#6770: Tranåsbiografen

TnANAs-Blon-HAFE ".
I =--- Goodtemplarsalen. m
V Förstklassiga förevisningar ai [givande bilder

v-Fà- Hvarje vecka nytt program. -G-o

PROGRAM

Lördagen den 29 och Söndagen den 30 Oktober.

l. med itirnuäg från Krisfianiu till Bergen. v

Vackra naturscenerier från ((Världens märkligaste och dyrbaraste järnvägt), som ny-
ligen öppnats för trafik.

2. Hvem vinner mitt hjärta?

Miss Helyett är en amerikansk milliadörsdotter, hvars hemgift är omsvärmad af en
massa friare, mer eller mindre bedagade. Max håller sig på grund af sin blyghet mera i -
bakgrunden. Då hennes beundrare förklara sig villiga att öfvervinna hvarje svårighet för att
eröfra hennes hand, anordnar Miss Helyett en täflan, ur hvilken hon hoppas att Max, skall
gå som segrare. ajag gifver mitt hjärta åt dena, förklarar hon, :lsom är den förste på ber-
gets toppw. Men Max, som hindras af sina konkurrenter, hvilka äro afundsjuka på honom,
lyckas icke segra. Lyckligtvis låter icke den lilla amerikanskan sig nedslås af så litet. Hon
vänder sig till segraren och säger till honom: xErt är mitt hjärtalw Därefter sträcker hon
sin hand till den nedslagne Max och säger: eOch hans är min handla

3. Sköldpaddsfångst på Soeraba ya.

En orginell dragare. i -

lnfödingarna hoppa ur farkosten, dyka ned och undersöka ryssjorna, med hvilka de
draga upp sin fångst ur det våta elementet.

Sköldpaddornas kött är ätbart, och af deras skal får man det allmänt bekanta
hornmaterial, som går under namnet sköldpadd. Det är dock mera sällan, man drar nytta af
dem på så sätt, som vi till sist få se här... det tröga och oviga djuret släpar mödosamt fram
ett lätt ekipage med två småttingar i. "

4-    Särdeles fina bilder.

En gammal färjkarl och hans vackra dotter sköta öfverfarten med färjan i närhe-
ten af ett gammalt slott. Soldaterna roa sig på marknadsplatsen med tärningsspel, sjunga och
spela. Endast en af dem sitter afsides och ser drömmande i fjärran. Plötsligt ljusnar det i
hans ansikte, då han ser färjkarlens dotter komma. Hon hälsar på honom och skämtande
och skrattande gå de till hennes gamle fader, hvilken sitter nere vid stranden. Soldaten till-
står för fadern sin kärlek till dottern och den gamle mannen gläder sig öfver att få svärson.
Emellertid har den unge slottsherrn redan-länge beundrat den unga flickan och en dag när
han promenerar i trädgården kommer hon och går därigenom. Hangår bort till henne och
då han tillstår för henne sin kärlek, förklarar hon för honom att hennes hjärta redan till-
hörde en annan. Ledsen går den unge adelsmannen därifrån och kan icke glömma henne,
han grämer sig så att det faller hans mor i ögonen, men då hon frågar, hvad som fattas
honom, tiger han endast.

Krig är förklaradt och de unga soldaterna måste draga ut i fält. Efter någon tid
återvända krigarne och kamraterna meddelade färjkarleu att hans svärson fallit i kriget. Han
öfverbringar den ledsamma underrättelsen till sin olyckliga dotter. Den äfven från kriget åter-
vändande adelsmannen hör talas om kvinnans olycka. Han låter en tid förlida men anförlror
sig sedanv för sin moder, hvilken går till färjkarlen och inbjuder honom och hans dotter till slot-
tet. Modern gifver sitt samtycke till deras giftermål och snart se vi flickan som ung slottsfru
och färgkarlen som borgfogde. En dag kommer soldaten, som man trodde vara död tillba-
ka, och ser till sin förvåning att en annan färjkarl sätter honom öfver. Han frågar denne
hur det förhåller sig och får då veta hvad som" tilldragit sig. Full af längtan skyndar han
till slottet och sjunger en visa från förgångna tider. Den unga slottsfrnn sitter under tideni
sitt rum och ser öfver de vida fälten och får då plötsligt höra den återkomnes sång. Hennes
hjärta hotar att sprängas sönder och sakta närmarhon sig fönstret för att se hvem som sjun-
ger. Men hennes gemål som kommit in i rummet ser hur den unga frun kastar en släng-
kyss till sångaren. Svartsjuk störtar han fram till henne och frågar hvad det betyder. DetI
kommer till duell, hvilken emellertid blir afbruten af slottsfrun. Slottshern ser att hon ändå
älskar honom fastän hon står midt emot sin förste brudgum, och de båda kämpande männen
skiljas åt törsonade. Men i soldatens bröst råder en tomhet, hans letnadslycka är förbi och
han söker i stridsvimlet vinna glömska af sin sorg.

M7- Extranummer. "M

- Bild för dagen! -

Jättebranden i Brtissel.

En af världens största eldsvådor.

Vi äro i tillfälle att i dag meddela omfattande bilder från den enorma brand, som för en
tid sedan ödelade större delen af världsutställningen i Briissel och som af dagspressen betecknats som
(nästan enastående i världens annalere. Utförliga skildringar af den kolossala olyckan har redan stått
attä läsa i alla tidningar, hvadan det här torde vara nog att erinra, att den materiella skada elden vid
detta tillfälle orsakade, uppskattas till omkring tusen millioner francs eller öfver 700 mill. kronor. u

l öfrigt tala bilderna för sig själfva. Öfverallt resa sig väldiga järnskelett ur förödelsen. Of-
verallt ser man brandsoldater i kamp med det härjande elementet. Expositionspaviljonger och nöjes-
etablissement, torn och portaler, broar och promenader, intet har motstått elden, utom här och där sig
resande byggnadsdelar af sten samt de gröfre järnkonstruktionerna, hvilka dock buktat sig och antagit
allehanda besynnerliga former.

Ingen bör försumma att se denna i all sin sorglighet storslagna bild af förödelsen.

5.  gif Skämt i flera afdelningar.
6.   Lifvet ombord på ett skolskepp.

7. (än indiansé snaåölöpares roman.

En bild, som från början till slut följes med största intresse, enastående i sitt slag
genom det att allaY de uppträdande äro värkliga indianer. Inom ramen af vackra
nntnrscenerier npprnllas här de mest spännande åfventyr.

Händelsen tilldrager sig omkring år 1867, när guldet blef upptäckt i Black Hills,
då Sioux-indianerna voro ägare af guldområdet och största delen af landet var okändt för de
hvita lDe stackars indianerna visste litet om de rikedomar som gömdes i dess berg, och se-
nare, när de funno dem, hade de bytt bort otroliga förmögenheter till de hvita mot .en obe-
tydlighet. Vid tiden för vår historia arbetade en gammal grufarbetare hemligen på en jordh
lott och fann den vara rik på skatter. Hans ålder bidrog emellertid till att icke vara i stånd
att stå emot de vedermöder som underkastades honom, och Blue Clond, indianlöparen, fin-
ner honom döende på klipporna. Tacksam för dennes, vänlighet berättar grufarbetaren för
honom platsen för hans hemliga grufva. Blue Clend älskar en kvinna, och till följd af hans
nyss erhållna rikedomar är han nu i stånd att gifta sig med henne. De bo redan i Blue
Clonds indianhydda, och medan han en dag är ute och jagar, komma tre cowboys till hyd-
dan och söka af hustrun få .veta var grufvornas plats är belägen. Då hon nekar uppgifva
detta, bortröfva de den stackars kvinnan. .Under tiden har indianen1 återkommit och då han
finner tältet tomt, förvärkligas hans. tanke, då han finner en sombrero som tillhört en cow-
boys. Då han blir nekad låna en häst för att jaga efter de brottsliga, börjar han springa,
för att på detta sätt upphinna dem. Den cowboy, som fått lotten att taga hand om den för-
:svunna indiankvinnan, har bundit och kastat, henne tvärs öfver sin häst, stigit upp i sadeln
och rusat i väg med halsbrytande fart. Blue Clond, med sin kännedom om spåren lyckas
att hinna upp honom. Han hoppar upp på hästen bakom cowboyn och en mycket spännan-
de strid uppstår på hästens rygg där den stackars kvinnan ligger kastad öfver dess hals.
lndianen strider vildt till dess cowboyn faller liflös från sadeln. lndianen stiger af hästen
och lösgifver den särade kvinnan, hvilken han tager tillbaka till sin hydda.

8, Fåglarna i naturlifvet.

Kinematografi i färger af Pathé Fréres.

Här få .vi en liten inblick i fåglarnas värld, ankungar i vassen, taltrastarna, hämp-
lingarna, blåmesarna och stararna, alla dessa luftens bevingade invånare äro här framställda
så att säga ehemma hos sig) i förtjusande små idyller, som osökt komma oss att minnas
vår store mästare Ciccommellis taflor från naturens värld.

9.     Genomrolig.

Bil jettpriser: :522, älgtgg? öre, 2=dfa 35 öre-

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad. 1910

Information

Title:
Tranåsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Tranås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain