#6638: Centralbiografen

GENTRAL-BIOGRAFEN

3 Bryggaregatan 3

 

 

 

 

Föreställningar:

Hvardagar från kl. 6 till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till ll e. rn.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till 11 e m.

 

 

Första afdelningen.

Ajaccio, Napoleons fädernestad.

Det finnes nanm, hvilka blott behöfva bli uttalade, för att genast upprulla en stor tids-
rynid af världshistorien. Ett sådant namn är Ajaccio, där Napoleons vagga har stått.

Ajaccio är en mycket treflig, liflig hamnstad på Corsicas västkust. Den är icke endast
byggd vackert utan den är också försedd med de härligaste anläggningar och promenader, ett
minne af Napoleon, som har offrat millioner för sin fädernestads förskönande. Ajaccio är be-
fästad. Den svårt tillgängliga hamnen gör den lätt att försvara. Huset där Napoleon föddes,
hvilket vi se på den första bilden bår inskription iDen stora nationens egendom." En särskild
anställd tjänsteman sörjer för dess underhåll. Vår film visar oss följande bilder:

l. Det lins i hvilket Napoleon föddes. - 2. Napoleons och hans fyra bröders minnes-
stoder. --- 43. F.tt stiille där Napoleon gärna tyckte om att uppehålla sig och där han drömde
sina stollta framtidsdröminar. F- 4. Hamnen i Ajaccio.  5. Redden, där en fransk eskader
ligger förankrad. w (i. lin, åiiiiit från romerska tiden härstammande Via Appia, vid hvilkens
sida gamla grafstenar stå. Å

 

 

 

En överraskning. i

Övei-diidigi fint ocli lifligt spelat af artister från Odeon Teatern i Paris.

. En liustrus önskan är för mannen städse eii befallning. Det är den 27
aug., frn Miillers födelsedag. Hennes gemål grubblar mycket över vadl han
skall giva henne, Hon har en hjärteönskaii, som tion gärna skulle vilja ha
nppfylld. Hon skulle  rysligt gärna vilja ha en likadan hund, som hennes
väninna har.

Herr Miiller tänker efter om han inte skulle kunna köpa henneti en sådan.
På kärlekens vingar ilar han till en hiindhandlarc, och erhåller där ett präktigt
djur. Sedan skyndar han hem och överlämnar den lilla hunden till sina svär-
föriildrar, som skall taga hand om den till aftoiicn, då han skall giva den åt
sin lilla hustru. .

Under tiden promenerar de gamle i trädgården, och den unga frun
kommer just då modern håller på att kyssa och smeka hunden. vMainina vems
hund är dett) frågade den unga frun nyfiken. rija, barn det kanjaginte säga
digg, säger modern iindvikande. Dottern märker dock att modern har något
att hemlighålla. Iil..illa. lilla mor, säg mig då för vem den lilla hunden är.
Modern kan till slut icke motstå hennes böner titan viskar hemligheten i dot-
terns öra. Herr Miiller som iinnu är i sin tjänst, anar icke sin svärmors för-
räderi. De bägge fruarna smeka nu det lilla djuret, tills maken kommer från
sitt arbete. A .

Den unga frun låtsar som om hon ingenting visste. Hon ber oavbrutet
sin man att han skall köpa henne en hund. Men hennes man svarar iNej
min älskiiiiig, jag köper dig inte någon hund.

Men när ett hustru har en önskan, är hon också energisk att genom-
driva den4 1A min lilla gubbe, köp mig en liundlt v-iTyeker dn inte att vi skola
ata tidigare i dagi Denne går in därpå. Soppan bäres in, och den unga frun
lyfter av locket på soppskålen och ser där i stället för soppan den önskada
lilla litindeii, som lion så väl känner igen, men vilket hon icke låtsas om.
Stormförtjust, överräcker hon hunden till sin man. Därefter kysser och klappa
hon sin man och denna täiikerfwÅh, hiiriidaiia firo icka fruarnan) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  

H

...i KAPELLET
K OF O TEN

niider ledning af sin nya direktör
Symföni Kofotini

har nu återkommit till Central-Biografen och gifver fr. 0. m. Fred-
den Hate Lillyo. sitta. omtyckta konserter Ydjjtjsctädes.

Enanslslitstspet... .   

 

 

Kofotens gamle omtyckta direktör har anhållit om, att få nedanstående i
infört i detta program:

Då jag nti öfverläiniiar min plats till min son Symfoni önskar jag att till
den ärade publiken på Central-Biografen få framföra mitt tack för all den ynnest
och välvilja som kommit mig till del under den tid jag haft nöjet att leda mitt
kära kapell Kofoten på Central-Biografen

   
 
   

Med största ltögaktning
Musie Kofotino.

 

 

 

 

 

 

lå?

 

Andra afdelningen.

 

Procentaren.

Ett socialt drama från det ((friaa Amerika.

tSaiiila eder icke rikedomar på jorden, där iost och mal förstöra denim
Huru få äro icke de, som uppskatta denna sanning, i vår, av en oupphörlig sträfvaii
efter guld och rikedom, uppfyllda tid. Härmed ha vi icke sagt att meniskoriias
sträfvan efter en god ekonomisk ställning är fördömlig, nej tvärt om, detta är
hvarje mäniskas plikt, då detta sker på en rättfärdig väg. Men orätt och veder-
styggligt är, att med de medel som äro ockrarens och penniiigprejarens, skaffa
sig rikedomar. Denne göder sig på sina medinäniskors olyckor, anse att gälde-
närerna äro hans usla slafvar, och likt den gamle kungen begär han betalning för

sin tjänares skuld. - Men då han icke kunde betala, befallde han att hans hustru
och barn och allt vad han hade skulle säljas. - Detta är prosentaretis tillväga-
gångssätt.

Vi finna hufvudpersoiien i denna bild, då han skall lämna sitt kontor, gif-
vande sina iiikasserare order att underrätta de skyldiga gäldenårerna att, om de
inte betala dagen därpå skola deras tillhörigheter säljas. Sedan går han för att
tillbringa sin kväll i ett niuntert och fint sällskap. En sådan kontrast. ena
sidan de stackars olyckliga, som blir underrättade om sitt oundvikliga öde och å
andra sidan proseiitaren och hans vänner drickande vin och frossande på allehanda
dyrbara .och goda rätter, betalda med, af de nödställdas tårar fuktade,
penningar

Nästa dag se vi procentarens ombud utföra sina order, och bönen tHav
tålamod med mig så skall jag betala dig alltn bryr han sig icke om. à Likväl
skall vedergällningens timma sl äfven för honom.

Sängen tages bort frän den stackars änkans sjuka barti. Och änklingens
husefekter tagas ifrån honom och säljas, m. fl. obarmhärtiga gärningar.

Den stackars mannen, hvars egodelar togos ifrån honom, slutar i förtviflan
sin outhärdliga tillvaro, och hans blod ropar på vedergälliiing. - Ankan går ånyo
till procentaren för att be om förbarmande, men när hon kommer till kontoret
är procentaren i sin skattkamniare och tar icke emot henne. Den stackars kvinnan
svimmar af utmattning och faller mot skattkammarens dörr, hvilken står på glänt,
men mi slår igen. Här är nu prosentareii instängd i sin egen skattkammare.
Huru han än kämpar och ropar är hans belägenhet hopplös. Till hvad nytta
äro mi hans rikedomar? Kunna de hjälpa honom ut? Nej!

Vedergällningens timma har slagit.

Nästa morgon finna hans anhöriga honom död i skattkainmaren.

 

 

 

 

Illustrerad sång.
När åren fly.

Ser du ej, hör dn ej, kan du ej förstå,

När jag häller din hand, Izvad jag tänker pd
O, mitt, lif, a, mitt allt, när vi ses igen

Här vid trddgiirdshäekeii den gröna

Skall du allt förstå.

Chorus.

Om än dren fly ut i tiden bort,
Alltid lika ny är min kärlek dock.

Gif mig nii blott en kyss oelz jörrän vi" skiljas
Lat mig saga dig nn,4 o, min älskling lyss,
Att min längtan ren trrir att dig- dterse

Här vid trädgårdslzäcken den gröna

Som min. ömma brud,

Chorus.

Omlån-åren fly ut i tiden bort,

I n  Alltid lika ny ör min kärlek dock.

l mitt brast alltjarnt bor-den eld, du tänd! I mitt bröst alltjämt bor den eld, du tändt
Oeli jag alskar, alskar dig, om fin åren fly bort. Och jag älskar, älskar dig, om än åren fly bort.

OBSJ Sången utföres af Symfdni Kofolini och illustreras med fint
utförda oeli kalorerade Skioptileonbilder.

 

Tredje afdelningen

Pagoden Rangoon.

(Österländsk naturbild i färger af Pathé Fréres.)

n Rangoons norra kantoneringskvarter omsluta den ryktbara tStora Pagoden som enligt
sagnen uppfördes år 585 före vår tidräkning och sorti i lS:de århundradet restaiirerades af
Alompra. Den är helgad åt filisternas mäktiga gud Dagon Inne i temlet anropa birinaiiska
kvinnor, som i sina händer hålla en symbolisk blomma, helgedotnens avgudabilder med sina

gröna iiepliritögoti, och tiggarna därinne i afgudahuset föra vara tankar till en Levy Dhurmers
otaindt realistiska tavlor

 

Den mysteriösa tändsticksasken.

I En tricksbild som lär var och en, ett hel del roande konststycken med täiidstickor somi
vinter vid aftonlampan kan vara bra och roligt att kunna.

En sådan oxe.

K omisk.

QOWQMMMHWMWWMHQWQOWMN"000040

r lSön- och Helgdagar efter kl. 7 e. m. äro alla bil-
BS" ljetter numrerade. Biljetter till dessa föreställningar

. . kunna alltså med fördel köpas under eftermidda-
gen 1 god tid före föreställningens början. Allm. Tel. 41 46.

WWWWOOH-OONWMMQQOWOOHWWWOOWMWOO
Rätt att ändra programmet förbehålles.
Hvarje fredag nytt program.
Program 10 öre.

 

 

 

j. F.. Behrens tr. Stockholm 1010

. ,.--=-w- m ..

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain