#6640: Centralbiografen

Q Obs.!

CENTRAL-BIOGRAFEN.

 

 

31 Bryggaregatan 3

 

 

I Föreställningar:
Hvardagar från kl. 6 till 10,30 e. rn.
Lördagar från kl. 5 till 11 e. m.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till ll e. m.

OBSJ Föreställningarna pågå oafbrutet med 11A, timmes program.

 

 

Första afdelningen.

 

 

;&QOQWWWQMQWQWWNQQQQQQW WWWNOOVM

Det stumma pianot.

. Det var är 1843. Re-
AXvolutioiieiis stormar rasadeisolens land i det land, där organen evigt blommar likt
en orkan som har förströelse och ödeläggelse med sig.
lett cafe  Bologna hade en solig iiiajdag nämnda år nägra vänner samlat
sig omkring greve av Zanesit, begärligt lyssnande till hans ord. Också hans dot-
ter, den sköna Margareta böjer sig lyssnande ned mot sin fader och följer med strålande
ögon varje hans rörelse, vilka förläna ett större eftertryck åt hans tal. Då inträder
i cafeet eu afdelning gendariner, under anförande af deras officer och den senare
överlämnar till värden en proklaiiiation från generalguvernöreu, enligt vilken hans
lokal måste stängas för offentligheten, emedan den tjänat som samlingslokal för
de revolutionära. Befallniugen åtlyddes genast af de närvarande och de lämnade
genast lokalen. Vid anblicken av den sköna Margareta, som följt sin fader, för
officeren ofrivilligt handen till hjärtat. Med en djup bugning träder han åt sidan.
Sällsamina känslor välla genom hans bröst, och hans hårda tjänst, som nu mer
.iiii annars tager hans tid i anspråk, har dock äuuu sinnet för densamma skönheten
dött inom honom. Han känner sig underlig till Viiiodskkiinner sig träffad av
kiireksgudens pil. Och för honom står det klart-attithan" statsofficer-en"-älskar4
dottern till en af de samniansvurne. .
Nästa morgon, då ännu knappt den unga dagens gryning segrande fördrivit

6
i
g nattens skräck och fasor, beger sig Margareta tillsammans med sin fader till
t
2
z
t
t
8
å
i
t
8
vt

Ett undaiigönit cafe stänges af polisiiiyndigheterna.

niorgoumässan. Ur ett av luisens skuggor kommer en vän emot Zauetti med
meddelandet att de förbundna gärna på e. ni. vilja samlas i hans hem.

De revolutionära församla sig. Det har blivit afton. De förenade har
samlat sig för att mottaga vapen och instruktioner, då ljuder friiu gatan steg av
en annalkande patrull. Ett kounnandorop och de göra halt utanför huset. l
största hast rådslår man om var nian skall gömma vapnen. Då får en syn på
den-präktiga flygeln, och medan Margareta håller locket iipplyft, gömma männen
pistoler och svärd i dess inre. I

lnförd av tjänarcn räcker officeren greven Zanetti en skrivelse:

Hos hvar och en, som man upptäcker vapen skall skjutas.
Bologne den 13 Maj 1843.
.(Jeueralguveruören.

Medan männen genoinse huset återvänder officeren till salongen, där hans
älskade befinner sig. Han går fram till flygelii och set igenom noterna och pekan-
dc på säger han till Margareta: l niin tidigaste ungdom sjöng min moder denna säng.
Ni skulle göra mig mycket lycklig om ni ville spela och sjunga den. Men det
undgick hans blick att Margaretas kinder blevo blekare, och han upprepade siu
begäran och för att uppfylla hans önskan sätter hon sig vid flygeln. Den unge
mannen gär inissmodig till siiines fram till den stuinnia flygeln och lyfter upp
locket. Med innerliga böner och i dödsångest besvär hon honom att tiga och
icke prisgiva hennes fader och hans vänner. Denna rena skönhetxoch anblicken
av denna så högt älskade varelsen avväpnar honom, stämmer honom mild till
siuncs, kommer honom att glömma sin pligt, så att han befaller de utan resultat
aterväudande soldaterna att lämna huset.

Men därefter kastar sig Margareta inför sin fader besvärande att avstå från
sitt statsfientliga förehavande och striderna, och omtalar för honom officerensiidel-
modiga beteende, men hennes böner går oliörda förbi.

 

 

 

 

 

 

En sann konstnär.

En lyckad humoresk, som visar hur en stackars poet, för sin kärlek till sin
konst, blir utsatt för en hel del obehag.

 

 

 

Det populära luftarewka;pelletqÅ

Kofoten i"

som under ledning of sin populärt7 direktör M usie KOfOtino fncd
sprudlande lzumor och glad! skämt spelar sina glada oclz mantra
folkmclodicr, omväxlande med konstnärligt utförd konsertmnsik.

 

Andra afdelningen.

w

Den nya modern.

Gripande bild ur livet.

Var finnes väl den, som i ungdommens lättsinne ej gjort något som hälst
snedspråug? Mario är åtminstone ej någon dylik mönstermänniska. Väl har
ett flertal är förgått sedan han försyndat sig, men ett förtjusande litet barn
sörjer för att förseelsen ej skattar åt glömskan. Han har varit gift i 3 år men har
aldrig förrätt det allra minsta om äventyret för frun, ja, man vet ju överhuvud
ej vad gifta fruar ha för tankar om sådana affärer, och försiktighet skadar al-
drig. Hari hade anförtrott sin dotter åt en bondhustru, som skötte henne
mycket väl. ,

En dag får Mario ett telegram från johanna, bondliustrun, däri hon ber
honom komma och se till sitt barn. Han får brått att ge sig i väg och glöm-
mer i ivern att stoppa påI sig telegrammet. Det kommer i händerna på frun,
som läser det. Hon fattar misstankar att mannen gått att möta en älskarinna
och smyger sig obemärkt efter honom. l en bondstuga träffar Mario på sin
lilla dotter - och gläder sig åt att återse henne vid bästa hälsa, allt under det
frun håller på att försmäkta av svartsjuka. Så snart Mario vänt om, skyndar
frun in iI stugan för att håmnas sin förmenta rival, men överraskas av att ej
finna någon annan än barnet. Bondhustrun kommer in och på fruns enträgna
bön berättar hon om hela sammanhanget. Mot all förväntan kysser hon bar-
net ömt och tar löfte av Johanna, att denna skall förtiga hennes upptäckte, Hon
besöker den lilla dagligen och bevisar henne sin tillgivenhet på allehanda sätt.

Då Mario ser sin fru avlägsna sig så oftavhemifrån, börjar han ana oråd.
En afton kommer hon ovanligt sent hem till följd av ett missöde med auto-
mobilen. Så överraskar han henne då hon i ett brev stämmer möte med nå-
gon. Han tror henne vara otrogen men behärskar sig. Då hon påföljande
vdag beger sig till möte, följer han efter. Hon skyndar till ett vårldshus, där
johanna väntar med barnet. "

De stänga in sig i ett rum. Mannen ställer sig på lur. lnifrån låter
höra sig ett kyssande och smekande, som kommer hans blod att stelna. Med
laddad revolver rusar han in. Men raserit förvandlas till blygsel, då han får
se sin fru inlåten i förtroligt samtal med hans lilla dotter. Han vill närma
sig frun, men hon visar honom ifrån sig. Han sjunker ängerfull ned på en
stol. Rörd förlåter honom hans fru och räcker fram barnet till honom med
orden: "Det här skall bli vår gemensamma egendom, jag vill bli en omsorgs-
full moder för den lilla". "

 

i i Tredje afdelni-ngen

Tvärs igenom Teneriffa.

Tneiieriffa, som är den största af Kanarieöarna, är berömd på grund af sitt härliga klimat.
.Sedan langt tillbaks kallades dessa öar för de lyckliga öarna. En rik gloria smyckar ön, som
ar full af slocknade vulkaner. Hufvudstaden Santa Cruz är en mycket eftersökt hamn för
skepp, som fara till Afrika, ty det finns stora koldepoter där.

IVi. göra en kort promenad genom staden hvarvid vi inspektera hamnen Place de la
Qonstilation, Renlejo Baja och står sedan och beundrar Pic Teneriffa, som ligger 707 meter
ofvero hafsytaii. Piken som är en slocknad vulkaii, gjorde sig äter beiiiiirkt genom ett utbrott
för Iaret. Vår vandring för oss sedan till ett ställe, där vi hafva en härlig utsigt öfver jood.
Slutigen se vi ett urgammalt drakträd, som af Vilhelm Gumbolp uppskattades till 3000 år.
Hvilka nstormar hafva icke rasat genom dess krona, och alltjämt lika grönt frambringar den
hvarje ar nya blad och skott. Dess höjd är 13,60 meter och dess omkrets vid foten är 14,45
meter. Framför trädet stär just på vår bild en gammal boiidkviniia. Hvilken överenstämmelse
mellan människans ålder och trädets. När skall dess sista kraft-slockna.

n
-

Slutet gott-allting gott.

Skämtnummer av första rang. Av Max Linder. l

Max älskar i hemlighet sin vackra granne, Alice, men vet ej hur han skall lyckas bli
bekant med henne.  hittar han på att övertala en stackars tiggare att simulera ett överfall
på den skönat och i rätta ögonblicket uppträder Max som den räddande ängeln, som rycker
offret ur banditeiis händer, varpå han med en hjältes gloria kring sin panna följer sin Alice
hem. Hon besvarar hans böjelse och snart är en liten kärlekshaiidel i gång. En dag, när de
unga genom fönstret kasta slängkyssar till hvarandra, bli de upptäckta af hennes mlöder och
hans fader, vilkan från sina fönster försöka utspionera föremålen för deras resp. barns känslor.
När de fa syn pa varandra börjar ovettet hagla från ömse håll och våra unga förälskade begagna
sig av denna ordstrid för att tillsammans fly. Då går ett ijiis upp för de gemla, som vid

åsynen av denna kärleksidyll skänker de unga sin välsignelse och förlåtelse.

När slutet är gott, är allting gott.. ...

 

 

Enär föreställningarna pàgär i en följd utan uppehåll, gives, för
att bereda pianisten någon hvila, alltid ett nummer utan musik.

Obs.! Elegant lokal. Obs.!

Obs.! Hvarje föreställning varar lllg timme. Ost

Rätt att ändra programmet förbehålles.
Hvarje fredag nytt program. .

- Program 10 öre.

 

 

 

Sthlm. 1910 J. E. Behrens Boktryckeri.

 

 

 

 

.i äventyr-7.3.;  .7,25 -,,,l.k,..f;g;.;..gd.tw

" .f nu :Stflziflf-wy

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain