#6765: Biografen

från Göteborg har anländr een gitier törerisninger al

 f LEFVA

 

 

, dageni den  

.- ..mer Dryckenskapslastens offer.

Förord.-

Den sannt konstnärliga bilden är den mest
energiska och öfvertygande protest mot alkohol-
missbruket. ln i detalj realistiskt skildrar denV
nägra i dryckenskapslasten djupt sjunkna och
därigenom så olyckliga människors öde saint är
genom. sina gripande scener och den tragiska
upplösningen en bild som gör ett ovanligt mäk-
tigt intryck på åskådaren. Alkoholen eller, som
den i sin farligaste form benämnes absinten, edet
gröna giftet), är som vi veta ett af människo-
slåktets farligaste fiender.

Genom att öfverlämna sig åt denna last under-
tecknar alkoholisten sin moraliska afsägelse. Han
förlorar känslan för sin familj och sin plikt, samt
får afsmak för arbetet och iöres i eländet, blir
mången gång tjuf, t. o. in. mördare, så framt ej
sista etappen blir dårhuset.

I detta drama få vi bevittna edet gröna giftets)
verkningar. Ett äkta pars skilsmässa, hemmets
upplösning, familjefaderns Vförfall och huru de
försummade och utsvultna barnen hänge sig åt
utsväfningar eller falla offer för tuberkulosen.

Denna bild är en social lärdom, är beund-
ransvärdt iscensatt och mästerligt inspelad
af följande framstående aktörer:

. Alkoholisten jeari ....... .. Herr jaques Norman-d

jeans bror ................... .. s Hauterive

f dagen den

 

 

DE BIL

kl.

 

kr.

Ur programmet framhålles:

Spannande! Socialt heltimmesskådespel af Gerard. Spannande!
jaques ......................... .. Lille Lascombe och ll aMottager med nöje inbjudningen att 28.
Hefr P. Laurent. fira årsdagen af Edert bröllop. Paul.) 29.
Den lilla Maria ............. .. Lilla Lilly 3. En vacker familjeinteriör. 30.
- 4. Kontoristen vid sitt arbete. 31.
H dl. å. d I 5. Smak för restaurantbesöken. 32.
I a" "Igen r enna" I 6. Det första glaset absint. 33.
jean ar en hederlig och dugande kontorist som 7I j Vänners gjada jagI 34I
har sin chefs fulla förtroende och sina kamraters SI Vin Den epejI 35I
aktning. l familjen råder välstånd och lycka. gI på det elnttande planet
- BCgåff-"f efter SPnt tager dock Så SmåImnegn ro. lean blir slapp ooh slö vid sin arbete.
Ofvelfhand OCIh alkoholmjssbfukets OlyckhIga foll- 11. Hustru och barn få förgäfves vänta på hus- 36.
der inställa sig. jean blir afskedad från sin plats, fadern nu middagen 37I
försummar sin familj samt sjunker allt djupare 12I En förfårande upptäckt v 33I
Och dlUPafe- I II I 13. Sex månader senare.
Harjs hustru, LOUISelISlYafVaf modlgt med att 14. Absinten får ännu en olycklig till sitt långa 39.
försörja och uppfostra sina båda-barn jaques och i registen l
Marie, men otillräckligt närda och utan faderlig 15I Snpbröden 40I
ledning falla de dock snart offer för faderns last. IÖI Lyckan i familjen har flytt 41I
laqut?s kommer i dåligt Sällskap Och lina Marie 1117. Paul, jeans broder, som är en duktig och - 42.
angripes -af alkoholismens bundsförvandt tuber- skötsam arbetare, kommer på besök,
kulosen- I I  I I 18. Böner och tårar hjälpa ej. 43.
jeans bror, hvilken är en nyttig och flitig arbe- 19I Efter en ntfestad natt 44I
tafs, försöker förgäves att rycka de Olyckliga 20. Aikoholhogäror blir honom orvermåkngl. 45.
undan det förskräckligaI öde, som väntar dem. 21I Endast en absian
Besegrad isin hopplösa kamp mot lasten fattar 22I (äfven-asked af kontoreehefen, 46I
Louise ett förtvifladt beslut. 23. Rapporterad. 47.
II I 24. jean blir afskedad från sin plats. 48.
Forsta afdelnmgen- 25. Familjen får dei af don sorgllga händelsen.
1. Ett lyckligt hem. 26. En drinkares ed.4 49.
2. Brefvet från brodern. 27. Första steget utför. 50.

 

 

 

 

 

 

 

 

e. m., samt

. e. m0

 

Gripande bild
ur lifvet.

I brodern Pauls hem.

Bjårta kontraster.

Brodern måste förskottera hyran.
Slaf under lasten.

På krogen.

Ett sista försök.

Vräkningen.

Utan hem och bröd.

Andra afdelningen. i

Åtta år efter. i "

I kyffet. I.

Beröfvad faderlig uppsikt, råkar sonen jaques
i allt sämre och sämre sällskap.

Sista resursen att pä hederligt sätt förtjäna
en slant.

Tuberkulosen har angripit den lilla Marie.

Doktorns ordination.

jeans broder, som genom sitt trägna arbete
kommit i välstånd, hjälper sin svägerska.

Vid den liilas sjukläger.

En moraliskt fördärfvad son.

Uppsliten under Iastens följder fattar jeans
hustru ett förtvifladt beslut.

Drinkaren vandrar hemåt.

jean finner dörren till sitt vindkyffe låst.

Alkoholisten berättar för sina supbröder om
sin olycka.

Det sista glaset.

Slutet.

 

 

 
 

 

MADRASSEN.

Stormande skattsucces.

r

Det hör icke till de hvardagliga företeelserna att se en ma-
drass vandra på gatorna och väcker därför ett visst uppseende.

Medan markisen står hemma och förgäfves väntar på sin ma-
drass, som skickats till sadelmakaren för rengöring, är denne ute
på sina egna äfventyr. Sadelmakaren och hans hustru, som ha
arbetet om hand, gå ett ögonblick in på värdshuset och under
tiden kommer en, som fått sig litet för mycket af det bästa, förbi.
Då han ser madrassen, tror han sig vara hemma i sin säng och
kryper in i madrassen samt drar denna öfver sig. Sadelmakaren
och hans hustru komma en stund efteråt igen och sy ihop ma-
drassen utan att observera att det finns någon i den och så bär
det iväg till markisens. Madrassen år emellertid tung och medan
de ett ögonblick sätta den åt sidan för att hvila börjar madrassen
sin underliga vandring. -

Efter åtskilliga äfventyr blir madrassen slutligen infångad och
förd till sin ägare. v Men döm om dennes förskräckelse då det
helt oväntadt blir lif i madrassen. Han kallar polisen till hjälp
och med dennes hjälp blir fridstöraren snart upptäckt och befriad.

I En trä 50 öre.

 

-e Strokirks Boktryckeri, Sköfde 1915.

 

 

 Petter som tyggniästare.

Kollosalt skrattretande.

Rentier Schulz tänker bygga hus.

Själf är han ett original och hans hus skall också blifva nå-
gonting orginellt. Han vänder sig därför till Petter och anmodar
honom att bygga huset. Petter har visserligen aldrig förut för-
sökt sig på denna konst, men detta hindrar ej att han åtager sig
uppdraget. L

Petter är rask i vändningarna och följaktligen stod hela ver-
ket färdigt inom några veckor. I

Det blef ett äkta Pettershus och såg just inte så värst inbju-
dande ut .Ii detalj, men Petter försäkrade att huset nog skulle
reda sig och alltså beslöt herr Schulz sig för att besiktiga huset
och flytta in. Men snart fick vinden lust att känna efter hur
Petter byggt och det knakade i fogarna. Plötsligt började väg-
gar och golf att röra sig i zigzaglinier. Vattenkranarna började
strejka och vinden tog taket med sig och där låg det hela i ett
brokigt virrvarr.

Slutet på visan blef att gasmätaren exploderade och med

honom följde resterna af Petters stolta byggnad.

Förbjuden för barn.

 

 

Midnattssolens land.

En utomordentligt vacker bild. i

Då svärmor rille lära sig rida.

Vi tillförsäkra aktade åskådaren en skrattstund utan motstycke
åt detta bravonummer inom humoristikens område.

PARisERsöMnERsKoRNAs sTORsTREJK.
Hejdlöst komiskt.

En dam, som varit inne på en syateljer, har i hastigheten
fått en tygpacke fastsydd i sin klädning och när hon går följer
denne med henne in i droskan. Föreståndarinnan får just isamma
ögonblick se hur packen aflågsnar sig. Hela personalen skyndar
efter den bortilande droskan.

Perser eeh vattenfall i Ungern.

Första klass sevärdhet.

Vördsaiiit As N l  . i

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1915
Place:
Göteborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain