#6662: Ekbacken

BIUGHAFEN

 

EKBAUKEN

 

 

föreslällningar
oafbrulef

fredagar
kl. 7-70 e. m.

Lördagar
kl. 6-70 e. m.
Sön- och helgdagar
kl. 2-6 och
7-10 e. m.

 

 

 

 

Biljeffpris
(5, 25, 35 och
50 öre.

Söndagar
efter kl. 7 e. m.

 

50 öre.

 

 

 

 

PROGRAM

Första afdelningen.

 

Uttranhske iHuHand.

Verklighetshlld af största Intresse.

 

 

 

 

 

Kampen om Valmy.

Spännande skildring från
Iranska revolutionens dagar.

Förord ." I
De allierades har tränger genom Frankrike. För-
posterna hafva redan natt det lilla samhallet Valmy
och lyckas öfverrumpla det. En liten modig pojke
lyckas fly och trots sårad nå sitt lands trupper och
därigenom befria sin hemort.

l. Mot Valmy.

2. Den lilles upptäckt.

3. Till vapen mot inkräktarne.
4. En fruktlös kamp mot öfvermakten.
5. En flykt öfver taken.

6. Sparad af fienden.

7. En liten hjälte.

8. Den lilles rapport.

9. Öfver vadstallet.

10. Striden om Valmy.
ll. Seger.

12. Hurra för Valnin hjälte.

 

 

 

 

Polo på åsnor.

Särdeles muntramle epftsoder.

 

 

Andra afdelningen.

"DEN llllllll JAKTEN"

"DEN T AEKSAllllllllE lNDlANEN".

Bilder från de hvitas strider med rödskinnen äro förut
visade i massa, men en bild så storslagen i utförande, inspel-
ning och handling som :Den Tacksamme Indianein har helt
visst aldrig förut varit visad.

 

 

vDen Tacksarnme Indianein är inspelad af befolkningen
bland Klippiga bergen i AmerikaI Askådaren sattes i andlös
spänning under (let :11)011 Vilda Jaktenv drager fram öfver svind-
lande djup och utmed afgrundens rand, man vantar hvarje
ögonblick att en af de djärfva ryttarne skall satta lifvet till.

 

Farmarens unga dotter li-"Lr den unga lndianen att han ej
skall döda. Hennes fästman hemkommer från en jakt bland
bergen. wDen llvite Hundein en cowboy, kallad så af india-
nerna för sitt grymma och lågsinta satt, som narer en obesva-
rad karlek till farmarens sköna dotter, sin-vger sig fram till
dörren och hfl-jer sin revolver saint alnnar osedd af andra bak-
ifrån nedskjuta sin lycklige rival. Indianeu kastar sig öfver
honomI skottet bränner af man skyndar sig till platsen. wDen
Hvite Handeln anklagar Indianen för mordförsök mot flickans
fastnian, Man tror honom och endast farniarens dotters bön
hindrar mannen från att nedskjuta honom på stallet. Då nian
återvänder in i stugan och rDen Hvite I-lundenal ett ögonblick
blir ensam med Mary den unga flickan, begagnar han tillfället
att omfamna henne och tillstå sin kärlek. llenry, fiiekans fäst-
man skyndar på. hennes rop ut, en vild strid uppstår mellan
de båda rivalerna, det slutar med att :Den Hvite Hundcin
dödligt sårar llenry. Den bortjagade Indianens återkomst har
Henry att tacka för sitt lif da nDen Hvite Hundem vid hans
åsyn tager till flykten.

Så fort man insett sitt misstag orh förstår att nDen
Hvite Hunden är den skyldige, sadlar man sina hästar ooh ri-
der up i bland bergen för att infånga honom.

ndianen har också. ridit ut för att uppsöka xDen Hvite
Hundbur men ej såsom de andra. han undersöker först marken
för att se hvilken vag hans fiende har tagitJ sedan bär det af
med vindens hastighet, inget spår undgår hans skarpa öga, vid
en tvifvelaktig punkt kastar han sig af hästen, hvilken troget
följer honom eller ock stannar kvar på Vägen. Andtligen har
han funnit wDen Hvite Hundenw. Nu börjar wDen Vilda .lak-
tenw, ingen aktar på sitt lit, öfver svindlande bråddjup jagar
de båda männen tills det ögonblick kommer då vDen Iivite
Hnndeln handlöst kastar sig af hästen och glider nedför bran-
ten. Indianen tvekar icke ett ögonblick att följa honom. Ut-
med kanten af en vildt forsande vattenfall infångar indianen
sin fiende; en vild strid och men l-Ivite Hundein är besegrad,
då. i samma ögonblick som Indianen skall för-passa honom i en
annan Värld, står Mary för Indianens ögon, i handen håller hon
tatlan hvarå står :Thou shall Hof kill) tiDu skall icke dräpa).
En egendomlig scen följer nu, så. storslagen och nervspannande
att vi öfverlåta åt åskådaren att själf se slutet på berättelsen
om nDon Tacksamme Indianem.

Den sjunde dagen.

Oemotslåmlligt spexupptåg i 3 omgångar.
l. Lördagens arbetsifver. 2. Söndagens efterlängtade
vila. 8. Med nya krafter till veckans mödor.

Rätt att ändra programmet förbehålles.
--

 

Nytt program hvarje Vecka.

 

 

Program 5 öre.

Kafé 1 tr. upp. Damkafé nedra botten.

 

Carl A. Franzéns tr Stockholm 1909

Information

Title:
Ekbacken
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain