#6778: Kosmorama

rKOSMURAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

. " Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

fr; o. m. Måndagen den 14 t. o. m. Onsdagen den l6 Nov.

1. Vätldsutställningen i Briissel är slut,

dess portar äro stängda. Men å den hvita duken kunna vi ännu se det rörliga lifvet på ut-
ställningen och i staden. Vi visa i dag lyckade bilder från i

Svenska Utställningen i Brössel.

Kinematograferad af uår till Brössel utsände fotograf.

2. Kolgrufuauid Derazeuille.

Intressanta bilder från arbetet "i det fördolda".

Decazeville är en fabriksstad i franska departementet Aveyron i en genom sina kol-
lager för mellersta Frankrike viktig trakt. Decazevillekolen säges vara tämligen dåliga, men
dessa brister ersättas genom den ovanligt rikliga tillgången. Ett af kollagren är 70 meter
tjockt och sträcker sig öfver fyra kilometer.

Man "ser här huru arbetarne med krutets och hackans hjälp bryta ade svarta diaman-
ternae, hvilka sedan med häst- och ångkraft transporteras till vederbörliga aflastuingsplatser.
Sista tablån visar den egendomliga, imponerande anblicken af ett kollager, som brinner sedan
80 år tillbaka.

 

  

 

=-- "Den svarta staden".

Senaste nyhet från Flmeriran Biograph ABW Uärldens för-
åj -

 

nämsta filmmärke.

3. MIDNA-ITENS KÄRLEK.

Palatsets son och kojans dotter.
Glänsande spel. Briljant iscensättning.

firman Hmerican Biograph förfogar öfver skådespelare som åtnjuta
" ett gage af uppåt 50,000 dollars pr år.

Millionärsonen Artur Clinton är genom sin rikedom och sitt fördelaktiga yttre ett af
societetens bästa partier, och matiga lika fagra som förnäma flickor söka vinna honom.I Men
han motstår tappert deras ansträngningar. Så möter han på en bal en änkel, men vacker och
älsklig, landtlig tärna, Mary Robertson, och då är det slut med hans okänslighet. Han fattar
genast kärlek till den täcka Mary, men hon misstror lierremannen och vägrar att lyssna på
honom.

När han missmodig kommer hem från balen, finner han en vagabond i sitt rum,
sofvande ruset af sig. Han finner ett bref, som visar att den objudne gästen uppfostrats i
Marys hem, men lämnat detta för åtskilliga iir sedan. Artur beslutar nu att använda sig af
detta bref för att vinna den älskade. Han klär sig i en landstrykares dräkt och beger sig tilll
Marys hem, där han mottages med öppna armar. Det arbete han sättes att utföra är ovant
och sträfsamt, men han fördrager detta med nöje, ty han har vunnit Marys genkärlek. Och
när slutligen bedrägeriet upptäckes, har han vunnit sitt mål. Han har gjort Mary till sin
hustru.

En roman ur verkligheten.

För första gången i kinematografbilder en verklig

4. Lejonjakt.

Kinematogafisk upptagning af Naturfogden Cherry Kearton.

, Cherry Kearton, den berömde engelske naturfotografen, lämnar oss i denna
bild en Lejonjakt, hvilken han under egen och andras lifsfara kinematograferat. Re-
sultatet är också en glänsande film, hvilken för alla tider skall inrista hans namn
bland pionärerna för nutidens största åskädningsmedel, kinemategrafien. "

Nedanstående är en kortfattad beskrifning öfver den intressanta filmen.

Bilden visar oss den Ostafrikanska stammen Massais seder och bruk under en
lejonjakt. 10 a 15 stycken i hvarje trupp gå Massais på spår efter lejon och angri-
per, efter att ha funnit späret, med en dödsföraktande djärfhet lejonet. Utan eldvapen
endast beväpnade med spjut närma de sig sin motståndare, ett skickligt kast och det
särade lejonet störtar, fruktansvärdt att skåda i sin vrede mot angriparne. En skur
af spjut möter det fran det tappra männens led, och efter en rasande kamp är lejo-
net besegradt. ,

Det kan icke nog betonas att i denna film är det fråga om vilda i sin frihet
angripna djur och icke halft utsvultna menagerilejon.

Bilden är delad i följande scener:

l. Lejonet uppsökes och nedlägges af Massais."

2.. Cherry Kearton trotsar döden och tager en kinematografisk bild aflstriden.

3. En beriden Somali gifver underrättelse om att ett lejon finnes i djungeln.

4. Massais söker efter djuret.

5. Lejonet betraktar sina angripare.

Ö. Lejonet flyktar först men besinnar sig och möter angriparne med ett doft ry-
tande.

7. Cherry Keartons hund Simba angriper lejonet. Ofverraskadt öfver det ovänta-
de anfallet gifver det Massais tillfälle till angrepp.

8. Triumfdans öfer den fallne fienden.

9. De beridna Somali uppdrifver ett andra lejon, hvilket äfven nedlägges af de
tappre Massais.

10. Rusiga af sin seger uppdrifva Massais ett tredje djur, hvilket dock flyktar för
dem och gömmer sig i en klyfta.

ll. Glömmande all försiktighet uppsöka Massais lejonet i sin tillflyktsort och

nedlägga detsamma.

Trots en nervskakande feber, stannar dock Cherry Kearton vid sin apparat
och kinematograferar alla de spännande scenerna, men faller efter förrät-
tadt värt i vanmakt på sin post.

5. Han kom , för sent. I

Hans skall ut och resa, men har somfvanligt otur. Spärvagnarne gå ifran
honom, droskor, som han aker i, ga i sönder o. s. v. och till sist går äfven taget
ifrån honom. På hemvägen ställer han till en del krångel, bl. a. lägger han sig i ett
fingeradt öfverfall, som en biografägare anordnat. Hans oväntade återkomst-till hem-
met ästsdkommer dock de värsta för-vecklingarne.

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

 MBongs fabriker, Kristianstad. 1010

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain