#6769: Åhus Nya Biografteater

n lfihus nya Biogrufteater.

Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl.1 8 e. m.

 

en

Söndagen den 30 Oktober.

Bilder från revolutionstaden.

i. LISSABON.

 

 

Något som alla böra se.

2. Polisbetjänten i västfickan. y
Mycket komisk och skrattretande.

3. vATTENDRoTTNiNoEN.

Sagabild i förtjusande färger.

En ung borgherre begifver sig ut på sjön för att fiska. Han kastar ut sitt 1
nät och plötsligt känner han att han fångat något i det. Hans följeslagare hjälpa ho-
nom att draga upp nätet och se med förvåning att de hafva fångat en vattennymf.
De befria den fängslade och taga henne med sig till slottet. Rädd följer nymfen dem,
men grefvens ord lugna henne snart. Denne, hvilken beundrar hennes skönhet, blir
förtjust i henne och vill göra henne till sin hustru. Hon gifver sitt samtycke därtili
och bröllopet skal-l firas med stor prakt. Men nymfen längtar efter djupet från hvilket
man dragit henne. Vigseln är förrättad och gästerna lämna kyrkan. På vägen till
slottet faller hon tillsamman och gråter bittert. "0, låt mig komma tillbaka till mitt
vattenslott, mina vänner gråta för att deras drottning är tillfångatagen". Borgherren
betraktar sin unga gemål och känner sig hårdt träffad af hennes ord. I

Det är natt. Sakta Ilämnar vattendrottningen slottet, men bakom henne skyn-
dar den unge gemålen, som inte vill lämna sin hustru. Hon ropar på honom och
han kan icke motstå hennes smekande röst. Han störtar sig i hafvet och sjunker med
henne. Hon för honom till sitt slott i hvilket blir stor glädje när deras härskarinna
kommer tillbaka.

4. För öotterns skull. ...lfålllfgffåfållftfängslandebild

1. Ett lyckligt hem. 2. Oväntad uppmärksamhet. 3. På restauranten. 4.
Ett hemligt möte. 5. Svärmeri. ö. Hon beslutar att öfvergifva sin man. 7. Af-
skedsbrefvet. 8. Flykten. 9. Hon sammanträffar med älskaren. 10. Mannen upp-
täcker brefvet, hvari hans hustru förklarar rymningen. 11. Ett brustet hjärta. 12.
l det nya hemmet. 13. Från lycka till förtviflan. 14. Hemlängtan. 15. Vid det
gamla hemmet. 16. Hon återser sitt blarn. 17. Fader jag ber dig för min skull
förlåta. 18. Af kärlek till sin dotter. .

5- ån Ääzrlelåsåzlsffomà från Texas.

Äfventyrsskildring från vildmarken i 14 tablåer.

Mödosamt ha vi banat oss fram genom vildskogens ogenomtränglighet för
att uppsöka jack Forsters - den lika fruktade som djäfve präriejägerens - cowboyläger.

Det ovanligt spännande äfventyr, som vi under jack Forsters ledning inlä-
ta oss på, har sin upprinnelse i ett kärleksförhållande mellan jack och en farmares
vackra dotter. Deras gemensamma lycka grumlas dock af en tredje persons mellankomst.

Denne senare är en farlig rival, och endast med öfverhängande faror lyc-
kas jack hålla sin dyrbara skatt undan den listiges alla försåt. En oerhörd jakt öfver
präriens vidder genom vildskogens snår öfver djupa vatten är denna bild, som i he-
la sin realistiska omfattning ligger framför oss.

Vi kunna tillägga, att samtliga fotos värkligen förskrifva sig från vilda vä-
stern, en omständighet, som högst väsentllgen ökar bildens värde.

S cenerier:

1. Cowboylägret. De djärfva männen träna sig i ridt samt begagnandet
af pistol och lans. 2. lnteriörer af den gamle farmarens hem. 3. Rivalerna. 4. Kam-
pen om en kvinna. 5. Upp med händerna! 6. Den-vilda jakten genom vildmarken.
7. En häftig strid. 8. Förföljda. 9. Afgörandet. 10.1 djupet. 11. En kamp bland
vågorna. 12. Den fruktade har segrat. 13. Hjälten finner sin öfverman. 14. Ett
lyckligt slut.

Märkligt!

6- l-IlefcintpronzssionW i Lucknow!

ståtlig indisk fästmisräunnlg.

l Lucknow eller Lakhnau, numera hufvudstad i en af kejsardömet Indiens
provinser, fordom i konungariket Audh, firas en större fäst, hvars förnämsta-program-
nummer är en imponerande elefantprocession. De briljanta bilderna tala för sig själf-
va, hvadan ett nämare ingående på den lika vackra som enastående processionen,
hvari ett hundratal rikt utstyrda, bärstolsbelastade elefanter deltaga, torde vara onödigtI

Intressant!

7-    Vacker konstnärligt kolorerad films.

juno, äktenskapets gudinna, sänder från Olympiens toppar Cupido till jor-
den för att införa kärleken bland jordens barn och mildra deras hårda sinnen.

Den lille guden, lifvets och ungdommens herre, uppfyller samvetsgrannt
sitt ärende och skjuter sina grymma och ljufva pilar i de dödligas hjärtan, men vän- .
der sigI med förakt från dem, hvilkas kinder åren har vissnat och hvilkas hår tiden
blekt - så vänder han åter till Olympien. I

8. En farlig samhällsindivid. Genomfong,

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain