#6767: Olofströmsbiografen

Olofströmselåiogrofen.

i Föreningslokalen.
"le

PROGRAM
fr. 0. m. fredagen den 28 t. 0.112. söndagen den 30 okt.

S Venska bilder.

l. Wid Wunlåfors dead z" cUn"irnzland

Det stycke äkta Värmlandsnatur som vår bild återgifver är bland de vack-
raste ochståtligaste man kan skåda. I .

Vi vandra utmed Klarälfvens imponerande stränder, än beundrande de mäk-
tiga hvitskummande forsarna, där timret dundrar i yrande dans, än med förtjusning
dröjande på en utsiktspunkt vid anblicken af den härliga solbelysta näjden. än i gla-
da värmlandstösers sällskap beskådande en del af bruksområdet och Sveriges längsta
landsvägsbro, i sanning ett vackert prof på inhemsk ingeniörskonst.

Och hvad blir totalintryeket af vårt besök vid Munkfors bruk om icke det-
samma, som tonar oss till mötes i värmlandsvisans första strofer: "

frAck Värmeland, du sköna7 du härliga land.
Du krona bland Svea rikes länder.)

2. Gråt inte mitt barn här har du mjölk.
3.   Gripande skildring ur lifvet.

En ung sprätt är fönäilsklatd i en ung .cirkiulslflicka af ovanlig skönhet.
Fadern, som är lindansare, vlaklalr med svartsjuk omsorg i" öfver sin Idrotten" toehl
förhindrar upprepade gånger de älskandes sazmmanträffande. I

Han stänger in henne Ioclhl sätter som viaklt en artist ialf sitt eget :säll-
skapt Men älskaren, som är färdig att vlåga allt för .att nä föremålet .för
sin passion, - nalklas viaginen med ljudlösa steg locth lyckas genloim fönstret
kasta. in ett paket med manskläder ochi en biljett, där hlan ber om ett
mött. på ett viändlshlus i närheten. Den vaktande hlar emellertid .sett allt, lodhl
skyndar att underrätta fadern, som, utom sig af raseri, lejler en Iölnmördiap
re, som skall sticka ned förföraren, när han kommer tilll mötesplatsen.

Uszlingen, storm åtagit sig uppdrag-et, gömmer sig i traipäplaln till vänds-
huset och kastar sig öfver ochl dödar en elegant ung main, som klommetr
och knackar pä dörren. Därpå gömmer han liket li ett täcke toehl här det

 

 

 

 

till fadern, som Äbllottar ansiktet och? -- to, fasa! M upptäckter, att det är
hans egen dotter, som mördaren, bedragen af mzatnsikiläderna, stött Inter i
mörkret. V

 

4. Strälar och skuggor. ...mm-...-

En sällsynt, vacker natarbild af Medelhafvet, pd hvilken solnedgången såväl
som månens appgdng blifva uppförda.
1. Den aftagande dagen. 2. Solnedgången. 3. De sista strälarne.l 4.
De första skuggorna. 5. Skymningens timma. 6. l silfverhvitt mänsken.

5.  Kolorerad.

6. En plikttrogen sjökapten.

Ovanligt spännande sjödrama i flera afdelningar.

1. Kaptenen i :sitt hem. 2. Order: wAfsejgla strax till Hullb) 3. Afsked
från de sina. 4. Plå sjön. 5. Skeppet förliser. 6. Kaptenen sista man på
fartyget. 7. En trogen klamrat. 8. Kalpltenens lhlustnut får meddelande om
olycklan. 9. Kaiprben enslam pä fartyget, tänlktande på de sina. 10. Mörka Iut-
sikter till räddning. 11. Hustrun aflneser till olycksstället. 12. Räddad isl-
sta ögonblicket. 13. Hundens klokhet. 14. Hos läktaren. 15. Uplplliifnintgsför-
sök. 16. Pfå blättringsvägen. 17. Kaptenen betraktar nersllrerlnta af sitt stolta
ske-ppi. 18. Ovänftaldt återseende.

Ur serien: "Tvärs genom Afrikau."

7. Leopardjakt i Abessinien.

Intressanta verklighetsbilder från Afrikas inre.

Vi äro i dag i tillfälle att visa en sensationsbild af första rang: en leopardjakt i Abessinien.

Fotografen har jämte det jaktsällskap han åtföljde haft den lyckan att öfverraska ett prakt-
exemplar af det fruktade rofdjuret ute i vilda skogen, utan att detta märkte hans närvaro. Därefter
återger filmen också aldrig förut fotograferade moment ur detta djurs lif i frihet. Det är oerhördt
spännande att betrakta leoparden, då hau är på jakt efter ett lockbete högt uppe i ett träd.

Se huru ledigt och-graciöst det stora djuret hoppar frän gren till gren, utan att ett ögonblick
taga miste om fotfästet. Det är ett skådespel, som icke förfelar att göra ett djupt intryck. Filmen
visar följande intressanta moment från jakten.

Uppbrottet till jakten. På spåret. Ett praktexemplar öfverraskadt. Leopardens frukost. Goda
utsikter för jägaren. Ett lockbete. Ett välriktadt skott. Jakttroféen.

OöfVerträffad kinematograffilm.

8. Little Tich mot sin viljaI Kom...

En resande tager in på ett hotell. Innan han gär till sängs, ställer han sina känger utanför
rumsdörren. Under natten smyga sig tjufvar in i hotellet, hvilka lägga märke till de utanför dörren
stående kängerna. När de kommit till resandens dörr, råka de i strid om kängerna och börja slita i
dem, tills de äro en meter långa. Numera obrukbara för dem ställa de dem tillbaka och aflägsna sig.
Förvånad finner vår resande nästa morgon dessa Little Tich-känger. ,

Den som känner denna sorts känger och redan en gång varit i tillfälle, att se folk, som bära
sådana, Vskall själf kunna utmåla för sig den lustiga scen, som nu tilldrager sig.

Grammophonmusik.

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain