#6639: Centralbiografen

L

 

 

 

clNlilL-Blotllrll

3 Bryggaregatan 3 "

 

 

 

 

Föreställningar:
Hvardagar frän kl. 6 till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till 11 e. m. .
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till ll e. rn.
OBS.! Föreställningarna pågå oafbrutet med 172 timmes program.

 

 

Första afdelningen.

Klyftorna vid Ande i Södra
Frankrike.

Vackert kolorerad films.

Ande är ell flod i Södra Frankrike, soul npprinner norr olll passet Col de la Perehe i
yreneerna och faller ut i Medelhafvet. Den 208 kilometer långa floden flyter fram mellan
söndervittrade, vilda klippstränder, som stupa brant ned lnot den forsande strömmen. Längs
floden har byggts ell järnväg som passerar otaliga tunnlar och schakt.

Den som en gäng färdats genom dessa trakter skall aldrig glömma det nliiktiga intryck
sinnet erfarit vid genonlfarandet af dalen, för ögat lltbredcr sig i det oändliga växlande vyer.
llelyst af solens lgyllene skilnnler nllireder sig dalen i en alldrigy anad fåirgprakt. laget löper
in i ell tunnel och i fjärran se vi ell .liten landskapsvy sonl allt mer .och mer förstöras tills
vi med ens befinna oss lltom tunneln, I
viildigande intryck är att vi befinna oss i ett sagoland i stället för i rama verkligheten.

Dell med klarhet ocll skärpa .utförda fotograferingen åskådliggör på ett  natllrligt sätt
dalens skönhet att delllla filln mäste betraktas säsolll ell verklig naturkonstfilnl.

P

PETER ÄR LEVNADSTRÖTT.

Peter iir trött pa lifvet, ty hall lider af olycklig kärlek. Hon, hans drömmars ideal, har
afvisat honom och jagat bort honom som en hund. Vad har lifvet nll för värde för honom,
alltsä bort nr delllla jiinlmerdal. Han sliir sigl ned pa en nndangölnd plats, ocll skjuter Islg i
mnllnen med en pistol och tror nll, att hall är död. Men nej, hall spottar blott nt de kulor,
som hall jagat ill i mun. Bilden visar nu hllr hall försöker taga lifvct af sig på milnga sätt,
men det vill icke lyckas. Han lägger sig pä vägen för att bilfva öfverkörd, men hästarna
stanna förskräkt vid 1hans äsyn. Sedan försöker Peter hänga sig i ett tlig, men detta brister
och hall maste draga vidare med oförrättadt ärende. Hall gär nn till lmngärdeniför att läta
köra öfver sig af tåget. lrlan lägger sig pä skenan och väntar på det framilande tåget, men
nej, just framför honom, far tåget ill pä en annan vexel. Uppfyld af vrede vill han kasta sig
i vattnet. Nn har hall afkylt sin vrede, och han vill äter lefva. Han gär henl och sofver
kärleksrusct af sig.

I

 

 

iDet populära luffarekapellet

Kofoten I

som under ledning af sin populärt.1 direktör M usie Kofotino med
sprudlande humor och gladt skämt spelar Sina glada ocll mantra
folkmolodicr, omväxlande med konstnärligt utförd konsertrnllsllz.

.

Andra afdelningen.

i Faw- "

Efter Balzac dramatiska skådespel. Framställt av franska skådespelare

Skådespelare: Herr Claude Garry l Ferragus, roll (Fadern).
.. Laroche i Desmares roll.
Frkn Licenet i Clemences roll.

1. Mannen störde fästen. -w- 2. Duellen. - 3. Eter 15 år - Dä barnet
blivit kvinna får hon af sin döende moder veta hemligheten av sin börd. -
5. Medaljongen. - ö. Ett giftermål av kärlek 1830. - 7. -lnbjudningen - 8.
På bröllopsdagen tror sig Clemence igenkänna sin fader bland mängden. -
9. Den dödes hemlighet måste bevaras. - 10. En olycksdiger förtegenhet. -
11. Brevgallret. ä 12. En olycksbringande glömska. - 13. På villospär. -- 14.
Portvakterskan. - 15. En ofrivillig medbrottsling i förestående tragedi. - 16.
Mötet. - 17. Den förmente älskaren. - 18. Ett olycksskott. - 19. Vad har
du gjort? jag är hennes fader och hon min dotter.

O

 

"HWWWMWWQOM 0000M54. "0.0"

BLOMMOR.

Vår4 bild skickar oss en doftande hällsning från södern i en
koleration, så naturlig, att den måste väcka vår djupaste beundran
å och förvåning. Denna bild är ett mästerverk inom kinematografien.

 

 

Wo o-voo-QQQÖ

WWNWWWWQ COW" "COM "m"

 

Den vackra mjölnerskan.

En ung sprätt, som är ute och promonerar på landsbygden möter en ung.
och vacker mjölnarhustru och flammar genast upp af kärlek för den okända
skönheten. Han gör henne sin kärleksförklaring och följer med henne ända
till kvarnen, men af fruktan för att blifva öfverraskad af sin svartsjuke äkta
man gömmer den unga kvinnan sin beundrare i en mjölsäck. Olyckligtvis är
emellertid denna säck just ämnad att aflevereras och vår stackars Don juan
får först vara med om en uppskakande färd innan han äntligen blir i tillfälle
att taga till benen och rymma. Men ack," han kan ju ej se, hvart han tar
:älgen och råkar trilla rakt i en damm. Afventyrets vidare utveckling bör

e st ses.

 

Tredje afdelningen

 

 

 

lNDO-KINA.

En buddistisk prästvigning.

Kinematografi i färger af -Pathé Fréres.

Den blifvande .prästen begifver sig t-ill pagoden ätföljd af hela
sin familj. Där söka musikanter, föreställande onda andar, att
skrämma honom. Efter detta prof öfverlämnar öfversteprästen åt
honom hans heliga dräkt. Därefter måste den nya prästen, hvars
lif nu är bundet vid fattigdom och ödmjukhet hvarje förmiddag
tigga sitt risförråd för den dagen.

 

 

 

 

 

Ett knepigt överfall.

Komedi av Max Linder.

För den biografbesökande allmänheten behöfs nog icke
annan rekommendation för bilden än namnet Max Linder.

 

 

 

 , Enär föreställningarna pagàr i en följd utan uppehåll, gives, för
q " att bereda pianisten någon hvila, alltid ett nummer utan musik.

obsa f Elegant lokal. obsa

Obs! Hvarje föreställning varar lltz timme. Obs.l

Rätt att ändra programmet förbehålles.
Hvarje fredag nytt program.

Program 10 öre.

 

 

   

.mot . A.. 

liksom utkastade i ett landskap, hvars första öfver- 

 

 

 

 

 

Sthlm. 1910 j. E. Beltells Boktryckeri.

 

är

I" .mv v:st-lv:
i 1". mami 419.nu",

. i "il 3," f-t  fill-fit Wim?
t 1 I K t Y
. I l "

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain