mångas öde, tager hjärtligt afsked
af sin fästmö. Vid bybrunnen lofva de hvarandra evig kärlek och hennes bild följer honom
sedan vid alla tillfällen. Han utmärker sig och blir slutligen ntnämd till officer. Såsom kom-
mendant för vakten vid kejserliga slottet lägger kejsaren märke till honom och då Napoleon
får veta att officcren icke sett sin hemort pä många år, beviljar han honom permission.

Så återvänder han efter en läng frånvaro och föräldrarne sluta den länge saknade i
sina armar. Han frågar efter sin fästmö men får den smärtsamma underrättelsen att hon icke
förblifvit honom trogen, och vid kyrkan blir han sedan vittne till huru hon vid en annans
sida går i bröllopståget.

Förtviflad gär han bort och vid bybrunnen där fästmön lofvat honom sin tro be-
grafver han sina förhoppningar. Sedan söker och finner han sin död på stridsfältet.

4

Wåm små konstnärer.

Ett mycket flott dressyrnammer.

91

(98! ka valler Synnerligen intressant tharbild.

6- åföesta våningen till vänster.

Skämt i flera afdelningar.

Två systrars roman.-

En rörande bild ur lifvet.

Familjerna von Harden och Lanner äro sedan åratal tillbaka goda vänner. De båda
familjernas barn leka tillsammans i von Hardens stora trädgård. w Årerr fly emellertid. Ruth
och lngeborg von Harden bli älskliga tärnor och familjen Lanners ende son, Harry, utvecklar
sig till en rask, elegant, ung man, sina föräldrars förhoppning och glädje. Han har nyligen
tagit sin doktorsgrad och är hemkommen för att hvila ut efter det ansträngande studiearbetet.

D;r Lanners besök gäller den honom kär vordna familjen Harden. Han kommer dit
i sällskap med sin moder. Med glädje mottagas gästerna af fru von Harden och dennes
döttrar, och de båda äldre damerna fördjupa sig snart i minnen från förgångna dagar, men
de tre unga bege sig in i trädgården, där de i öfversvallande lefnadslust hänge sig åt barn-
domens lekar.

De tre unga leka som barn, men ej längre med barndomens omedvetenhet. Det
står ganska klart, att de båda unga flickorna älska barndomskamraten, som å sin sida inga-
lunda är likgiltig för dem. Men han frågar sig: aHvilken af dem älskar jag?e Och svaret
syntes bli, att Ingeborg, den glada och öfvermodiga, är den lyckliga, ty Harry utmärker henne
utan att dock vilja bereda Ruth smärta.

Den sistnämnda med sin djupare läggning, sin allvarligare lifsuppfattning, ser .i den
unge doktorn det manliga ideal hon drömt om och hans bild bränner sig allt djupare in i
hennes själ. Hon ser att Harry älskar lngeborg, hon märker, att han afvaktar ett tillfälle att
få vara ensam med systern och hon drager sig med förtviflan i hjärtat tillbaka, medan de
älskande promenera vidare. Harry förklarar sin kärlek, och de ungas lifsförbund beseglas
med kyssar därute på den pittoreska lilla bron.

Den olyckliga Ruth har på afstånd iakttagit denna scen, och hennes hjärta samman-
prässas i vild smärta. Harry! kommer det sakta öfver hennes skälfvande läppar, och strida
tårar komma ur hennes ögon. Hon återvänder hem, bemödande sig att kufva sin smärta,
men träffar här Harry och lngeborg, hvilka se världen framför sig som ett fullständigt paradis.
Den unge mannen lar afsked och går, hvarefter lngeborg strålande af fröjd meddelarfsystern
sin lycka. Hvarje ord i detta meddelande träffar Ruth som dolkstygn. Hon prässar händerna
mot sitt skälfvande hjärta och kysser häftigt sin syster.

Harry är nu ständigt gäst i det yvon Hardenska huset; hvarje ledig minut ägnar han
sin blifvande brud. Men Ruth har undergått en sorglig förändring. Den blomstrande unga
flickan tynar af dag för dag; läkaren anser sig ingen bot kunna bringa och ordinerar hvila.
Den for-tviflade modern gör allt för att uppehålla dotterns mod och krafter, men förgäfves.
En dag känner sig Ruth särskildt svag och familjemedlemmarna sitta i stum sorg rundt om-
kring hennes sjukbädd. Afven Harry Lanner är där. Plötsligt riktar Ruth en långsam, for-
skande blick på honom, hon vill öfvertyga sig om, huruvida den dyrkade mannen icke än-
dock hyser en gnista genkärlek för henne. Han kan ej fördraga hennes forskande blick, utan
slår ned sina ögon och trycker en kyss på hennes genomskinliga hand. Det förgår veckor;
Harry och lngeborg frossa i lycka och ämna snart gifta sig. De meddela denna sin önskan
till rru von Harden, men af fruktan för att ett dylikt steg skulle döda Ruth, vågar hon ej
tillstädja bröllopet. Emellertid erhåller Harry en anställning i en aflägsen stad, och m1 ger
lnget-.orgs mor sitt samtycke till vigseln, under förutsättning att denna sker i största hemlig-
het, sä att Ruth ej får en aning om densamma. .

En dag äger vigseln rum i den närbelägna kyrkan; Ruth, som är svagare än någon-
sin, livilar pä sitt sjukläger, förundrar sig öfver att både modern, lngeborg och Harry äro
borta så länge, och en fruktansvärd aning griper henne. Hon lämnar sin bädd och stapplar
hän klot porten, genom hvilken ett antal vagnar just kommit in. Hon lyssnar, hon hör steg,
hon trycker sig mot väggen och plötsligt komma Harry och lngeborg fram om hörnet, klädda
i bröllopsdräkt. M -

Slaget är för häftigt. Med ett skri sjunker den olyckliga till marken. Harry fångar
henne i sina armar.

Ett förklaradt leende breder sig nu öfver den döendes drag. Hon öppnar de bleka
läpparna, och med en innerlig blick på sin syster yttrar hon: ((0, min Harry, gör henne
lycklig! jag fick icke bli lycklig med digle Och förenande de ungas händer lämnar hon
den värld, där hon sett sin käraste dröm förintas.

s. Dvärgar som ryttare.

Briyant cirkusnammer. Kinematografi i färger af Pathé Fréres.
9. Han som åt för mycket oxkött. sam..
- Bil jettpriser: é sammansatta;  stressas te M 25 ö"

At-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1010

Fl

Information

Title:
Mönsteråsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Mönsterås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain